Tamil to English Dictionary: ஐ

This is the world's leading online source for english definitions/meanings, we have been helping millions of people improve their use of the tamil language with its free online services.

 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....

ஐகான்
aikāṉ (p. 80) --ஐகாரம், s. The letter ஐ. (p.) ஐகாரக்குறுக்கம், s. The letter ஐ shortened in sound, சார்பெழுத்துகளிலொ ன்று. (p.) 3) *
ஐக்கம்
aikkam (p. 80) --ஐக்கியம், s. Oneness, union, combination, communion, fellowship; an aggregate, a whole of various parts, ஒன்றுபடுகை. Wils. p. 173. AYKYA. (உப. 44.) ஐக்கியப்பட--ஐக்கியமாக, inf. To become united. 4) *
ஐசுவரியம்
aicuvariyam (p. 80) --ஐச்சுவரியம், s. Riches, wealth, felicity, prosperity, செல் வம். Eight species of ஐசுவரியம் are named. (அட்டைசுவரியம்.) 1. Royalty, dominion, இராசாங்கம். 2. Offspring. மக்கள். 3. Relations, சுற்றம். 4. Gold and other precious metals, பொன். 5. Gems, மணி. 6. Rice and other grain, நெல். 7. Conveyances, வாக னம். 8. Attendants, அடிமை. Some authorities give wives, cows, and long life instead of some of the above. See நிகண்டு. ஐசுவரியமடைய, inf. To attain temporal felicity as above. ஐசுவரியமுள்ளவன்--ஐசுவரியவா ன், s. A rich man. 5) *
ஐதிகம்
aitikam (p. 80) s. Knowledge, opinions, belief, &c., derived from tradition or universal consent, அஷ்டபிரமாணத்திலொன்று. Wils. p. 174. AITIHYA. (p.) ஐதிகப்பிரமாணம்--ஐதிகவளவை, The law of inference from oral tradition, popular belief, &c. See அளவை. 6)
ஐது
aitu (p. 79) appel. noun. That which is beautiful. ஐதுரையாநின்றவணிந்துரை. The preface which is an embellishment. (நன்னூல்.)
ஐது
aitu (p. 80) . Being separated by spaces, standing close but not in contact, செறிவின் மை. 2. Fineness, minuteness, subtleness, permeableness, நுண்மை. (தீ. 436.) ஐததுநெல்அடர்ந்ததுசுற்றம். Let the rice-crop be thin, but relations thick, numerous. [prov.] வலிச்சலையைதாங்கிப்போட்டுத்தை. Put the laths rather wide apart. ஐதபயிர், s. A thin crop of growing corn. ஐதாகவிதைத்தல், v. noun. Sowing thinly, sparsely. 7)
ஐந்தார்
aintār (p. 80) s. The palmyra palm tree, பனை, Borassus flabelliformis, L. 8) *
ஐந்திரம்
aintiram (p. 80) s. A Sanscrit grammar so called, இந்திரவியாகரணம். 2. One of the twenty-seven Yogas, நித்தியயோகத்தொன்று. 3. A work on architecture, சிற்பநூலிலொன் று. Wils. p. 174. AYNDRA. (p.) 9) *
ஐந்திரி
aintiri (p. 80) s. The east--from இந்திரன், the regent of that quarter, கிழக்கு. Wils. p. 174. AYNDRI. 10)
ஐந்து
aintu (p. 80) adj. or noun. Five, ஓரெண். ஐங்கணை, s. Five flowers feigned to be the arrows of Hindu cupid. (p.) ஐங்கணைக்கிழவன், Kama, the Hindu cupid, lit. lord of the five arrows, மன்மதன். (p.) ஐங்கரன், s. Ganesa, the five-handed. He is represented with an elephant's head, the proboscis or trunk is figuratively reckoned as a hand, விநாய கன். (p.) ஐங்கரற்கிளையோன், s. A name of Skanda, முருகன். 2. Verapattra, வீரபத் திரன். (p.) ஐங்கலம், s. Sixty marcals. ஐங்காதம், s. Five leagues. ஐங்காயம், s. The five kinds of காயம். (See காயம்.) 2. Other five kinds are used in witchcraft, viz.: 1. மிளகு, pepper. 2. வெந்தயம், dill. 3. ஓமம், cardamom. 4. வெள்ளுள்ளி, garlic. 5. பெருங் காயம், assaf&oe;tida. ஐங்காயத்தூள்--ஐங்காயவுண்டை, s. Powders of five ingredients given to women after child-birth, ஓர்மருந்து. ஐங்குரவர், s. The five superiors, ஐம்பெரியோர், viz.: King, அரசன்; guru, குரு; father, பிதா; mother, மாதா and elder brother, தமயன். In some classifications, உபாத்தியாயன் is placed instead of மாதா. ஐங்குழு, s. The five confidential servants of a king, அரசர்க்குக்குழு, viz.: 1. மந்தியர், ministers. 2. புரோகிதர், priests. 3. சேனாபதியர், generals. 4. தூதர், ambassadors. 5. சாரணர், spies. ஐங்கோணம், s. A pentagon, quinquangular figure, பஞ்சகோணம். ஐஞ்ஞூறு, s. Five-hundred, ஐந் நூறு. ஐந்தரு, s. The five trees in the world of Indra, பஞ்சதாரு, viz.: 1. அரிச்சந்த னம். 2. கற்பகம். 3. சந்தானம். 4. பாரிசாதம். 5. மந்தாரம். ஐந்தருநாதன், s. Indra, lord of the five trees in the celestial world, which yield whatever is asked or desired of them, இந்திரன். (p.) ஐந்தலைநாகம், s. A fabulous fiveheaded cobra, of which each head is supposed to contain a very precious gem. It is said to be found in mountainous districts and to have the power of flying. ஐந்தவித்தல், s. The control of the senses, ஐம்பொறியடக்கல். ஐந்தவித்தானாற் றலகல்விசும்புளார்கோமானிந்திர னேசாலுங்கரி. Indra, the god of the celestials, is a living monument of the wonderful power of those who control the five senses. (குறள்.) ஐந்தனுருபு, s. The fifth case (இன்) --one of the ablatives denoting procession, similitude, limit, and means, ஐந்தாம் வேற்றுமையுருபு. மலையின்வீழருவி. Torrents rushing from the mountains. காக்கையிற்கரிதுகளம்பழம். The களா berry is as black as a crow. மதுரையின்வடக்குச்சிதம்பரம். Sethamparam is situated to the north of Madura. கல்வியிற்பெரியன்கம்பன். Kampan made himself great by learning. ஐந்தாங்கால், s. The first post of the marriage shed when planted on the fifth day before the marriage, the third, fifth, or seventh day being chosen, as it may be lucky or otherwise, according to astrological calculation, மணப்பந்தரின் ஐந்தாங்கால். ஐந்தானம், s. The fifth lunar asterism, மிருகசீரிடம். (p.) ஐந்திணை, s. The five kinds of land, &c., ஐவகைநிலம். (See திணை.) 2. The closest friendship or love between husbands and wives, அன்புடைக்காமம். (p.) ஐந்திணைச்செய்யுள், s. A poem in which the five different kinds of soil are described and illustrated--one of the ninety-six பிரபந்தம், ஓர்பிரபந்தம். (p.) ஐந்துருவாணி, s. A shaft connecting the floors or stages of a car. See அ ஞ்சுருவாணி. ஐந்துறுப்படக்கி, s. The tortoise, ஆமை. (p.) ஐந்தொகைவினா, s. [in arithmetic.] The rule of five or double rule of three, ஓர்வகையெண்வினா. ஐந்தொழில், s. The five divine operations, பஞ்சகிருத்தியம், viz.: 1. சிருஷ்டி, creation or reproduction. 2. ஸ்திதி, preservation. 3. சங்காரம், destruction, reduction of things to their primitive elements. 4. திரோபவம், that act of the deity by which he conceals from the sentient soul its future destiny for purposes of moral discipline; concealing, obscuring; i. e. involving the soul in ignorance or illusion by means of magic. 5. அனுக்கிரகம், grace, the various means adopted for the deliverance of the soul from the power of illusion and consequent transmigrations. See கிருத்தியம். ஐமீன், s. The thirteenth lunar asterism, அத்தநாள். (p.) ஐமுகன்--ஐயானனன், s. Siva, the five-faced, சிவன். (p.) ஐமுகாஸ்திரம், s. A five-pointed arrow, பஞ்சமுகாஸ்திரம். (p.) ஐம்பது, s. Fifty. ஐம்பத்தொன்று, s. Fifty-one. ஐம்பால், s. [in grammar.] The five பால், or the genders and numbers, ஐந்து பால். 2. The five modes of dressing a woman's hair, ஐவகையாகமயிர்முடிக்கை. 3. The hair of a female, மகளிர்கூந்தல். See பால். (p.) ஐம்புலம்--ஐம்புலன், s. The five senses, பஞ்சவிஷயம். ஐம்புலத்தடங்கான், s. He who is not comprehensible by the five senses-God, கடவுள். (p.) ஐம்புலம்வென்றோர், s. Ascetics, holy persons, முனிவர். (p.) ஐம்புலனடக்கல். Subjugation of the five senses. ஐம்புலனுகர்ச்சியினிறப்பன, s. The five kinds of creatures which perish by means of the senses, viz.: 1. சுவையரல்--மீன், fish, by the taste in catching at the bait. 2. நாற்றத்தால்-வண்டு, beetles, by the smell. 3. ஊற்றினால்-யானை, elephants, by copulation. 4. ஓசையால்-அசுணம், a species of bird by harsh sounds. 5. ஒளியால்-விட்டில், a species of insect, attracted by the light. ஐம்புலன்விழையான், s. An ascetic, முனிவன். (p.) ஐம்புலாதி, s. [prov.] Anxiousness, being full of cares. ஐம்பூதம், s. The five elements, பஞ்சபூதம். ஐம்பொறி, s. The five organs of sense, பஞ்சேந்திரியம். ஐம்பொறிநுகர்ச்சி, s. Enjoyment of the senses, பொறிபுலனைக்கொள்ளுகை. ஐம்பொன், s. The five kinds of metals, பஞ்சலோகம். ஐயாயிரம், s. Five-thousand, ஐந்தா யிரம். ஐயைந்து, s. Five times five. ஐவகைப்பொழுது, s. Five divisions of the day, சிறுபொழுது, viz.: மாலை, யாமம், வைகறை, எற்பாடு, நண்பகல். ஐவகைப்பொன், s. See பஞ்ச லோகம். ஐவகைமயிர்முடி, s. The five methods of dressing women's hair. See ஐம்பால். ஐவகைவினா, s. Five modes of interrogation for the solution of doubtful subjects. See வினா. ஐவர், s. The five பாண்டவர், or sons of பாண்டு, viz.: 1. தருமன். 2. வீ மன். 3. அருச்சுனன். 4. நகுலன். 5. சகாதே வன். 2. (fig.) The five senses in the language of ascetics, ஐம்புலன். ஐவரையடக்கி. Subjugating. the five senses-- ஐவருக்குந்தேவி, s. Dropada the wife of the Pandavas, துரோபதை. ஐவாய்மான், s. A cow, பசு. (திரு விளை.) (p.) ஐவாய்மிருகம், s. A bear--so called from the prehensile power of his four feet and mouth, கரடி. (p.) ஐவிரலி, s. [commonly ஐவேலி.] A creeping plant whose leaf is supposed to resemble the fingers, a pentadactyle, ஓர்கொடி, Bryonia laciniosa, L.-Note. In this plant the god Siva is said to have concealed himself when pursued by பஸ்மாசுரன், who had, by penance, obtained from him, as a boon, power to destroy all on whose head he should place his hand. ஐவிரல், s. The thirteenth lunar mansion, அத்தநாள். (p.) ஐவேலி, s. A place sacred to Siva, ஓர்சிவஸ்தலம். 2. A creeper. See ஐவிரலி. ஐவைந்து, s. Five of each, &c., ஐந்தைந்து. 11)
ஐந்தை
aintai (p. 80) s. Small mustard, சிறுக டுகு. (நாலடி.) (p.) 12)
ஐப்பசி
aippci (p. 80) s. The first lunar-asterism, அச்சுவினிநாள். (p.) 2. The month of October, ஓர்மாதம். 13)
ஐமிச்சம்
aimiccm (p. 80) s. [prov.] Doubt, suspicion, suspense in small degree, ஐயம். 2. Fear, apprehension, அச்சம். அங்கேபோக எனக்கு ஐமிச்சமாயிருக்கிறது. I am afraid to go there. 14)
ஐமுகி
aimuki (p. 80) s. The ஆமணக்கு plant. 15)
ஐமை
aimai (p. 80) s. Closeness, crowdedness, நெருக்கம். 2. Assembly, கூட்டம். 3. Thinness, flatness--as of a plate, தகட்டுவடிவு. (p.) 16)
Random Fonts
Arasu Bangla Font
Arasu
Download
View Count : 15392
Kallar Bangla Font
Kallar
Download
View Count : 36854
Tab Shakti-17 Bangla Font
Tab Shakti-17
Download
View Count : 4641
Tab Shakti-13 Bangla Font
Tab Shakti-13
Download
View Count : 12107
RRavi Bangla Font
RRavi
Download
View Count : 7777
TAB-ELCOT-Madurai Bangla Font
TAB-ELCOT-Madurai
Download
View Count : 5828
Tam Shakti 38 Bangla Font
Tam Shakti 38
Download
View Count : 13025
TAU_Elango_Rewathy Bangla Font
TAU_Elango_Rewathy
Download
View Count : 11203
Code2001 Bangla Font
Code2001
Download
View Count : 13964
Tab Shakti-6 Bangla Font
Tab Shakti-6
Download
View Count : 7183

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
Please like, if you love this website
close