Tamil to English Dictionary

By Miron Winslow
This is the world's leading online source for english definitions/meanings, we have been helping millions of people improve their use of the tamil language with its free online services.

 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


கனதி
kṉti (p. 102) s. Thickness, பருமை. 2. Heaviness, ponderosity, gravity, பாரம். 3. [vul.] Pride, haughtiness, இறுமாப்பு. 36)
விலோசனம்
vilōcaṉam (p. 398) s. [also உலோசனம்.] The eye, கண். 2. Sight, seeing, பார்வை; [ex வி et லோசனம்.] (சது.) 66) *
இராணம்
irāṇam (p. 50) s. A leaf, இலை. 2. A peacock's tail, மயிற்றோகை. Wils. p. 73. RAN'A. 29)
சுமிர்தி
cumirti (p. 194) --ஸ்மிருதி, s. The Smriti, or works on law. See மிருதி. 60) *
பிலம்
pilam (p. 317) s. The nether regions, the abyss, பாதலம். 2. A deep well, a subterraneous room or passage, a cave. a cavern, குகை. 3. Hole of a rat or snake, வளை. W. p. 782. VILA. பிலஞ்சுலோபம், s. An ant or emmet as inhabiting a hole, எறும்பு. (சது.) பிலத்துவாரம், s. A passage through the earth to the nether regions, கீழுலகத் துக்குப்போம்வழி. 2. A mine, a pit, the abyss, நிலவறை. 104) *
உரம்
urm (p. 64) s. Strength, firmness, hardness, compactness, coarseness, aspiration, force of voice, expression, meaning, &c., வலி. 2. Energy, spirit, exertion, determination, resolution, fortitude, firmness of mind, ஊக்கம். 3. (p.) The breast, chest, மார்பு. 4. Wisdom, knowledge, spiritual knowledge, ஞானம். 5. Velocity, force, missile or projectile force, வேகம். 6. The solid part of timber, வயிரம். 7. Hardness, induration, obduracy, திண்மை. 8. A surrounding wall, மதில். கடலுரமாயிருக்கிறது. The sea is high, rough. காற்றுரமாயிருக்கிறது. The wind is high, boisterous. உரகடல்--உரசமுத்திரம், s. A boisterous sea, a sea generally rough. உரங்குத்த, inf. [prov.] To pound and harden the earth around trees newly set, பலமுறச்செய்ய. உரங்கொள்ள, inf. To thrive, grow strong--as the wind; to get strength, become boisterous--as the sea, பலங்கொள்ள. 2. To exert strength, &c., வலியுண்டாக. 3. To be hardened, indurated, obdurate, கடினமுற. உரங்கொண்டெறிந்து. Throwing with force. காய்ச்சலுரங்கொண்டுகாய்கின்றது. The fever rages and burns. உரஞ்செய்ய, inf. To exert influence, take effect, produce, effect--as arguments, பலஞ்செய்ய. 2. To grow strong, வலியுற. 3. To thrive--as vegetables, &c., பலப்பட. அவரெடுத்தகாரியங்களிலொன்றுமுரஞ்செய்யவில் லை. He has been successful in nothing that he has undertaken. உரஞ்சொல்ல, inf. To animate, to encourage. உரமண், s. Hard, ungenial soil. உரமாய்நிற்க, inf. To stand fast, immovable. உரமாய்ப்பெய்கிறமழை, s. A heavy rain. உரமானசத்தம், s. A loud sound. உரமெடுக்க, inf. To remove a particular ailment incident to infants. உரம்போட, inf. To manure land, எருப்போட. 2. To fasten, make firm, உரப்பிக்க. உரம்விழ, inf. To get a particular ailment by rolling on the ground--applied only to a child not twelve months old. உராதரம், s. A woman's breast, முலை. உரேந்திரன், s. A hero, a soldier, வீரன். உரோருகம், s. A woman's breast, முலை; [ex உருகம், birth, origin.] கடலுரம், s. Roughness of the sea. உரக்க, inf. To become intense, grow strong, firm, hard, &c., to increase in strength, intenseness, loudness, &c., to rage, increase in violence, vehemence, heat, malignity, &c., பலமடைய. உரத்துப்படி. Read out. உரத்துப்பாடு. Sing loud; sing louder. காய்ச்சலுரத்துக்காய்கிறது. The fever rages intensely. உரக்கக்கூப்பிட, inf. To cry aloud. உரக்கப்பேச, inf. To speak loud. உரத்தகடல், s. A boisterous sea. உரத்தகடிதாசி, s. Thick, coarse paper. உரத்தகாய்ச்சல், s. A vehement fever. உரத்தகாற்று, s. A violent wind. உரத்தகுதிரை, s. A powerful horse. உரத்தசத்தம், s. A strong, harsh voice, a loud noise. உரத்தசரீரம், s. A firm constitution, a strong compact body. உரத்ததருக்கம், s. A sharp contest, a violent controversy. உரத்தநிலம், s. Firm soil. உரத்தவெயில், s. A hot sun. உரப்பிக்க, inf. To make firm, to harden, indurate, confirm. உரப்பு, v. noun. intenseness, force, strength, firmness, compactness, வலி. 2. Coarseness, thickness, roughness--as of cloth, paper, leaves, &c.; stiffness, hardness--as of rice not well boiled, or of the stomach when overcharged, or when food does not digest, திண்மை. உரப்பானநிலம், s. Firm, hard (ungenial) land--as உரத்தநிலம். உரப்பானபுடைவை, s. Thick, coarse cloth. நெஞ்சுரப்பானவன், s. A hardhearted man. 2)
கொப்பென
koppeṉ (p. 146) inf. [vul. adverbially.] Quickly, swiftly, suddenly, விரைவுக்குறிப்பு. கொப்பெனவந்தார்கள். They came quickly. 92)
ஏகி
ēki (p. 77) s. A widow, கைம்பெண். (p.) 45)
நோய்ஞ்சல்
nōyñcl (p. 285) s. A sickly emaciated person, beast, &c., இளைப்புள்ளது. (c.) நோஞ்சற்பூனைமத்தைநக்குமாபோலே. Like a sickly eat licking the churning stick; i. e. doing a thing lazily, unprofitably. நோய்ஞ்சலன்--நோஞ்சியன், s. [prov.] A sickly man. 15)
மசகு
mcku (p. 338) கிறேன், மசகினேன், வேன், மசக, v. n. To linger, loiter or hang about, with some design, மயங்க. 2. To hesitate, be in suspense, undecided, undetermined, சந்தேகிக்க. (c.) 114)
யாப்பண்டம்
yāppṇṭm (p. 370) s. [com. for வயாப்பண் டம்.] Things longed for by a pregnant woman. See வயா. 83)
குழந்தை
kuẕntai (p. 128) s. An infant, a babe, a sucking child, பிள்ளை; [ex குழவு.] கைக்குழந்்தை, s. A child in arms. முலைகுடிகுழந்தை, s. A sucking child. குழந்தைப்பிள்ளை, s. A child; an infant, a babe. குழந்தைகுட்டி--குழந்தைகுஞ்சு, s. Children, infants; a child. குழந்தைப்பருவம், s. Infancy; childhood. குழந்தைப்பிள்ளைப்புத்தி, s. Youthful indiscretion. குழந்தையாட்டம், s. Childishness, puerility. 2. adv. Like a child. 17)
அங்கி
angki (p. 5) s. A clock, long garment, gown, surplice, நெடுஞ்சட்டை. (c.) 2. (p.) A person, one with a body, அங்கத்தையுடை யவன், ex அங்கம், 3. p. The third lunar asterism of the Hindus, கார்த்திகை. 4. The thirteenth lunar asterism, அத்தநரள். 5. Fire, அக்கினி. 6. The god of fire, அக்கினி தேவன். அங்கி வழிபாடுகளியற்றுவன், I perform all rites due to fire, (பாரதம்). அங்கிதாரணை, s. The principle of fire as operative in the body. அங்கிநாள், s. The third lunar asterism. 2. The thirteenth lunar asterism, the day on which the god of fire was born. 26)
பொது
potu (p. 336) s. That which is shared by many, சாதாரணம். 2. The genus in distinction from the species, பொதுவினம். 3. A public assembly, சபை. 4. What is public, general, ordinary, usual, வழக்கம். (c.) எல்லாநோய்க்கும்பொதுமருந்து. A physic for all diseases, a panacea. பொதுக்கட்டுதல், v. noun. Sequestrating, taking from both parties. 2. Depositing by mutual consent, as in Panchayat. பொதுக்கட்டியிருக்கிறது. It is deposited until an award is issued. பொதுக்காரியம், s. A common or public affair. பொதுக்குணம்--பொதுத்தன்மை, s. An attribute common to the simile and to that to which it is compared--as redness, to coral and to the lips. பொதுச்சீர், s. Poetical feet containing four syllables. See சீர். பொதுச்சூத்திரம்--பொதுவிதி, s. A general rule. பொதுச்சொல், s. A general term. 2. [in gram.] A word common to both திணை, or to two or more genders. பொதுஸ்திரி--பொதுப்பெண்--பொது மகள்--பொதுமடந்தை, s. A whore, a harlot, prostitute, (lit.) a common woman, வேசை. பொதுத்திணை, s. [in gram.] That which is common to both திணை. பொதுநன்மை, s. Common or public good. பொதுநிலம், s. Common land. பொதுநிறம், s. An indefinite color between red and black; spoken of persons. பொதுப்பட, inf. [as adv.] Generally commonly. பொதுப்படப்பேசினான். He spoke without particularizing any one. பொதுப்பெயர், s. [in gram.] Nouns common to both திணை, and two or more பால்--opposed to சிறப்புப்பெயர். பொதுப்பேச்சு, s. General speech, language not definite, not minute. 2. Ambiguous talk. பொதுமனிதன்--பொதுவன், s. A mediator, மத்தியஸ்தன். பொதுமுதல், s. Common stock in trade. பொதுவசனம், s. A word, phrase, or sentence of more than one meaning, பல பொருள்ஒருசொல். 2. As பொதுப்பேச்சு. பொதுவனுமானம், s. One of the four modes of arriving at a conclusion. See அனுமானம். பொதுவிலேவிட, inf. To let a thing be common. பொதுவிலெடுத்துச்செலவழிக்க, inf. To expend out of the common stock. பொதுவில், s. A public hall, as பொ தியில், அம்பலம். 114)
புகழ்நாட்டுதல்
pukẕnāṭṭutl (p. 321) --புகழ்நிறுத்துதல், v. noun. Establishing one's reputation, or fame. 23)
Random Fonts
TAU_Elango_Barathi Bangla Font
TAU_Elango_Barathi
Download
View Count : 5664
Tam Shakti 26 Bangla Font
Tam Shakti 26
Download
View Count : 3610
Kamaas Bangla Font
Kamaas
Download
View Count : 10650
Kalki Bangla Font
Kalki
Download
View Count : 10673
Moderntamil Bangla Font
Moderntamil
Download
View Count : 9766
Thanjavu Bangla Font
Thanjavu
Download
View Count : 7035
Nalini Bangla Font
Nalini
Download
View Count : 5752
ThamirabaraniTSC Bangla Font
ThamirabaraniTSC
Download
View Count : 7154
Sundaram-0831 Bangla Font
Sundaram-0831
Download
View Count : 7783
Ganesha Bold Bangla Font
Ganesha Bold
Download
View Count : 10949

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
Please like, if you love this website