Tamil to English Dictionary: பொ

This is the world's leading online source for english definitions/meanings, we have been helping millions of people improve their use of the tamil language with its free online services.

 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....

பொங்கர்
pongkr (p. 336) s. Branch of a tree, மரக் கொம்பு. 2. Hill, mountain, மலை. 3. The silk-cotton tree, இலவமரம். (சது.) 4. A grove, சோலை. (p.) பூமலிந்திடுபொங்கர்வாய். In the grove filled with flowers. 72)
பொங்கல்
pongkl (p. 336) . See பொங்கு. 73)
பொங்கழி
pongkẕi (p. 336) s. Unsifted rice, தூற்றா நெல். (சது.) 74)
பொங்காரம்
pongkārm (p. 336) s. Sadness which brings tears from the eyes. 2. Grief, bitter sorrow, மிகுதுக்கம்; [ex பொங்கு et ஆரம்.] 75)
பொங்கு
pongku (p. 336) கிறது, பொங்கினது, ம், பொ ங்க, v. n. To boil up, bubble up by heat, கொதிக்க. 2. To foam and rage--as the sea, கொந்தளிக்க. 3. To ferment, to effervesce, நுரையெழ. 4. To rise as bread from leaven, மாப்புளிக்க. 5. To be inflamed and swell, as a sore, சினக்க. 6. To increase, expand, extend, மிக. 7. To grow intense, பெருக. 8. To abound, to flourish, to be fruitful, செழிக்க. 9. To rise, grow high, to become elevated, உயர. 1. To swell--as the heart in anger, sorrow, joy, &c., மனம் பொங்க. 11. To be flushed with hope, or desire, நினைத்துமகிழ. 12. To be elated, to be puffed up with pride, பெருமிதங்கொள்ள. 13. v. a. To boil rice, சோறாக்க. 14. To boil rice in cow's milk, as a religious rite at a temple, கோயிலில்பொங்க. பொங்குங்காலம் புளிபூக்கும், மங்குங்காலம்மாகாய்க் கும். In propitious seasons the tamarind abounds, in scarce times, the mango. பொங்கிக்கொடுக்க, inf. To cook for one--as a host for a lodger. பொங்கித்தெளித்தல், v. noun. Boiling rice in milk, and sprinkling a house with the liquid, because an owl has lighted on the roof. (Jaff.) பொங்கிவழிய, inf. To boil over, as rice, milk, &c. 2. To superabound or overflow as wealth. பொங்குசனி, s. [in astrol.] The second and most propitious of ஏழரையாண்டுச்சனி. See சனி. பொங்கல், v. noun. Boiling, bubbling; fermentation. 2. Raging as the sea. 3. The festival when the sun enters Capricorn about the 11th of January. See தைப்பொங்கல். (c.) 4. Abundance, excess, profusion, மிகுதி. 5. Rejoicing, exulting, மகிழ்தல்.--For மாட்டுப்பொங்கல், see in its place. பொங்கலாண்டி--பொங்கலாள்--பொங் கற்காரன், s. A cook, one who boils his own rice and lives by himself in a niggardly way. பொங்கலிட--பொங்கல்பொங்க, inf. To boil rice without straining out the water in which it has been boiled. 2. To boil rice for a religious purpose-also பொங்கல்போட. பொங்கல்வரிசை, s. The presents sent to a married woman from her parents, at the பொங்கல் feast. 2. presents sent to a superior at that time, as உலுப்பை. பொங்கல்வைக்க, inf. As பொங்கலிட. 2. [in cant.] To injure a person. 3. To kill one. பொங்கற்சம்பா, s. A kind of rice. See சம்பா. பொங்கற்சாதம், s. Rice boiled at the temple. 2. See சாதம். பொங்கற்பானை, s. A new pot bought to boil rice for the feast. 76)
பொசி
poci (p. 336) கிறது, ந்தது, யும், ய, v. n. To ooze out, to soak through, as கசிய. 2. To flow gently as tears, milk, or a stream, வடிய. 3. [fig.] To melt or soften as the heart in benevolence, மனதுருக. 4. To ooze out, as a report, வெளிப்பட. ஏரிநிறைந்தாற்கரைபொசியும். If the reservoir be full, water will ooze out of the embankment. பொசிவு, v. noun. Oozing, flowing or issuing gently. 77)
பொசி
poci (p. 336) க்கிறேன், த்தேன், ப்பேன், க்க, v. a. [com. for புசி which see.] To eat. 78)
பொசுக்கு
pocukku (p. 336) கிறேன், பொசுக்கினேன், வேன், பொசுக்க, v. a. To singe, to toast, to scorch, to bake slightly, தீய்க்க. 2. [fig.] To scorch, as the sun a child, &c., வெதுப்ப. 3. To burn hair, paper and other combustibles, பொசுங்கச்செய்ய. 4. [in burlesque.] To break wind. (c.) 79)
பொசுங்கு
pocungku (p. 336) கிறது, பொசுங்கினது, ம், பொசுங்க, v. n. To be singed, toasted, கருக. 2. To be scorched slightly, as grain, தீய. 3. To burn, consume, as hair or paper, மயிர்முதலியனதீய. 4. To be united, to agree together, பொருந்த. 5. [fig.] To be reduced in circumstances, சீர்குன்ற. (c.) இருவருக்கும்பொசுங்காது. There is no agreement between the two. பொசுங்கல், v. noun. Any thing singed, scorched, &c., கருகினது. 2. One who speaks or acts, with hesitation--as பொ சுங்கலாள். 80)
பொசுபொசெனல்
pocupoceṉl (p. 336) v. noun. Being easily burnt, as light fuel, விரைவுக்குறி. 2. Coming suddenly, as the report of a gun, வெளிப்படல். (c.) பொசுபொசென்றுநெருப்புப்பற்றுகிறது. The fire burns up rapidly. பொசுபொசென்றுதூறுகிறது. It rains slightly, or drizzles. 81)
பொச்சடி
poccṭi (p. 336) v. noun. [prov.] Smacking the lips, in eating, or as a token of aversion or contempt, வெறுநாக்கடித்தல். 82)
பொச்சம்
poccm (p. 336) s. Fault, defect, blame, moral evil, குற்றம். (திரு வி.) 2. (Jaff.) Greediness, too great a desire for food, அவா. 3. Fibrous husk of the cocoa-nut, தேங்காய் மட்டை. பொச்சமிலன்பும். Faultless love. (p.) 83)
பொச்சா
poccā (p. 336) க்கிறேன், ந்தேன், ப்பேன், க்க, v. a. To forget, to become unconscious of, மறக்க. (p.) பொச்சாப்பு, v. noun. Forgetfulness, unconsciousness, மறதி. [neg. பொச்சாவா மை.] (சது.) 2. Badness, evil, wickedness, பொல்லாங்கு. 84)
பொச்சாலி
poccāli (p. 336) --பொச்சாலிநெல், s. A kind of சாலி paddy. 85)
பொச்சு
poccu (p. 336) s. [improp. for பொச்சம்.] Flaw, defect, குற்றம். 2. [prov.] Blighted parts in jack-fruit or mangoes. 3. As பொச்சம், 3. 86) *
Random Fonts
Tam Shakti 11 Bangla Font
Tam Shakti 11
Download
View Count : 5215
TAU_Elango_Anjali Bangla Font
TAU_Elango_Anjali
Download
View Count : 5389
Tam Shakti 28 Bangla Font
Tam Shakti 28
Download
View Count : 2715
GIST-TMOTNambi Bangla Font
GIST-TMOTNambi
Download
View Count : 3958
TAU_Elango_Veena Bangla Font
TAU_Elango_Veena
Download
View Count : 3536
TAU_Elango_Thilllana Bangla Font
TAU_Elango_Thilllana
Download
View Count : 3945
TAMu Maduram Bangla Font
TAMu Maduram
Download
View Count : 3092
TAU_Elango_Pavalam Bangla Font
TAU_Elango_Pavalam
Download
View Count : 3072
Sundaram-0830 Bangla Font
Sundaram-0830
Download
View Count : 4865
Tiruvaru Bangla Font
Tiruvaru
Download
View Count : 4537

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
Please like, if you love this website