தமிழ் மீனிங் நெடில்

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the tamil language with its free online services. English meaning of நெடில் is as below...

நெடில் : neṭil (p. 279) s. Length, நீளம். 2. A long vowel--oppos, to குறில், நெட்டெழுத்து. 3. Bambu, மூங்கில்; [ex நெடு.] (p.) நெடிலடி, s. A line of five feet, ஐந்து சீர்கொண்டஅடி. நெடிலெதுகை, s. The rhyming of the long consonants in a poem. See எதுகை. நெடிலெழுத்து, s. A long letter, ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஒ?, and their compounds. 53)


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


நெடு
neṭu (p. 279) க்கிறது, த்தது, க்கும், க்க, v. n. [prov. for நெடி.] To be long as to time, tedious. 2. To continue, as rain, &c., மழைபிடிக்க. 3. To become tall, நெடுகவளர. 57)
நென்மணி
neṉmṇi (p. 281) s. A grass seed, not eaten, Coix lacryma, L. 2. See நெல். 36)
நெசவு
necvu (p. 279) v. noun. Act or art of weaving, நெசவுத்தொழில். 2. (fig.) Texture, intertexture, web. (c.) See நெய், v. நெசவிலேபூட்ட, inf. To put the warp in the loom. நெசவுவேலை, s. The work of weaving. 44)
நெட்டி
neṭṭi (p. 279) s. A variety of shrubs, சடை, Aeschynomene. 2. Cracking of the joints, நெட்டை--Of நெட்டி, there are, நறுக்குநெட் டி, நீர்நெட்டி, a species of this shrub; கொடி நெட்டி, a creeping water plant, Mimosa natans; பூநெட்டி, another water plant used for making toys; நெரிநெட்டி, நெரிநெட் டிக்கோரை, a grass, Scirpus plantagineous, (R.); பெருநெட்டி, a long species; வயல்நெட்டி. a plant, Aeschynomene diffusa. (Willd.) நெட்டிக்கோரை, s. A grass, ஓர்புல். நெட்டிப்புல், s. A kind of grass. நெட்டிப்பூ, s. Artificial flowers made of பூநெட்டி tree. நெட்டிப்பொரி--நெட்டிமாலை, s. A flower garland made of the flowers, சடை மாலை. நெட்டிமுறிக்க--நெட்டியெடுக்க--நெ ட்டிவாங்க. inf. To crack the fingers, knuckles or toes. 2. (fig.) To oppress one. நெட்டிமுறிதல்--நெட்டிவாங்குதல், v. noun. Cracking, as the joints. நெட்டிவேலை, s. Play-things, toys, &c., made of பூநெட்டி. 63)
நெத்து
nettu (p. 279) s. [vul.] Dried pulse, &c., See நெற்று. 74)
நெஞ்சு
neñcu (p. 279) s. The mind, the heart; [in popular use.] Consciousness, thought, reason, judgment and will, மனம். 2. Conscience, மனச்சாட்சி. 3. Breast, bosom, chest, மார்பு. 4. Throat, தொண்டை. 5. (fig.) Boldness, courage, daring heroism, தைரியம். 6. Audacity, venturousness, துணிவு. (c.) மறவாதேநெஞ்சே. Forget not O my soul! எனக்குநெஞ்சைக்கரிக்கிறது. I feel a nausea in the throat. இத்தனைநெஞ்சுனக்கிருக்கிறதோ. Are you so bold? நீசெய்ததுஎன்னெஞ்சிலிருக்கிறது. What you have done is remembered. நெஞ்சிலேமிதிக்கிறான். He treats me with great disrespect. நெஞ்சைத்தட்டிப்பார். Ask your own breast. நெஞ்சையொழித்தொருவஞ்சகமில்லை. There is no fraud in which the heart is not concerned. (Avv.) உன்னெஞ்சிற்சிறாயெடுத்துப்போடுவேன். I will reduce your pride. உன்நெஞ்சுகல்நெஞ்சு. Your breast is a stony breast. நெஞ்சடைத்துக்கொள்ள, inf. To be choked, or stifled in the throat. நெஞ்சடைப்பு--நெஞ்சடைவாதம், s. Obstruction in the chest, ஓர்நோய். நெஞ்சழிதல், v. noun. Failing or being overwhelmed, as the heart with sorrow, or fear. 2. Loss of consciousness, through sorrow, fear, drunkenness, &c. 3. Being overcome with lust; losing self-control. நெஞ்சறிய, inf. [as an adverb.] Consciously. நெஞ்சறியப்பொய்சொல்லலாமோ. Can you knowingly lie? நெஞ்சறிவிளக்கம், s. A treatise. நெஞ்சன், s. [in combin.] A hard-hearted person. See கன்னெஞ்சகன், வன்னெஞ்சகன். 2. [prov.] A bold, daring person, துணி வுடையோன். 3. A person of self-importance, இடும்பன். நெஞ்சாங்கட்டை, s. The breast-bone, as நெஞ்செலும்பு. 2. A log placed across the breast of a corpse to prevent its rising while burning, பிணத்தின்நெஞ்சுக்கட் டை. 3. (fig.) A plot to destroy one, தூராலோசனை. இதுவுனக்குநெஞ்சாங்கட்டைக்கோ. Is this for your breast log? a curse imprecating death. நெஞ்சாங்குலை--நெஞ்சாங்கொழுந்து, s. The viscera. 2. See குலை. நெஞ்சாங்குழி--நெஞ்சுக்குழி, s. The pit of the throat. நெஞ்சிடித்தல், v. noun. Throbbing of the heart, from fear, &c. நெஞ்சிலேகல்--நெஞ்சிற்கல், s. (fig.) A heavy calamity, பெருந்துக்கம். நெஞ்சிலேகல்லுப்போட்டீர். You have put a stone in my breast, used in lamentation for the dead. நெஞ்சிலேதெண்டல், v. noun. [prov.] Affecting the breast--as wind, spasm, or cramp, நெஞ்சிற்றடுக்க. நெஞ்சிளைக்க, inf. To become fearful, timid, cowardly. நெஞ்சிற்பாரம், s. (fig.) Burden or weight of responsibility oppressing the heart. 2. Sorrow of heart. நெஞ்சுகரிப்பு--நெஞ்சுக்கரிப்பு, v. noun. A nausea in the throat. நெஞ்சுகாய, inf. To become dry, gnawing, &c., as the breast in disease, causing thirst, &c. 2. [prov.] To faint as the heart through sorrow, fear, &c. நெஞ்சுக்கட்டு-நெஞ்சுக்கோழை, s. Pectoral disease from phlegm, as asthma. நெஞ்சுக்குத்து--நெஞ்சுவலி, s. Pain in the chest. நெஞ்சுதட்ட, inf. To tap the breast in defiance, as a challenge. 2. To tap the breast with a boast of doing an exploit. நெஞ்சுதுடித்தல், v. noun. Throbbing of the heart from fear. 2. Sympathizing with one in affliction, பரிதாபப்படல். நெஞ்சுத்தடிமல், s. Catarrh seated in the breast, cold and cough. நெஞ்சுத்துணிகரம்--நெஞ்சுத்துணிவு, s. Boldness of heart, heroism, intrepidity. நெஞ்சுநெஞ்சென்றுகுத்துதல், v. noun. Striking the breast with the tips of the fingers, in bewailing the dead, &c. See மார்படித்தல். நெஞ்சுநோ, s. Pain in the breast. 2. (fig.) Grief of heart. நெஞ்சுபக்கிடுதல், v. noun. Being struck with sudden fear or sorrow. நெஞ்சுபதறுதல், v. noun. Fluttering of the heart at the sight of a distressed object, of unjust suffering in another, or of danger of injustice to one's self. நெஞ்சுபுண்ணாக--நெஞ்சம்புண்ணாக, inf. To be grieved, wounded at heart. நெஞ்சுப்பள்ளம், s. [prov.] Pit of the stomach. நெஞ்சுரம், s. Bold-heartedness. நெஞ்சுரப்பானவன், appel. n. A hardhearted man. See உரம். நெஞ்சுவறட்சி, s. Dryness of the chest when cough causes no expectoration. நெஞ்சுவிடுதூது, s. A poem in which the heart is personified as a messenger to a lover, ஓர்பிரபந்தம். 2. One of the fourteen treatises of the Agama philosophy. See சைவசித்தாந்தம், under சித்தாந் தம். நெஞ்சுறைப்பு, s. Boldness of heart, intrepidity. நெஞ்செரிதல், v. noun. Envying, பொ றாமைப்படுதல். நெஞ்செரிப்பு, v. noun. Nausea from eating to excess, or from eating acids, sweets, &c. 2. Pain in the stomach, heart-burn. 3. (fig.) Envy, பொறாமை. நெஞ்செலும்பு, s. The sternum. See எலும்பு. நெஞ்சைக்கல்லாக்க, inf. To harden one's own or another's heart. நெஞ்சைக்குமட்டல், v. noun. Nausea. See குமட்டு. நெஞ்சைப்பிடிக்க, inf. To take by the throat. நெஞ்சைப்பிளக்க, inf. To split the breast. 2. (fig.) To cause great grief. நெஞ்சையுவட்ட, inf. To loathe. See உவட்டு, v. நெஞ்சோர்மம், s. Bold-heartedness, as நெஞ்சுத்துணிவு; [ex ஓர்மம்.] 47)
நெய்தை
neytai (p. 279) s. Greatness, dignity, importance, பெருமை. (சது.) 85)
நெய்
ney (p. 279) s. Grease, fat, unctuousness, oiliness, நிணம். 2. Ghee, clarified butter, கிருதம். (c.) 3. (சது.) Blood, உதிரம். 4. The fourteenth lunar asterism, சித்திரைநாள். நெய்யாமழுவாத்தீர்த்துக்கொள்ளுதல். Getting a matter decided by the ordeal. கையிலிருக்கநெய்யிலேகையிடுவானேன். When the thing stolen is found in the hand, why put the hand in (hot) oil? நெய்க்கடல், s. [also சர்ப்பிசமுத்தி ரம்.] One of the seven oceans, that of ghee. See கடல். நெய்க்கலசம், s. A ghee-pot. நெய்க்குடம்--நெய்ப்பானை, s. A large ghee-pot. நெய்குடமுடைந்ததுநாய்க்குவேட்டை. The breaking of the ghee-pot is food for the dog; One's loss is another's gain. நெய்க்கொட்டை, s. See நெய்க்கொட் டான். நெய்க்குழம்பு, s. Thick broth seasoned with ghee. 2. Thick ghee. நெய்ச்சட்டி, s. A chatty for frying. நெய்சாடி, s. A ghee-jar. நெய்ச்சாதம்--நெய்ச்சோறு, s. [poet. நெய்யலி.] Rice boiled in ghee, &c. நெய்ச்சிக்கு, s. Indigestion caused by eating ghee, it adhering to the bowels. நெய்ச்சுண்டு, s. A small portion of ghee sticking to the pot. See சுண்டு. 2. A small vessel for measuring ghee. நெய்த்திரி, s. A wick inserted in ghee and burned in the temple, or waved for a light before the idol. நெய்த்துடுப்பு, s. A kind of spatula. See துடுப்பு. 2. (R.) A vessel for oil; used by torch bearers. நெய்பூசுதல், v. noun. Smearing a vessel with ghee and holding it in the fire for purification. (p.) நெய்ப்பற்று--நெய்ப்பிடி--நெய்ப்பிடி ப்பு. v. noun. Greasiness, stickiness of ghee, &c. 2. Being fat or corpulent, as a person. நெய்ப்பீர்க்கு, s. A creeping plant. See நுரைப்பீர்க்கு. நெய்மீன், s. A fish, Peixe serra. நெய்யாடுதல், v. noun. A woman daubing herself with ghee. See நெய்விழா. நெய்யிலேவேகவைக்க, inf. To boil in ghee. நெய்விழா, s. A ceremony in which women daub themselves with ghee, before bathing, after child birth. (p.) நெய்விழுது, s. Butter, as first prepared from cream. நெய்விளக்கு, s. A lamp with ghee-in the temple, &c. நெய்வைத்தல், v. noun. Making medicated ghee, கிருதம்வைக்குதல். 2. Forming, as fat in the body, கொழுப்பேறுதல். பன்றிநெய், s. Lard. 77)
நெடிலி
neṭili (p. 279) s. A large kind of sea-bird, or heron, கடற்பறவையிலொன்று. 52)
நெருக்கல்
nerukkl (p. 279) s. Closeness, compactness. 2. Pressure of business. 3. Straits, as நெருக்கம். 97)


[1] ஒற்றை மொழி அகராதி: இங்கு ஒரு மொழியில் உள்ள வார்த்தை அந்த மொழியில் விளக்கப்படுகிறது. தமிழ் முதல் தமிழ், ஆங்கிலம் முதல் ஆங்கிலம் வரை. நெடில் என்ற வார்த்தை ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழ் அகராதிக்கு எடுக்கப்பட்டது.

[2] இருமொழி அகராதி: இங்கு ஒரு மொழியிலிருந்து வரும் சொற்கள் மற்றொரு மொழியில் விளக்கப்படுகின்றன. ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழுக்கு. எங்கள் வலைத்தளம் இருமொழி அகராதி. நெடில் என்ற வார்த்தையின் அர்த்தத்தை நீங்கள் இப்போது தேடுகிறீர்களானால், நெடில் என்ற வார்த்தையின் அர்த்தத்துடன் கூடுதலாக சில ஆயிரம் சொற்களின் அர்த்தத்தையும் இங்கே காணலாம். நீங்கள் விரும்பிய வார்த்தையைத் தேட முயற்சிக்கவும்.

[3] வரலாற்று அகராதி: ஒரு வார்த்தையை முதலில் உருவாக்கியபோது, ​​முதல் நாணயத்தின் போது அதன் எழுத்துப்பிழை மற்றும் பொருள் என்ன, அதன் எழுத்துப்பிழை, உச்சரிப்பு மற்றும் பொருள் எப்போது மாறியது, அகராதியில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள வார்த்தையின் தற்போதைய வடிவம் மற்றும் பொருள் என்ன , அதனால் ஈ. வரலாற்று அகராதி. எ.கா., தி ஷார்ட்டர் ஆக்ஸ்போர்டு ஆங்கில அகராதி. நெடில் என்ற வார்த்தை பெறப்பட்ட அகராதி வரலாற்று அகராதியில் பல அர்த்தங்களைக் கொண்டுள்ளது. ஆனால் தி ஷார்ட்டர் ஆக்ஸ்போர்டு ஆங்கில அகராதி சிறந்தது.

[4] பொருள் அகராதி: இந்த அகராதியில், எந்தவொரு பாடத்திற்கும் தொடர்புடைய அனைத்தும் அகராதியின்படி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு விளக்கப்பட்டுள்ளன. உதாரணமாக - வரலாற்று அகராதி, தாவரவியல் அகராதி, பொருளாதாரம் அகராதி. நெடில் தவிர, பொருள் அகராதியிலிருந்து பல சொற்களை இங்கே காணலாம். சந்தையில் பல அகராதிகள் உள்ளன.
Random Fonts
Tab Shakti-13 Bangla Font
Tab Shakti-13
Download
View Count : 12119
Tam Shakti 39 Bangla Font
Tam Shakti 39
Download
View Count : 19789
Kalki Bangla Font
Kalki
Download
View Count : 16418
Akshar Bangla Font
Akshar
Download
View Count : 109093
Tab Shakti-5 Bangla Font
Tab Shakti-5
Download
View Count : 8671
PonniTSC Bangla Font
PonniTSC
Download
View Count : 14140
Bavani Bangla Font
Bavani
Download
View Count : 19772
Sashi Bangla Font
Sashi
Download
View Count : 6340
LRavi Bangla Font
LRavi
Download
View Count : 19787
Tamil ACI Bangla Font
Tamil ACI
Download
View Count : 12123

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
Please like, if you love this website
close