தமிழ் மீனிங் தெத்து

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the tamil language with its free online services. English meaning of தெத்து is as below...

தெத்து : tettu (p. 256) v. a. and n. [prop. தெற்று.] To plat, &c.; also to stammer. 41)


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


தெரிவை
terivai (p. 256) s. A woman from twentysix ti thirty-one years old, (lit.) discreet age. (See பருவம்.) 2. A woman in general, பெண்பொது. (p.) 66)
தெவம்
tevm (p. 256) s. The mango tree, மாமரம். 75)
தெறிபட
teṟipṭ (p. 257) inf. (with போக.) To be desolate, forsaken, forlorn, திக்கற. 2. To be discomfited and dispersed as an army, அணிகுலைய. 3. To stray and wander as cattle, சிதறுண்ண. 4. To be tossed about, as a mariner or vessel at sea, அலைந்துலைய. 5. To be puzzled, confounded, &c., கலங்க. (c.) தெறிபட்டவள், appel. n. A lewd woman, as எடுபட்டவள். 25)
தெய்ய
teyy (p. 256) A poetic expletive of very rere use, ஓரிடைச்சொல். (p.) சொல்லேன்றெய்யநின்னொடுபெயர்த்தே. I will not tell you again. 52) *
தெருமரு
terumru (p. 256) கிறேன், தெருமந்தேன், வேன், தெருமா, v. n. To whirl, be giddy, சுழல. 2. To fail in mind, be perplexed, be in a dilemma, to sink under distress, நம்பிக் கையற்றிருக்க. (p.) தெருமந்தசிந்தையனாயினான். He bacame giddy, or confused in mind. தெருமரல், v. noun. Being giddy, சுழலல். 70)
தெந்தி
tenti (p. 256) s. A tree, நேர்வளம், Croton L. 44)
தெற்றுமாற்று
teṟṟumāṟṟu (p. 257) s. [improp. துற்றுமாற் று.) Tricks, shifts, roguery, deception, திரியாவரம். 35)
தெரியலர்
teriylr (p. 256) s.( plu.) The ignorant, unenlightened, uninformed, அறிவில்லார். 2. Enemies, பகைஞர். (p.) 63)
தெத்துமாற்று
tettumāṟṟu (p. 256) s. Tricks, lies. See துத்துமாற்று. (R.) 42)
தெம்மாடி
temmāṭi (p. 256) s. A senseless person, a fool, அறிவீனன். See திம்மன். 49)
Random Fonts
Lathangi Bangla Font
Lathangi
Download
View Count : 9801
Keeravani Bangla Font
Keeravani
Download
View Count : 30862
Tam Heena Bangla Font
Tam Heena
Download
View Count : 8800
Akruti TML2 Bangla Font
Akruti TML2
Download
View Count : 3001
Tab Shakti-22 Bangla Font
Tab Shakti-22
Download
View Count : 6813
JanaTamil Bangla Font
JanaTamil
Download
View Count : 10878
TAC-Kaveri Bangla Font
TAC-Kaveri
Download
View Count : 2650
Kalki Bangla Font
Kalki
Download
View Count : 8453
Moderntamil Bangla Font
Moderntamil
Download
View Count : 7350
Kataragama Bangla Font
Kataragama
Download
View Count : 3619

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
Please like, if you love this website