தமிழ் மீனிங் அவினாபூதம்

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the tamil language with its free online services. English meaning of அவினாபூதம் is as below...

அவினாபூதம் : aviṉāpūtam (p. 31) s. A natural affinity or relation, சுபாவசம்பந்தம். 14)


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


அகாரியம்
akāriyam (p. 3) s. [priv. அ et காரியம், affair.] An unimportant affair, useless, unpromising pursuit, காரியமற்றது. Wils. p. 2. AKARYA. (p.) 4) *
அடங்கு
aṭngku (p. 7) கிறேன், அடங்கினேன், வேன், அடங்க, v. n. To obey, yield, become subject to, be subdued, கீழ்ப்படிய. 2. To shrink, become compressed, be reduced in size or vigor, be crammed into, condensed, குறைய. 3. To recede, be repressed, suppressed, restrained, ஒதுங்க. 4. To settle, subside, be laid--as dust, அமைய. 5. To be embodied, incorporated, திரள. 6. To be reduced low--as the system when near death, &c., சாக, ஒடுங்க. அடங்கல், s. All, the whole, மு ழுமை. புரமடங்கலுந்தெறுகணை. The arrow which destroyed the whole of the three cities. (In காந்தம்.) அடங்கலர்--அடங்காதார், s. Foes, insubordinate persons, பகைவர். (p.) அடங்கன்முறை, s. A book which treats of the ceremonies of the Saiva sect, தேவாரம். அடங்காப்பற்று--அடங்கார்பதி, s. A rebellious province, கீழ்ப்படியாதார் இருக் கும் ஊர். அடங்காமாரி, s. An audacious, contumacious, insubordinate woman, மு ரண்டானவள். அடங்காமை, neg. v. noun. Insubordinateness, rudeness, haughtiness, untractableness, கீழ்ப்படியாமை. அடங்காவாரிதி, s. Urine, மூத்தி ரம். 2. Sea salt, கடலுப்பு. பிராணனடங்க, inf. To faint, be in a trance as dead. 56)
அசரை
acrai (p. 5) --அசறை, s. A small lamprey, river fish, ஓர்மீன். (c.) 89)
அம்போதரங்கம்
ampōtarangkam (p. 21) s. One of the seven members of ஒத்தாழிசைக்கலிப்பா, in which the lines increase and diminish like the waves of the sea, கலிப்பாவினோருறுப்பு; [ex அம்பஸ், water, et தரங்கம், wave.] (p.) 15) *
அபரோட்சம்
aparōṭcam (p. 16) s. [priv. அ.] Union with the deity, a state of proximity to liberation from births and of absorption in the deity, கடவுளைத்தரிசிக்கை. One of the seven அவத்தை. அபரோட்சஞானம், s. Consciousness, or knowledge of identity with the deity. 20) *
அடாத்து
aṭāttu (p. 7) s. [prov. impr. for அடா த்து.] Insult, indignity, provocation, impropriety, தகாதது. 78)
அக்கிரசந்தானி
akkircntāṉi (p. 4) s. The register of human actions kept by Yama, the judge of the dead, recording all actions from the original birth, நமன்கணக்கு. 12) *
அராமம்
arāmm (p. 23) s. A grove, சோலை. 2. Growing grain, பயிர். (p.) 42)
அழை
aẕai (p. 33) க்கிறேன், த்தேன், ப்பேன், க்க, v. a. To invite, bid, call, accost respectfully, cite, summon, வாவென்ன. 2. To invoke the deity, &c., to adjure a spirit to take temporary possession of a person, in order to utter an oracle, வேண்டியழைக்க. 3. To lead, conduct, &c., கூட்டிப்போக. 4. To introduce as into an assembly, சபைக் கழைக்க. 5. To call (a snake, evil spirit, &c.,) by incantation, enchantment, &c., மந்திரத்தாலழைக்க. 6. To evoke, charm, invite or draw into union with, எத்தியழைக்க. அருத்தனே யடியேனாதரித்தழைத்தாலதெந்தவேயெ ன்றருளாயே. Oh! divine father, if I reverently invoke three, thou wilt condescened to own me as thine. (திருவாசகம்.) அவனையழைத்துக்கொண்டுவந்தான். He called and brought him. விருந்துக்கழைக்க, inf. To invite to a meal, or an entertainment. அழைக்கை, v. noun. A call, a calling, கூவுகை. அழைப்பு, v. noun. Invitation, request, citation, summons, invocation, விளிக்கை. 12)
அம்மான்
ammāṉ (p. 21) s. Mother's brother, the maternal uncle, தாய்மாமன். 2. The father's sister's husband, அத்தைகணவன். (c.) 3. A father, தகப்பன். (p.) நல்லம்மான், s. Mother's brother, uncle by the mother's side. 29)
Random Fonts
GIST-TMOTLalitha Bangla Font
GIST-TMOTLalitha
Download
View Count : 5170
TSC_Kannadaasan Bangla Font
TSC_Kannadaasan
Download
View Count : 2102
TAU_Elango_Athithan Bangla Font
TAU_Elango_Athithan
Download
View Count : 3779
Kumutham Bangla Font
Kumutham
Download
View Count : 4631
Viththi Bangla Font
Viththi
Download
View Count : 6213
Thurikai Bangla Font
Thurikai
Download
View Count : 7272
Sundaram-0806 Bangla Font
Sundaram-0806
Download
View Count : 5641
Sundaram-0820 Bangla Font
Sundaram-0820
Download
View Count : 4142
Noto Sans Tamil Bangla Font
Noto Sans Tamil
Download
View Count : 134105
GIST-TMOTKumudam Bangla Font
GIST-TMOTKumudam
Download
View Count : 3373

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
Please like, if you love this website