Tamil to English Dictionary

By Miron Winslow
This is the world's leading online source for english definitions/meanings, we have been helping millions of people improve their use of the tamil language with its free online services.

 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


உகு
uku (p. 59) க்கிறேன், த்தேன், ப்பேன், க்க, v. a. To spill, sprinkle, pour down, சிந்த. 2. To discharge, pour out, விட. 3. To shed, cause to fall, drop, உதிர்க்க. (p.) கன்றுகுணிலாக்கனியுகுத்தமாமாயன். The mighty Vishnu who beat off wood-apples (from the tree) with a calf, using it as a cudgel. கண்ணீருகுத்தான். He shed tears. 8)
மடங்கு
mṭngku (p. 339) s. A weight, twenty-five pounds, a maund, as மணங்கு. 2. Measure, quantity, degree; fold, times, turn, அளவு, பங்கு. 3. (சது.) Disease, நோய். ஒருமடங்கதிகம். As much again, as many again, once double. இருமடங்கு, s. Two-fold, twice as much, as many, &c. மும்மடங்கு, s. Three times greater, &c. நாலுமடங்கு, s. Four-fold. நாலுமடங்கைம்பது. Four times fifty. 70)
பதுமம்
patumam (p. 294) s. A lotus, தாமரை. W. p. 5 PADMA. 2. One of the eighteen Puranas, ஓர்புராணம். 3. The fifteenth lunar asterism, சோதிநாள். 4. An ornament of a crown, முடியுறுப்பு. 5. A number, a hundred-billions, கோடாகோடி. (சது.) 6. One of the postures of the yogi--placing the feet transversely on the two thighs and turning the soles up that they may be seen. See ஆசனம். பதுமகோசரம், s. A mode of using the hands in dancing. See கரலட்சணம். பதுமக்காழ், s. See காழ். பதுமநாபன்--பதுமநாபி, s. Vishnu, as the lotus-naveled, திருமால்; [ex நாபி.] பதுமநிதி, s. One of Kuvêra's gems. See நிதி. பதுமபந்து, s. The sun, as influencing the lotus, சூரியன். 2. A bee, as gathering honey from the lotus, தேனீ; [ex பந்து, affinity, &c.] பதுமயோனி, s. Brahma, as born of the lotus, பிரமன்; [ex யோனி, birth.] பதுமராகம், s. One of the nine precious stones, a ruby; செம்பு. 2. (R.) A hyacinth, ஓர்இரத்தினம்; [ex இராகம், color, redness.] பதுமரேகை, s. A peculiar and unfrequent kind of line in the palm of the hand, in the form of a lotus; considered a sign of greatness, கையிரேகைகளி லொன்று; [ex இரேகை, a line.] பதுமரோகம், s. A red fleshy excrescence within the eyelid, causing redness of the eye. பதுமன், s. Brahma, the lotus deity, பிரமன். 2. One of the nagas that support the earth. See நாகம். பதுமாசனம்--பதுமாதனம், s. As பது மம். 6. 49) *
துளம்பிக்கிரி
tuḷmpikkiri (p. 250) s. A shrub, as ஆதொண் டை. 28) *
வதரி
vatari (p. 376) s. The jujube tree, as பதரி. 17)
ஆனந்தம்
āṉantam (p. 44) s. Great joy, bliss, supreme delight, happiness, பேரின்பம்; [ex ஆ, et நதி, to be or make happy.] Wils. p. 112. ANANDA. ஆனந்தக்களிப்பு, s. Exceeding great joy, superior enjoyment. 2. A devotional poem composed by yogis. ஆனந்தநித்திரை, s. Abstract meditation in the stat of ஞானம், on the deity, யோகநித்திரை. ஆனந்தபயிரவி, s. The name of one of the thirty-two tunes, ஓரிராகம். (p.). ஆனந்தபரவசம், s. Extacy of joy, especially in divine things. (p.) ஆனந்தபாட்பம்--ஆனந்தபாஷ்பம், s. Tears of joy, weeping from excessive joy, ஆனந்தக்கண்ணீர். (p.) ஆனந்தமயகோசம், s. The state of insensibility produced by excessive joy, being one of the forms in which the soul is manifested, பஞ்சகோசத்தொன்று. Wils. p. 113. ANANDAMAYAKOSHA. ஆனந்தம்பொழிய, inf. To be very jovial, happy, &c., ஆனந்தஞ்சொரிய. ஆனந்தவருவி, s. Tears of delight, flowing in streams, ஆனந்தக்கண்ணீர்ப்பெ ருக்கு. (p.) ஆனந்தன், s. The Supreme Being, கடவுள். Also in Negundu--Siva, சிவன், and Argha, அருகன். (p.) ஆனந்தி--ஆனந்தை, s. Parvati, பார்வதி. (p.) 6)
சாடு
cāṭu (p. 174) s. Artful language, pleasantry, eloquence, சாதுரியம். (சது.) 2. Pleasing or grateful discourse, flattery, முகமன். 3. An assembly of poets, புலவர்கூட்டம். 4. [a contraction of சாகாடு. A cart, a carriage, பண் டி. (நிக.) 5. (R.) Unripe grain of the Holcus saccharatus, L. மணிமுற்றாதசோளம். 6. [prov.] A large basket, சாட்டுக்கூடை. 64)
ஓலை
ōlai (p. 84) s. A palm leaf of any species, an ola, பனை, தெங்குமுதலியவற்றினோலை. 2. The leaf of the தாழை or wild pine-apple tree, தாழையோலை. 3. An ola letter, a written ola, a writing or document, எழுதுமோலை. 4. The summons of Yama, நமனோலை. 5. (p.) (சது.) Sound, ஒலி. நாளையோலையுந்தூதரும்வரின். If to-morrow the messengers of Yama come with the summons. (வைரா.) ஓலைக்கட்டு, s. A bundle of palmyra leaves. ஓலைக்கணக்கர், s. Learners at school, பள்ளியிற்படிப்போர். ஓலைக்கணக்கரொலியடங்கும்புன்மாலை. The evening when the noise of learners at school ceases. (நாலடி.) ஓலைக்கணாட்டு, s. A chip of small piece of ola. ஓலைக்கண், s. Scallop or indentation of a palmyra leaf. ஓலைக்காந்தல், s. Cinder of the ola--as burning, floating flakes, dry pieces of ola. ஓலைக்குடை, s. An umbrella made of palm leaves. ஓலைக்கொடி, s. [prov.] An ola kite. ஓலைச்சிறகு, s. The half of a palmyra leaf. ஓலைச்சுருள், s. An ola letter inclosed in a செந்திரிக்கம். ஓலைதீட்ட, inf. To write on the ola, ஓலையிலெழுத. ஓலைதீட்டும்படை, s. A style, an iron pen, எழுத்தாணி. ஓலைபோக்க--ஓலைவிட, inf. To send a note. கூற்றைவெல்குவம்வருகவென்னாவோலைவிட்டு. Despatching a challenge to the regent of the dead-- ஓலைப்பூ, s. [vul.] The flower of the wild pine-apple tree, தாழம்பூ. ஓலைமுத்திரை, s. A stamp imprinted on a palmyra leaf. ஓலைமுரி, s. Unevenness of a palm leaf. ஓலையாள், s. A carrier of palm leaf letters. ஓலையெழுத, inf. To write a letter on a palmyra leaf. ஓலைவாங்க, inf. To receive an ola; i. e. the summons of death; to die. ஓலைவீடு, s. A house thatched with palmyra leaves. ஓலைவேலி, s. A hedge platted with palm leaves. பட்டோலை, s. A written order, royal edicts. 2. A writing from dictation. காதோலை, s. Ear-hoop of palm leaf. 2. (fig.) Ear-hoop made of gold, worn by women. குருத்தோலை, s. A young shoot of palm leaf. படியோலை, s. The duplicate of a document. (பெரியபு.) படையோலை--பாரோலை, s. A palmyra leaf or leaves on which the fruit of the palmyra are kept when they are unhusked, preparatory to their being inspissated. பிணியோலை, s. An amulet made of palmyra leaf, tied as a remedy to the waist of children supposed to be possessed of a demon. ஔ--ஔகாரம். The twelfth or last of the vowels in Tamil, உயிரெழுத்தி லொன்று. ஔகாரக்குறுக்கம், s. The letter ஔ shortened in sound, சார்பெழுத்துக்களி லொன்று. 127) *
தாவணி
tāvaṇi (p. 234) s. A rope to tie oxen together--as தாமணி. (c.) 73) *
பாஷாந்தரம்
pāṣāntaram (p. 307) see பாஷை. 29) *
அகணி
akṇi (p. 1) s. Interior, as of the fibrous part of the bark of a tree, உள். 2. An inland, agricultural, rice district, மரு தநிலம். (p.) 25) *
சயோத்தியம்
cayōttiyam (p. 166) s. (also சயோத்தி யம்.) Communion, familiarity, நண்பு. (c.) 21) *
ஆயானம்
āyāṉam (p. 39) s. Natural disposition, இயற்கைக்குணம. Wils. p. 118. AYANA. (p.) 33)
ஆருப்பியம்
āruppiyam (p. 41) s. Lead ore, வங்க மணல். 40)
கீரோமாரோவெனல்
kīrōmārōveṉl (p. 113) v. noun. [prov.] Screaming, squalling--as children or young people, பிள்ளைகள்கூக்குரலிடல். 28) *
Random Fonts
GIST-TMOTKalyani Bangla Font
GIST-TMOTKalyani
Download
View Count : 4583
Vellore Bangla Font
Vellore
Download
View Count : 8475
Nallur Bangla Font
Nallur
Download
View Count : 17819
Tam Shakti 29 Bangla Font
Tam Shakti 29
Download
View Count : 8254
Tam Shakti 35 Bangla Font
Tam Shakti 35
Download
View Count : 5466
TAU_Elango_Vasuki Bangla Font
TAU_Elango_Vasuki
Download
View Count : 2980
Kalaham Bangla Font
Kalaham
Download
View Count : 70295
Tab Shakti-12 Bangla Font
Tab Shakti-12
Download
View Count : 2891
Tab Shakti-3 Bangla Font
Tab Shakti-3
Download
View Count : 7723
Sundaram-0824 Bangla Font
Sundaram-0824
Download
View Count : 7131

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
Please like, if you love this website