Tamil to English Dictionary: பெ

This is the world's leading online source for english definitions/meanings, we have been helping millions of people improve their use of the tamil language with its free online services.

 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....

பெ.
pe. (p. 332) A syllabic letter compounded of ப் and எ. 2)
பெங்கு
pengku (p. 332) s. A kind of toddy, ஓர்வகைக் கள். (சது.) 3) *
பெடம்
peṭam (p. 332) s. Much, abundance, மிகுதி. (சது.) 4)
பெடை
peṭai (p. 332) s. [as பெட்டை.] Female of birds, a hen, பறவைப்பெண். (p.) 5) *
பெட்டகம்
peṭṭakam (p. 332) s. [com. பெட்டி.] A chest or box, especially one in which presents are carried to a bride, வரிசைப்பெட்டி. பெட்டகங்கொட்ட, inf. To clap the hands for joy, when presents are carried to a bride. (R.) 6)
பெட்டல்
peṭṭl (p. 332) v. noun. Desiring, wishing, விரும்பல். See பெள், v. (p.) 7) *
பெட்டி
peṭṭi (p. 332) s. A chest, trunk, coffer, box, case, பேழை. 2. A basket, கூடை. See பிட்டி. -- Of baskets and boxes there are different varieties, especially அஞ்சாரப்பெட்டி, கட்டுப் பெட்டி, கைப்பெட்டி, கொட்டைப்பெட்டி and சவ ப்பெட்டி, which see. (c.) ஊத்தாம்பெட்டி, s. A bladder. 8)
பெட்டிலிக்குழல்
peṭṭilikkuẕl (p. 332) s. A long tube through which pellets of clay are blown-as நச்சுக்குழல். (R.) 9)
பெட்டு
peṭṭu (p. 332) s. Lie, falsehood, untruth, பொய். (சது.) 10)
பெட்டை
peṭṭai (p. 332) s. Female of birds, the hen, பறவைப்பெண். 2. The female of the lion, horse, camel, dog, cat, monkey, hog, deer, goat, &c. 3. [vul.] A woman, a girl, பெண், 4. [in some connec.] Any physical imperfection, as பொட்டை. (c.) பெட்டைக்கடல், s. A shallow sea, சிறு கடல். பெட்டைக்கண், s. A defective eye, ஊனக்கண் 2. [prov.] Squint eyes, சாய்ந்த கண். 3. The two smaller of the three eyes of a cocoa-nut. பெட்டைப்பூனை, s. A she-cat. பெட்டைமாறி, s. [also பெடைமாறி, பெண்மாறி.] A cuckold; (lit.) wifechanger. 2. A masculine woman. (c.) பெட்டைமுடிச்சு--பெட்டைக்கட்டு, s. [prov.] A loose knot, a knot badly tied. பெட்டையன், s. An hermaphrodite, a eunuch, அலி. 2. An effeminate man, as பெண்ணன். 11)
பெட்பு
peṭpu (p. 332) s. Desire, lust, ஆசை; [ex பெள், v.] (p.) 12)
பெண்
peṇ (p. 332) s. [gen. பெண்ணின்.] A female in general, பெண்பொது. 2. A female of the human species, a woman. a girl, &c., ஆட வள். 3. A bride, a wife, விவாகப்பெண். 4. The feminine gender in the animal and vegetable kingdom, விலங்குமுதலியவற்றின்பெண். (c.) பெண்ணென்றால்பேயுமிரங்கும். Even a fiend will pity a woman. பெண்கரு, s. Female embryo. பெ பெண்கலை, s. The latter half of a verse, called வண்ணம். பெண்கள்சிகாமணி, s. A jewel-like woman. (in admiration.) பெண்கள்நாயகம், s. An excellent woman, a lady. பெண்குறி, s. Pudendum muliebre. பெண்கேட்க, inf. To solicit a girl of her friends, in marriage. பெண்கொடி, s. A lady; (lit.) a female vine. (p.) பெண்கொடுக்க, inf. To give a girl in marriage. பெண்கொடுத்தமாமன், s. A father-inlaw, as distinguished from தாய்மாமன். பெண்கொள்ள--பெண்ணெடுக்க, inf. To take a wife, to take a woman in marriage, to marry. பெண்கோலம்--பெண்வேஷம், s. Female attire or costume. பெண்சகோதரம், s. A sister, உடன்பி றந்தாள். (Colloq.) பெண்சாதி, s. A wife, மனைவி. (usage.) பெண்சோடினை, s. Adorning a bride for marriage. 2. See சோடினை. பெண்டகர்--பெண்டர், s. [pl.] Hermaphrodites, eunuchs, அலிகள். (சது.) பெண்டகை--பெண்டகைமை, s. Womanhood, feminine properties, excellencies; [ex தகை, nature.] (p.) பெண்ணரசி, s. A reigning female, a queen. 2. An opulent lady, செல்வமுடை யாள். பெண்ணரசு, s. Female government. 2. A superior woman. 3. [met.] Domination of a woman. பெண்ணரசுநாடு, s. A country governed by a woman. பெண்ணலம், s. Female excellency; [ex நலம்.] 2. Enjoyment with a woman, பெண்ணின்பம். பெண்ணன், s. A timid, effeminate, cowardly man, வீரமற்றவன். பெண்ணாசை, s. Desire for a woman. See ஆசை. பெண்ணாய்ப்பிறந்தவள், appel. n. A female, a woman; (lit.) one born a female. பெண்ணாய்ப்பிறந்தவள் வீட்டிலிருக்கவேண்டும். A woman should keep at home. பெண்ணாள், s. [in astrol.] The female division of the lunar asterism; [ex நாள்.] பெண்ணீலி, s. A very atrocious, wicked woman. 2. A female demon; [ex நீலி.] பெண்ணுடம்பு, s. The body of a woman. 2. [modeste.] Verenda mulieris. (Beschi.) பெண்ணுறுப்பு, s. Symmetry of a woman, female form, பெண்வடிவு. 2. As பெண்குறி. பெண்ணெழுத்து, s. Long vowels, நெட்டெழுத்து. பெண்தண்டு, s. See தண்டு. பெண்பருவம், s. The different stages of life in the female. See பருவம். பெண்பழி--பெண்பாவம், s. The guilt of forcing a woman. பெண்பனை, s. The female palmyra, useful for fruit and timber. See பனை. பெண்பாடு, s. Women's work or affair. பெண்பால், s. [in gram.] Feminine gender. See பால். பெண்பிள்ளை, s. A female infant, a girl, பெண்குழந்தை. 2. A woman, in general. 3. A bride, மணப்பெண். பெண்பிறப்பு, s. Female birth, commonly regarded as a misfortune. பெண்புத்தி--பெண்மதி, s. Female indiscretion; woman's wit. [in contempt.] பெண்புத்திபின்புத்தி. Female advice will result in disappointment. பெண்பேதை, s. A female, as being weak and indiscreet. பெண்போகம், s. Enjoyment with a woman. 2. One of the thirty-two acts of charity, and of the eight enjoyments. See அறம், and போகம். பெண்மகள், s. A woman, a lady, பெண். பெண்மயக்கம்--பெண்மயல், s. Fascination from love-sickness. பெண்மயிர், s. Female locks, அளகம். பெண்மரம், s. A female tree or plant, &c. 2. (சது.) A tree, the outside of which is harder than the inside, புறவயிர முள்ளமரம். பெண்மாயம், s. Fascinations of a women. பெண்மாறி. See பெட்டைமாறி. பெண்மை, s. Womanliness, nature of women, பெண்டன்மை. 2. Household dignity, domestic excellence, மனைமாட் சிமை. (சது.) பெண்மைச்சினைப்பெயர், s. [in gram.] Nouns feminine, from any member, or part, as முடத்தி, a female cripple-- also applied to the lower animals. பெண்மைச்சினைமுதற்பெயர், s. Nouns feminine from a member but including the whole body, as முடக்கொற்றி, the lame Kotty, though lame only in a limb. பெண்மைமுதற்பெயர், s. Nouns feminine being the name of a person, as கொற்றி, a woman. பெண்வகை, 4. Four classes of women: 1. பதுமினி, the highest class, possessing excellence of form, and sweetness of disposition; 2. சித்திருணி or சித்தினி, a class addicted to love; 3. சங்கினி, a mediocre class, irascible and passionate; 4. அத்தினி, the lowest class libidinous and furious. பெண்வழி, s. Family descent in the female line.
பெண்டாரி
peṇṭāri (p. 333) s. A Pindaree. See பிண் டாரி. 2)
பெண்டு
peṇṭu (p. 333) s. [plu. பெண்டீர், பெண்டு கள்.] A woman, பெண். 2. A wife, மனைவி. பெண்டாட்டி, appel. n. A wife, a married woman; [ex ஆள்.] See ஆட்டி. 2. [vul.] A woman. பெண்டுகட்ட, inf. To reproach either sex with criminal intercourse. பெண்டுகள்சட்டி, s. One who is under his wife's management. பெண்டுபிள்ளை, s. Wife and children. 3)
பெண்ணை
peṇṇai (p. 333) s. The seventeenth lunar asterism, அனுடநாள். 2. The name of two rivers, the வடபெண்ணை, near Nellore, and தென்பெண்ணை, near Cuddalore. 3. A palmyra tree, பனைமரம். (சது.) 4. As பெண்மரம். 4)
Random Fonts
Noto Sans Tamil Bangla Font
Noto Sans Tamil
Download
View Count : 134110
Sathayam Bangla Font
Sathayam
Download
View Count : 7663
TAU_Elango_Kamban Bangla Font
TAU_Elango_Kamban
Download
View Count : 3811
Tam Shakti 3 Bangla Font
Tam Shakti 3
Download
View Count : 6961
TAU_Elango_Marutham Bangla Font
TAU_Elango_Marutham
Download
View Count : 6501
Vavuniya Bangla Font
Vavuniya
Download
View Count : 5554
Singalam Bangla Font
Singalam
Download
View Count : 2897
Elocot Kanchi Bangla Font
Elocot Kanchi
Download
View Count : 11920
TAU_Elango_Asokan Bangla Font
TAU_Elango_Asokan
Download
View Count : 4322
TAU_Elango_Priyanka Bangla Font
TAU_Elango_Priyanka
Download
View Count : 9503

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
Please like, if you love this website