Tamil to English Dictionary

By Miron Winslow
This is the world's leading online source for english definitions/meanings, we have been helping millions of people improve their use of the tamil language with its free online services.

 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


தயார்
tyār (p. 224) s. (Hind.) Readiness, being prepared, ஆயத்தம். (c.) 22) *
இயமன்
iyamaṉ (p. 48) s. Yama the god of death, regent of the south, and king of hell, (நரகம்.) the place of his capital, in which he sits in judgment on departed souls, sending the good to Swerga and the wicked to Naraka. In the latter there are 28,, divisions appropriated to different classes, according to their respective demerits. He is figuratively described as devouring souls for food. He takes the buffalo for his vehicle; and for weapons, the battle-axe, club and cord, நமன்; [ex யம, to stop, restrain.] Wils. p. 681. YAMA. 2. [Med. usage.] One of the two poisonous fangs of snakes, பரம்பினச்சுப்பற்களி லொன்று. இயமகணம்--இயமகிங்கரர்--இய மதூதர்--இயமபடர். s. The messengers of Yama, நமன்றூதர். இயமதூதி, s. One of the lower poisonous fangs of a snake. இயமலோகம், s. The place of departed souls, the purgatory of the Hindus--the kingdom of Yama. 3) *
கொத்து
kottu (p. 146) s. A bunch, a cluster, a collection of things of the same kind, பூமுதலிய வற்றின்கொத்து. 2. Assembly, multitude, crowd, திரள். 3. Household, family, குடும் பம். 4. [prov.] a measure--about a quart, நாழி. 5. Thw work of a mason. masonry--as கொற்று. 6. [vul. local.] Food, உணவு. அவன்கொத்துக்கொடியையறிவேன். I know the stock and ramifications of his family. இதற்கெத்தனைகொத்துச்செல்லும். How many masons does this require. கொத்தடிமை, s. A slave of the original stock. கொத்தடிமைக்குடியடிமை, s. A slave in a branch of the original stock. கொத்தலரி, s. A species of the oleamder. கொத்தழிய, inf. To lie waste or desolate; to be in ruins, நிர்மூலமாக. கொத்தவரை, s. A kind of bean. கொத்துக்கத்தரி, s. A kind of brinjal. கொத்துச்சரப்பளி, s. A kind of gold chain for the neck; also written கொத்துச் சரப்பணி. கொத்துச்சரம், s. Fine strings of small golden beads. கொத்துத்தாழ்வடம், s. Fine strings of small sacred beads, interspersed with red coral, and united at the ends by a large sacred bead embedded in gold. கொத்துப்பசளை, s. A plant, ஓர்பசளை. கொத்துப்புடல், s. A creeper, ஓர்புடல். கொத்துமல்லி, s. See கொத்தமல்லி. கொத்துமேகம்--கொத்துவானம், s. Freckled sky, a machkerel sky. ஓலைக்கொத்து, s. A bunch of cardjans, or palmyra leaves. கொத்துங்குறையுமாய், adv. [loc.] Partly unfinished. கொத்துக்காரன், s. [local.] The head of a company of laborers--as of those engaged in reaping. கொத்துணி, s. [prov.] A slave owned in common by several. 2. A garden owned by several. கொத்துணிப்பங்கு, s. The share of several in common in the produce of a field. 2. The right of several to a slave in common. 69)
குக்கூவெனல்
kukkūveṉl (p. 114) v. noun. Crowing--as a cock; cooing--as an owl, ஒலிக்குறிப்பு. 24)
பூதம்
pūtam (p. 330) s. Cleanness, purity, truth, சுத் தம். W. p. 548. POOTA. பூதாத்துமன், s. One who has entirely abandoned worldly desires, an ascetic, துறவி. 10) *
ஆர்வலன்
ārvlṉ (p. 42) s. A kind or affectionate person, அன்புடையான். 2. A friend, lover, சிநேகிதன். 3. A husband, கணவன். (p.) 3)
ஓவெனல்
ōveṉl (p. 84) v. noun. A word imitative of sound, ஓவென்றொலித்தல். ஓவென்றவெளி, s. [prov.] Broad open space. 147)
காசி
kāci (p. 103) s. Casi, a celebrated city and place of pilgrimage, the modern Banares, being the most meritorious place for bathing in sacred water, as Ramisseram is for the south of India, ஓர்நகரம். Wils. p. 219. KASHI. 2. The cumin seed, சீரகம். காசிகாண்டம், s. One of the sixteen books of கந்தப்புராணம். காசிக்கங்கை, s. The Ganges at Banares, being more sacred than in other places. காசிக்கல், s. A loadstone, காகச்சிலை. காசிச்சாரம், s. A mineral salt, ஓ ருப்பு. காசித்தீர்த்தம், s. The water of the Ganges, obtained at Benares and carried about the country by religious mendicants. காசித்தும்பை, s. A kind of தும் பை plant. காசிலவணம், s. A kind of salt, ஓருப்பு. காசிலிங்கம், s. The linga worshipped at Benares. காசிவாசி, s. A dweller or inhabitant of the city of Banares. 49)
கும்பிடு
kumpiṭu (p. 123) கிறேன், கும்பிட்டேன், வேன், கும்பிட, v. a. To join the two hands conically, கைகுவிக்க. 2. To worship, make obeisance with the hands joined and raised, கைகுவித்துவணங்க. 3. fig. To reverence, adore, worship, ஆராதிக்க. 4. To beg, solicit, crave, entreat, கெஞ்ச. கும்பிடப்போனதெய்வங்குறுக்கேவந்ததுபோல் நீவந் தாய். I met you, as if I had met the god whom I was going to worship. கும்பிடப்போனவன்தலையிலேகோயிலிடிந்துவிழுந்தா ற்போல. As if the temple had fallen on the head of him who repaired to it for worship; said of occurrences quite opposite to expectation. கும்பிடுகள்ளன், s. A hypocritical worshipper; a cunning person. கையெடுத்துக்கும்பிட, inf. To worship or make obeisance, by raising the joined hands. கோயில்கும்பிட, inf. To raise the hands in worship, at a temple, either in passing by, or as an attendant worshipper. கும்பிட்டகைக்குக்கொடுக்க, inf. To make a present to the bridegroom or bride, and sometimes to others, when they raise their hands in reverence to their superiors on the day of marriage&c., or to a girl on becoming marriage able. கும்பிடாதவனைக்கும்பிட, inf. To be obliged to serve or ask favors of a mean person. கும்பிடரி, s. [local.] A bundle of sheaves given to the chief of the village or to the temple. கும்பிடுகிளிஞ்சில், s. A species of cockle, a bivalve shell. கும்பிடுபூச்சி, s. [prov.] A class of insects bordering on the vegetable kingdom, whose feelers resemble hands raised in worship. கும்பிடு, v. noun. Worship, obeisance by raising the hands, வணங்குகை. கும்பிடுபோட, inf. To venerate; to worship by raising the joined hands. 39) *
தாட்டோட்டம்
tāṭṭōṭṭm (p. 233) --தாட்டோட்டு, s. Trick, fraud, deception, எத்து. (c.) தாட்டோட்டக்காரன், s. One who deceives with vain promises. தாட்டோட்டக்காரனுக்குத்தயிருஞ்சோறும்--விசு வாசக்காரனுக்குவெந்நீரும்பருக்கையும். A vain boaster gets rice with curds; an upright man, rice with warm water; i. e. flatterers are favored. 10)
வராடகம்
varāṭakam (p. 376) s. The seed-vessel of the lotus, தாமரைக்காய். 2. Small shells, cowries, பலகறை. W. p. 736. VARAT'AKA. 117) *
சுயோதனன்
cuyōtaṉaṉ (p. 195) s. A name of துரியோ தனன். (சது.) 8) *
நெளியல்
neḷiyl (p. 281) s. [com. நெளிசல்.] Crookedness or deformity, any thing crooked; [ex நெளி, v.] நெளியலன், s. [fem. நெளியலி.] A crooked man, கூனன். நெளியலெடுக்க, inf. [prov.] To take out a bend, &c., as நெளிவெடுக்க. 8)
கஞ்சுகம்
kañcukam (p. 86) s. Bodice, jacket, மார்பு ச்சட்டை. 2. A tunic, சட்டை. 3. Cloth, பு டவை. 4. Snake's skin, பாம்புச்சட்டை. Wils. p. 18. KANCHUKA. (p.) கஞ்சுகர், s. Body-guards who wear jackets. கஞ்சுகன், s. The God வைரவன்-a form of Siva. 2. [as சட்டைநாதன்.] Another form of Siva. கஞ்சுகி, s. An attendant in the apartments of women. 2. One of the body-guard of a king, மெய்காப்பாளன். 3. A guardian, காலவன். 4. A snake, பாம்பு. 5. A jacket, சட்டை. 6. A curtain, திரை ச்சீலை. Wils. p. 18. KANCHUKI (p.) 30)
கச்சகம்
kcckm (p. 85) s. A monkey, குரங்கு. (சது.) (p.) 55)
Random Fonts
Tab Shakti-22 Bangla Font
Tab Shakti-22
Download
View Count : 15862
Sathayam Bangla Font
Sathayam
Download
View Count : 15545
Tam Shakti 2 Bangla Font
Tam Shakti 2
Download
View Count : 5104
ThamirabaraniTSC Bangla Font
ThamirabaraniTSC
Download
View Count : 10970
GIST-TMOTChanakya Bangla Font
GIST-TMOTChanakya
Download
View Count : 19946
Akarathi Bangla Font
Akarathi
Download
View Count : 70580
TAU_Elango_Mullai Bangla Font
TAU_Elango_Mullai
Download
View Count : 14972
GIST-TMOTMina Bangla Font
GIST-TMOTMina
Download
View Count : 6622
JanaTamil Bangla Font
JanaTamil
Download
View Count : 22385
Tab Shakti-14 Bangla Font
Tab Shakti-14
Download
View Count : 9665

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
Please like, if you love this website
close