தமிழ் மீனிங் சர்மம்

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the tamil language with its free online services. English meaning of சர்மம் is as below...

சர்மம் : carmam (p. 169) s. Skin. See சருமம். 13) *


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


சமி
cami (p. 163) க்கிறேன், த்தேன், ப்பேன், க்க, v. n. [com. செமி.] To become digested--as food; to digest, to be reduced to chyme, சீரணிக்க. 2. [fig.] To become absorbed--as water, சுவற. 3. To rot, decay, பதனழிய; [from Sa. Kshi, to decay, waste.] 4. W. p. 87. SHAMA. [prov.] To be confused, perplexed, thunder struck, ஏங்கிப்போக. 5. v. a. W. p. 262. Kshama. [loc.] To endure, bear patiently, சகிக்க. 6. To restrain, suppress, அடக்க. W. p. 83. SAMA. சமிக்கமாட்டாதவன். One who is impatient, not able to endure. கோபத்தைச்சமிக்கிறான். He restrains anger. (p.) சமித்திருக்க, inf. To be alleviated. (R.) சமித்துப்போக, inf. To be digested --as food. 2. To be thunder-struck, as one on hearing any sad news, கலங்கிப்போக. சமிபாடு, v. noun. [prov.] The time of digestion, சீர்ணிக்குங்காலம். 2. The process of digestion, சீரணித்தல். சமிப்பு, v. noun. As சமிபாடு, 1. 2. Enduring, bearing. பொறுத்தல். சமியாக்குணம், s. Indigestion. (c.) சமியாமை, neg. v. noun. Indigestion. 2. Not enduring, not bearing, சகியாமை. 28) *
சிலேட்டுமம்
cilēṭṭumam (p. 186) --சிலேஷமம் s. The phlegmatic humor, one of the three principal humors or fluids of the body, முப்பிணியினொன்று. W. p. 866. S'LESHMAN. See பிணி. Also written, சிலேற்பனம். நாடிசிலேட்டுமத்தைப்பற்றியிருக்கிறது. The pulse is affected by phlegm (in the patient). சிலேட்டுமகாசம், s. Phlegmatic consumption. See காசம். சிலேட்டுமகுன்மம், s. Disease from excess of phlegm. See குன்மம். சிலேட்டுமங்கட்டியிழுக்க--சிலேட்டும மிழுக்க, inf. To rattle in the throat--as a dying person. சிலேட்டுமசரீரம், inf. A constitution in which the phlegmatic humor preponderates. See சரீரக்கூறு. சிலேட்டுமசூலை--சிலேட்டுமபித்தசூலை, s. Phlegmatic gout. See சூலை. சிலேட்டுமநடக்க, inf. [prov.] To rattle in the throat. 2. To have a low pulse --as a dying person. சிலேட்டுமநாடி, s. A low pulse. சிலேட்டுமவியாதி, s. Asthma and other phlegmatic diseases. சிலேட்டுமகுணம், s. Phlegmatic humor. சிலேட்டுமாதிசாரம், s. A diarrh&oe;a caused by cold; [ex அதிசாரம்.] அதிதலசிலேஷ்மம், s. A kind of phlegmatic disease. 73)
சிறக்கணி
ciṟkkṇi (p. 189) க்கிறேன், த்தேன், ப்பேன், க்க, v. n. To be reduced; to diminish, decrease, குறைய. 2. To cast side glances, to look propitiously, கடைக்கண்ணாற்பார்க்க. 3. v. a. To reduce, shrivel, close up, கரு க்க. 4. To despise, slight, neglect, frown upon, உபேட்சைசெய்ய. (p.) ஒருகண்சிறக்கணித்தாள்போல. She smiles, as if with a half closed eye. (குற. Chap 11. 5.) சிறக்கணிப்பு, v. noun. Reduction, diminution, decrease, குறைகை. 2. Shrivelling, contracting, closing, சுருங்குகை. 3. A glance, side look, கடைக்கண்பார்வை. 18)
சடுத்தம்
cṭuttm (p. 157) s. [vul.] Rivalry, competition, போராட்டம். 2. Compulsion, force in extorting money, exacting payment, &c., urgency in borrowing, soliciting, teasing, &c., தொந்தரவுபண்ணுகை. (c.) சடுத்தத்திலேவந்துவிழுந்தது. The matter is in dispute. சடுத்தக்காரன், s. One very urgent, a compeller, an obstinate fellow. சடுத்தஞ்செய்ய--சடுத்தம்பண்ண, inf. To compel, urge. 2. To compete, vie, rival. சடுத்தமாயிருக்க, inf. To counteract each other, as competitors. சடுத்தத்திலேவிற்றுப்போட, inf. To sell to the highest bidder. (R.) சடுத்தமாய்வாங்க, inf. To purchase a thing by out-bidding another. (R.) 51)
சிதேகி
citēki (p. 182) s. The fruit of the கடுமரம் or Terminalia, கடுக்காய். (R.) Compare அரிதகி. 50)
சிந்தாகுலம்
cintākulam (p. 183) s. See under சிந்தை. 41)
சதீனகம்
ctīṉkm (p. 159) --சதீனம், s. Pulse, பயறு. (M. Dic.) 21) *
சினேகம்
ciṉēkam (p. 189) s. Friendship, mutual affection and attachment, love of long standing, intimate acquaintance, அன்பு. 2. Kindness, affection, பட்சம். 3. Oil, unguent, grease, எண்ணெய். W. p. 955. SNEHA. சினேகங்கொண்டாட--சினேகம்பாராட் ட, inf. To manifest friendship, kindness, love. சினேகசத்துரு, s. An unfaithful or treacherous friend, 'a snake in the grass.' சினேகபொட்டலம், s. [com. சினேக பொட்டணம்.] A cloth, with oil or other medicine applied to a diseased limb; a fomentation, ஒத்தடம். சினேகம்பண்ண--சினேகஞ்செய்ய, inf. To form or cultivate friendship. சினேகவங்கணம், s. Friendliness, sociality; [ex வங்கணம்.] சினேகவாஞ்சை, s. Excessive fondness; intimate friendship; [ex வாஞ்சை.] சினேகி, s. [mas. சினேகன்.] A female friend, அன்புள்ளாள். சினேகிதம், s. Friendship, attachment, kindness, affection, &c., W. p. 955. SNEHITAM. (c.) சினேகிதக்காரன், s. A friend. சினேகிதபட்சம், s. Close friendship; [ex பட்சம்.] சினேகிதர், s. (plu.) Friends, intimate acquaintances. சினேகிதி, s. A female friend. (c.) 85)
சம்பரி
campari (p. 164) s. The croton seed, நேர்வாளம். Sa. Sambaree. 15) *
சமுதீதம்
camutītam (p. 163) --சமுதிதம், s. [adj.] Common to all, public. See சமுதாயம். Sa. Samudita. சமுதீதப்பிரயோசனம், s. [Rom. Cath. usage.] Communion of saints. (B.) 58) *
Random Fonts
Tam Abhirami Bangla Font
Tam Abhirami
Download
View Count : 7449
TAC-Kabilar Bangla Font
TAC-Kabilar
Download
View Count : 5404
TAB-Pattinathar Bangla Font
TAB-Pattinathar
Download
View Count : 8366
Tam Shakti 4 Bangla Font
Tam Shakti 4
Download
View Count : 4764
Anangu Valluvar Bangla Font
Anangu Valluvar
Download
View Count : 9439
Denisha Bangla Font
Denisha
Download
View Count : 3669
Tam Shakti 24 Bangla Font
Tam Shakti 24
Download
View Count : 7021
Ranjani Regular Bangla Font
Ranjani Regular
Download
View Count : 4775
Thamar Bangla Font
Thamar
Download
View Count : 3115
TAB-Anna Bangla Font
TAB-Anna
Download
View Count : 18586

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
Please like, if you love this website