தமிழ் மீனிங் நரலு

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the tamil language with its free online services. English meaning of நரலு is as below...

நரலு : nrlu (p. 270) --நரல், கிறது, நரன்றது, நரலும், நரல, v. n. To sound, to roar, to rush, ஒலிக்க. 2. To sound as crows in cawing; to hum, பலர்குழுமியார்க்க. (p.) நரல்வு, v. noun. Sound, roar, buzz, &c. 2. An internal sound of the bowels, &c., உள்ளோசை. 71)


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


நளம்
naḷam (p. 271) s. The lotus, தாமரை. 2. One of the thirty-two சிற்பநூல். 3. Width, breadth, extent, அகவல். (சது.) 32) *
நூற்
nūṟ (p. 279) [in combin. for நூல்.] See நூன். 31)
நாரசிங்கன்
nāracingkaṉ (p. 274) s. [an elongation of நர சிங்கம்.] Vishnu, as the man-lion, விஷ்ணு. 20)
நாசியம்
nāciyam (p. 273) s. The rope passed through the gristle of a bullock's nose to guide it, மூக்காங்கயிறு. W. p. 463. NASYA. 49)
நுடக்கு
nuṭkku (p. 277) v. To bend, as முடக்கு, v. 319)
நுணுகு
nuṇuku (p. 277) கிறது, நுணுகினது, ம், நுணுக, v. n. [prov.] To be, or become, or be made small, fine, minute, நுண்மையாக. 2. To be subtle, abstruse, குறுக. 3. To be sharp, acute, ingenious, கூர்மையாக. நுணுகியஎழுத்து, s. Very small writing. நுணுகினமனம், s. As acute mind. 335)
நகுடம்
nakuṭam (p. 266) s. The nose, மூக்கு. W. p. 45. NAKUT'A. 9) *
நவுரி
nvuri (p. 271) s. (Tel.) A trumpet, எக்காளம், (R.) 19)
நீமம்
nīmm (p. 277) s. Light, lustre, splendor, ஒளி. 258)
நாந்தி
nānti (p. 273) s. One of the sixteen ceremonies to be performed by parents for a child, from infancy upwards, பதினாறுகருமத் தொன்று. 2. W. p. 461. NANDI. A particular preface, தற்சிறப்புப்பாயிரம். 106)
Random Fonts
Anangu Valluvar Bangla Font
Anangu Valluvar
Download
View Count : 9439
Latha Bangla Font
Latha
Download
View Count : 583824
Jaylalita Bangla Font
Jaylalita
Download
View Count : 2514
Mannaram Bangla Font
Mannaram
Download
View Count : 3701
Vairamani Bangla Font
Vairamani
Download
View Count : 12991
Sundaram-1352 Bangla Font
Sundaram-1352
Download
View Count : 4745
Jothy Bangla Font
Jothy
Download
View Count : 4951
Tam Shakti 28 Bangla Font
Tam Shakti 28
Download
View Count : 2445
TAU_Elango_Agasthiyar Bangla Font
TAU_Elango_Agasthiyar
Download
View Count : 2562
MaduramTSC Bangla Font
MaduramTSC
Download
View Count : 2665

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
Please like, if you love this website