தமிழ் மீனிங் தெத்து

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the tamil language with its free online services. English meaning of தெத்து is as below...

தெத்து : tettu (p. 256) s. [prop. தெற்று, which see.] A hedge of bambu or thorns, &c. 40)


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


தெவிட்டு
teviṭṭu (p. 256) கிறேன், தெவிட்டினேன், வேன், தெவிட்ட, v. n. To be sated, glutted, overloaded as the stomach, to be cloyed, தேக்க. 2. To loathe from excess, to nauseate, to vomit, வாந்திசெய்ய. 3. To grow full, நிறைய. (c.) 4. (சது.) To think, reflect, நினைக்க. 5. To sound, ஒலிக்க. பார்க்கப்பார்க்கத்தெவிட்டவில்லை. However much it is examined, it never cloys. தெவிட்டாத்தித்திப்பு, s. Sweets that do not cloy. தெவிட்டல்--தெவிட்டு, v. noun. Nausea from sweet things, the sight of medicines, &c., உவட்டு. 2. Loathing of food from satiety, வெறுப்பு. 76)
தெப்பல்
teppl (p. 256) s. (Tel. plu. எ்லு.) Beating, flogging, அடிக்குமடி, (c.) இவன்நல்லதெப்பல்வாங்கினான். He has had a sound flogging. 46)
தெறுக்கால்
teṟukkāl (p. 257) s. A scorpion, தேள். 2. Scorpio of the Zodiac, விருச்சிகவிராசி. 29)
தெம்முனை
temmuṉai (p. 256) s. Battle field, இரணகளம்; [ex தெவ், war.] (p.) 2. [vul. for தென்முனை.] Southern point. 50)
தெள்விளி
teḷviḷi (p. 257) s. The name of a tune, ஓர் பண். 17)
தெளி
teḷi (p. 257) கிறது, ந்தது, யும், ய, v. n. To become chear, limpid, transparent, by the settling or subsiding of sediment, தெளிவாக. 2. To become serene or clear as the sky, the mind, the countenance; to clear off, to become bright as a shining body, the water of a gem, &c., ஒளிர. 3. To become whoite as cloths by washing, வெள்ளையாக, 4. To pass away, as scarcity, an epidemic, dulness, sheep, fear, &c., to cease as war, doubt, error, ignorance, பஞ்சமுதலியனஒழிய. 5. To become evident, manifest, obvious, clear, as the meaning of a passage, an idea, &c., வெளிப்பட. 6. To revive as persons or animals கொழுக்க. 8. To revive, as vegetables, to thrive, செழிக்க. 9. To become clear as sound, the voice, &c;., நன்கொலிக்க. 1. To take counsed with another, ஆலோசிக்க. (c.) 11. [prov.] To turn out clear, as profit, to accrue as gain, to be clear gain, after deduction, இலாபங் காண. 12. To take as oath, as தெய்வந்தெ ளிய. 13. v. a. [with personal endings.] To consider, deliberate, investigate, ruminate, ஆராய. 14. To pierce, perforate, தொளைக்க. 15. To know, understand, perceive, experience, அறிய. தெளிஞன்--தெளிந்தவன், s. A learned or wise man, a sage, கற்றோன். தெளிநீர்--தெளிந்தநீர், s. Pure, clear water. தெளிந்தபுத்தி, s. A well informed judgement, mature understanding, clear knowledge or discernment, profound wisdom. தெளிந்தமனம், s. A lucid mind, clear, free from doubt, obscurity, &c., தெளிந்தவர், appel. n. (plu.) Clear minded, intelligent persons. தெளிந்துகொடுக்க, inf. [prov.] To remove doubt, by an oath. (c.) தெளிந்துவர, inf To become clear, to recover from a swoon, &c., தெளிமணி, s. A gem of good water. பட்டுத்தெளிய, inf. To learn be experience. See படு, v. பயந்தெளிய, inf. To become free from fear, terror, &c. பேசித்தெளிய, inf. To speak on a subject and come to a conclusion. வியாதிதெளிய, inf. To be cured of disease. தெளிய, inf. [adverbiality.] Clearly, distinctly, evidently, obviously. தெளிவிக்க, inf. To make clear, serene, &c., வெளியாக்க. 2. To clarify, refine, தெளியச்செய்ய. 3. To explain, illustrate, விவரிக்க. 4. To inform, clear away doubts, சந்தேகந்தீர்க்க. 5. To dispel fear, sorrow, apprehension, anger, bashfulness, drunkenness, swooning, delirium, sleep, &c., நீக்க. 6. To pour off, strain, decant, வடிக்க. 7. To fatten, make plump, கொழுப்பிக்க. (c.) தெளிவு, v. noun. Clearing or flowing off from a sediment. 7)
தெவிளு
teviḷu (p. 256) --தெவிள், கிறேன், தெவிண் டேன், வேன், தெவிள, v. n. To grow full, நிறைய. (p.) தெவிளல், v. noun. Being full. 77)
தென்
teṉ (p. 257) adj. South, southern, தெற்குத் திசை. தென்கடல், s. The southern sea, தெற் குச்சமுத்திரம். தென்கயிலாயம், s. The southern Kaylasa, the feigned favorite abode of Siva. தென்கரை, s. A name for the town of Periacolom, as தென்கரைதாலுகா, (Govt. usage.) தென்கலை, s. Southern literature; i. e. Tamil, தமிழ். 2. As தென்கலையார். தென்கலைத்திருமண், s. A sacred earth used by தென்கலையார், in marking their foreheads,--Note. They extend the middle mark below the other two to the bridge of the nose. தென்கலையார், s. A sect of Vishnuvas who maintain diferent tenets from the வடகலையார். தென்கால்--தென்காற்று, s. The gentle south wind. தென்கிழக்கு--தென்கீழ், s. South-east. தென்கீழ்த்திசை, s. The south-east region. தென்கீழ்த்திசைப்பாலன்--தென்கீழ்த்தி சையிறை, s. The regent of the southeast, அக்கினிதேவன். தென்குமரி, s. A sacred river that disembogues itself near Cape Comorin. ஓர்நதி. 2. Cape Comorin named after the river. தென்கோடு, s. The southern horn of the crescent moon, the word for moon being understood. See வடகோடு. தென்சார்--தென்பக்கம், s. Southern side, parts or region, &c., தென்பரதம், s. One of the four கண் டம், as தென்பாரதம். தென்பாண்டி, s. The district south of Madura. See தமிழ். தென்பாரதம், s. The southern division of India. See பாரதம். தென்பாரிசம்--தென்பால், s. The southern side or region. தென்பாரிசத்தார், s. Inhabitants of the southern regions. தென்புலம், s. The region or world of the deceased, பிதிர்கள்வாழுமிடம். 2. A corn-field lying to the south. தென்புலத்தார், s. The manes or souls of the deceased, supposed to be in the south. தென்புறம், s. As தென்பக்கம். தென்பூமி, s. Southern parts of India, any part south of Mount Meru, மேரு வின்றென்பால். 2. The southern parts of the earth. தென்மதுரை, s. South Madura, as distinguished from வடமதுரை, north Madura, ஆலவாய். தென்மலை, s. The southern mountain Pothiya, supposed to be the residence of Agastia, பொதியம். 2. As சோலைமலை. தென்மலையாளம், s. South Travancore. தென்முகம், s. Facing the south, southern direction. தென்முனை, s. South pole. தென்மேல்--தென்மேற்கு, s. South-west. தென்மேற்றிசை, s. The south-west region. தென்மேற்றிசைப்பாலன், s. The regent of the south-west, நிருதி. தென்விதேகம், s. One of the nine divisions of the known continent. See கண் டம். தென்றமிழ், s. The Tamil language, as peculiar to the south, செந்தமிழ். தென்றல், s. The south wind, as தென் கால். (c.) 2. The wind of the farmer dewy season, முன்பனிபருவத்தின்காற்று. தென்றல்வீசுகிறது--தென்றலடிக்கிறது. The south-wind blows. தென்றல்திரும்புகிறது. The wind shifts to the south. தென்றல்முற்றிப்பெருங்காற்றாயிற்று. The gentle south wind has risen to a hurricane, i. e. a little affair has become a serious quarrel. தென்றற்றேரோன், s. Kama, whose chariot is the south wind, regarded, as favorable to love, காமன். தென்றி, s. South, தெற்கு. 2. The south-wind, தென்றல். (p.) தென்றிசை, s. South region. தென்றிசைக்கோன்-தென்றிசைப்பாலன், s. Yama, king of the southern region and god of death, இயமன். தென்றேசம், s. The southern region. தென்னன், s. A titular name of the Pandyan dynasty of Madura. தென்னிரேபதம், s. One of the nine division of the known continent. See கண்டம். தென்னிலங்கை, s. Lanka, Ceylon as situated to the south of India, இரா வணன்பட்டணம். (p.)
தெறு
teṟu (p. 257) க்கிறேன், த்தேன், ப்பேன், க்க, v. a. To bruise, crush, நெரிக்க. (p.) 28)
தெரியல்
teriyl (p. 256) s. A flower garland, பூமாலை. (சது.) 2. See தெரி, v. n. 64)
Random Fonts
TAU_Elango_Cholaa Bangla Font
TAU_Elango_Cholaa
Download
View Count : 4455
Thodiragam Bangla Font
Thodiragam
Download
View Count : 8799
Tam Shakti 37 Bangla Font
Tam Shakti 37
Download
View Count : 4310
Sundaram-0831 Bangla Font
Sundaram-0831
Download
View Count : 5070
ELCOT-Unicode Bangla Font
ELCOT-Unicode
Download
View Count : 3444
TAB-Amala Bangla Font
TAB-Amala
Download
View Count : 7950
Tam Shakti 12 Bangla Font
Tam Shakti 12
Download
View Count : 8009
Tam Ilango Bangla Font
Tam Ilango
Download
View Count : 42540
GIST-TMOTAbhirami Bangla Font
GIST-TMOTAbhirami
Download
View Count : 4960
Rasigapria Bangla Font
Rasigapria
Download
View Count : 4612

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
Please like, if you love this website