தமிழ் மீனிங் அகடு

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the tamil language with its free online services. English meaning of அகடு is as below...

அகடு : akṭu (p. 1) s. Wickedness, பொல்லாங்கு. (c.) 2. Interior, inside, உள். 3. Middle, நடு. 4. The belly, paunch, வயிறு. (p.) அகடுசெய்ய, inf. To tease, vex; with the accusative. அகடூரி, s. A snake, பாம்பு; ex ஊர் to crawl. (p.) 24)


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


அப்பிராணி
appirāṇi (p. 18) s. [priv. அ.] A poor, pitiable person, ஏழை. 2. A harmless, undesigning person, கபடமில்லான். (c.) 38)
அராமம்
arāmm (p. 23) s. A grove, சோலை. 2. Growing grain, பயிர். (p.) 42)
அமாத்தியர்
amāttiyar (p. 19) s. King's ministers, councillors, மந்திரிகள். Wils. p. 6. AMATYA.
அளவு
aḷvu (p. 33) s. Measure, degree, proportion, quantity, magnitude, size, capacity, bound, limit, compass, number, standard, வரையறை. 2. The proper or required measure, the complement number, size, weight, &c., மட்டு. 3. With உம், it expresses a limited extent of measure, time, distance, &c., as அவ்வளவும், only so far, even so much. 4. Suffixed to participles, it means when, as soon as--as பார்க்குமளவில், as soon as seen. 5. A measure or thing to measure with, அளவுகருவி. There are four kinds of measurement; viz.: 1. எண்ணல், computation. 2. எடுத் தல், weight, measurement by balance. 3. முகத்தல், measurement of capacity--as dry of fluid measure. 4. நீட்டல், measurement of extension, a long measure and land measure.--Some add a fifth தெறித்தல், jerking with finger. இராசா அளவிற்கேறிற்று. It has gone up to (the limit of) the king; i. e. it is too late now to adopt measures to prevent it. காரியத்தளவிலேயொன்றுமில்லை. There is no importance in the thing--it matters not. குலத்தளவேயாகுங்குணம். According to the caste will be the disposition. அவன்வருமளவும். Till he comes. மேகமண்டலமளவும். As high as, or as far as the region of the clouds. என்னளவிலேயிப்படிநடந்தது. It has so happened to me; at least in my case, &c. தன்னளவிலே கொண்டாடிக்கொண்டான். He limited the feast to his own circle. அளவடி, s. A line containing four metrical feet, நாற்சீரால்வருமடி. அளவடிவிருத்தம், s. A விருத்தம் verse of four lines, each of which contains four feet, நேரடிவிருத்தம். அளவழித்தாண்டகம், s. A kind of poem, ஓர்பிரபந்தம். அளவறுக்க, inf. To find out, ascertain a number and decide, வரையறுக்க. அளவற்றது--அளவில்லாதது. appel. n. That which is beyond number, measure, weight, &c. அளவாக, inf. [used adverbially.] Moderately, to a limited extent, according to. அளவிட, inf. To estimate, calculate. 2. To guess, conjecture. 3. To measure, explore, fathom. 4. To investigate, examine, search into. அவனை அளவிடக்கூடாது. One cannot fathom him. அளவிடப்படாத, neg. rel. part. Incomprehensible. அளவிடை, v. noun. Measuring, admeasurement, அளவிடுகை. 2. Estimation, calculation, guess, மதிப்பிடுகை. 3. s. Weight, நிறை. 4. Capacity, extent of one's power. நிருவாகம். சத்துருவையளவிடைபார். Estimate an enemy's power. அளவியற்றாண்டகம், s. A kind of poem. அளவிறக்க, inf. To exceed the measure, the appointed limit, &c., எல் லைகடக்க. 2. To transgress, violate a rule, மீற. 3. To exceed all bounds, be immeasurable, inconceivable, எண்ணிறக்க. அளவிறந்தபொருள், s. Immense property beyond the power of calculation, a thing incomprehensible, a mystery. அளவின்மை, neg. v. noun. Immeasurableness, countlessness, immensity. அளவுகோல், s. A land measurer's rod. அளவுநாழி, s. A stamped measure. அளவுபடுத்த, inf. To measure, ascertain, to limit. அளவெடுக்க, inf. To take a measure, dimensions, &c., of a thing. அவ்வளவு--இவ்வளவு, s. So much, so many. அவ்வளவும், Even so much, only of far, that is all. எவ்வளவு, s. How much, how many. நேற்றளவு. Up to or till yesterday, in the course of yesterday. நேற்றையளவிலேசெய்தியிப்படி. The news were so up to yesterday. இன்றளவும். Until this day, in the course of to-day. 14)
அகசு
akacu (p. 1) s. Time, பொழுது. 2. Daytime, பகல். Wilson's Sanscrit Dictionary p. 1. AHAN. 19)
அமுது
amutu (p. 20) s. Ambrosia, அமுதம். 2. Sweetness, இனிமை. 3. Water, நீர். 4. Milk, பால். 5. Boiled rice, சோறு. 6. Food in general, போசனம். 7. A restorative medicine, elixir, cordial, ஓர்மருந்து. 8. Taste, சுவை. (p.) அமுதுசெய்ய, inf. To take food, (applicable to superiors.) அமுதுபடி, s. Raw rice. அமுதுமோர், s. Sour milk used for curdling. அமுதூட்ட, inf. To give food, nurse or suckle a child. See ஊட்டு. கட்டமுது, s. Rice tied up for a journey. 28)
அடப்பம்
aṭppm (p. 7) s. [prop. அடைப்பை.] A betel pouch, வெற்றிலைப்பை. 2. A barber's bag, கருவிப்பை. 61)
அருளகம்
aruḷkm (p. 26) s. A shrub, வெள்ளெ ருக்கு, Asclepias gigantea, L. 16)
அடையாளம்
aṭaiyāḷm (p. 8) s. Mark, sign, symbol, emblem, representation, இலாஞ்சனம். 27)
அமுக்கு
amukku (p. 20) கிறேன், அமுக்கினேன், வேன், அமுக்க, v. a. To crush, press or squeeze, as a fruit, a boil, &c., அமுத்த. 2. Press down, press in or under, as a vessel into water, immerse, depress, press down or in, indent by pressure, அமிழ்த்த. 3. (fig.) To oppress, நெருக்க. நீரிலேசெம்பையமுக்கிமொண்டுவா. Sink the brass pot in the water, draw it up, and bring it. அமுக்கு, v. noun. Compression, depression, oppression as by nightmare, pressure as by the hand of the bailiff, அழுத்துகை. 2. That which compresses, depresses, &c., an incumbent weight, அமுக்குபாரம். அமுக்குண்டு கதறிக்கொண்டுகிடந்தான், He lay crying out, prostrate under the burden. அமுக்கன், s. One who does things secretly, இரகசியத்திற்கருமமுடிப் போன். 2. A sly, cunning person, dissembler, a deceiver, தந்திரகாரன். (c.) 3. [prov.] Nightmare, நித்திரையிலமுக்குமாவி. 20)
Random Fonts
Elcot Thanjavur Bangla Font
Elcot Thanjavur
Download
View Count : 9209
TBoomi Bangla Font
TBoomi
Download
View Count : 4202
Pandian Bangla Font
Pandian
Download
View Count : 10042
TAU_Elango_Marutham Bangla Font
TAU_Elango_Marutham
Download
View Count : 6449
Sivagami Bangla Font
Sivagami
Download
View Count : 4977
Avarangal 31TSC Bangla Font
Avarangal 31TSC
Download
View Count : 12645
Tab-Chandra Bangla Font
Tab-Chandra
Download
View Count : 9364
Lakshmi Bangla Font
Lakshmi
Download
View Count : 7836
DenukaPC Bangla Font
DenukaPC
Download
View Count : 7147
TBoomiH Bangla Font
TBoomiH
Download
View Count : 5950

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
Please like, if you love this website