தமிழ் மீனிங் தெரிவை

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the tamil language with its free online services. English meaning of தெரிவை is as below...

தெரிவை : terivai (p. 256) s. A woman from twentysix ti thirty-one years old, (lit.) discreet age. (See பருவம்.) 2. A woman in general, பெண்பொது. (p.) 66)


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


தெறு
teṟu (p. 257) த்தேன், வேன், தெற, v. n. (imperfect.) To tarry, தங்க. 2. v. a. To destroy, அழிக்க, (p.) தெறுநர், s. Foes, enemies, பகைவர். தெறுதல், v. noun. Abiding, staying, தங்கல். 2. Hurting, injuring, destroying, அழித்தல். (சது.) 27)
தெளிர்தல்
teḷirtl (p. 257) v. noun. Articulating, ஒலித் தல். (சது.) 10)
தெறி
teṟi (p. 257) s. [prov.] A button, clasp, &c., made of thread or of metal, அங்கிமுதலிய வற்றின்கடைப்பூட்டு. 2. See தெறி, v. n. தெறிபூட்ட, inf. To button. 22)
தென்
teṉ (p. 257) adj. South, southern, தெற்குத் திசை. தென்கடல், s. The southern sea, தெற் குச்சமுத்திரம். தென்கயிலாயம், s. The southern Kaylasa, the feigned favorite abode of Siva. தென்கரை, s. A name for the town of Periacolom, as தென்கரைதாலுகா, (Govt. usage.) தென்கலை, s. Southern literature; i. e. Tamil, தமிழ். 2. As தென்கலையார். தென்கலைத்திருமண், s. A sacred earth used by தென்கலையார், in marking their foreheads,--Note. They extend the middle mark below the other two to the bridge of the nose. தென்கலையார், s. A sect of Vishnuvas who maintain diferent tenets from the வடகலையார். தென்கால்--தென்காற்று, s. The gentle south wind. தென்கிழக்கு--தென்கீழ், s. South-east. தென்கீழ்த்திசை, s. The south-east region. தென்கீழ்த்திசைப்பாலன்--தென்கீழ்த்தி சையிறை, s. The regent of the southeast, அக்கினிதேவன். தென்குமரி, s. A sacred river that disembogues itself near Cape Comorin. ஓர்நதி. 2. Cape Comorin named after the river. தென்கோடு, s. The southern horn of the crescent moon, the word for moon being understood. See வடகோடு. தென்சார்--தென்பக்கம், s. Southern side, parts or region, &c., தென்பரதம், s. One of the four கண் டம், as தென்பாரதம். தென்பாண்டி, s. The district south of Madura. See தமிழ். தென்பாரதம், s. The southern division of India. See பாரதம். தென்பாரிசம்--தென்பால், s. The southern side or region. தென்பாரிசத்தார், s. Inhabitants of the southern regions. தென்புலம், s. The region or world of the deceased, பிதிர்கள்வாழுமிடம். 2. A corn-field lying to the south. தென்புலத்தார், s. The manes or souls of the deceased, supposed to be in the south. தென்புறம், s. As தென்பக்கம். தென்பூமி, s. Southern parts of India, any part south of Mount Meru, மேரு வின்றென்பால். 2. The southern parts of the earth. தென்மதுரை, s. South Madura, as distinguished from வடமதுரை, north Madura, ஆலவாய். தென்மலை, s. The southern mountain Pothiya, supposed to be the residence of Agastia, பொதியம். 2. As சோலைமலை. தென்மலையாளம், s. South Travancore. தென்முகம், s. Facing the south, southern direction. தென்முனை, s. South pole. தென்மேல்--தென்மேற்கு, s. South-west. தென்மேற்றிசை, s. The south-west region. தென்மேற்றிசைப்பாலன், s. The regent of the south-west, நிருதி. தென்விதேகம், s. One of the nine divisions of the known continent. See கண் டம். தென்றமிழ், s. The Tamil language, as peculiar to the south, செந்தமிழ். தென்றல், s. The south wind, as தென் கால். (c.) 2. The wind of the farmer dewy season, முன்பனிபருவத்தின்காற்று. தென்றல்வீசுகிறது--தென்றலடிக்கிறது. The south-wind blows. தென்றல்திரும்புகிறது. The wind shifts to the south. தென்றல்முற்றிப்பெருங்காற்றாயிற்று. The gentle south wind has risen to a hurricane, i. e. a little affair has become a serious quarrel. தென்றற்றேரோன், s. Kama, whose chariot is the south wind, regarded, as favorable to love, காமன். தென்றி, s. South, தெற்கு. 2. The south-wind, தென்றல். (p.) தென்றிசை, s. South region. தென்றிசைக்கோன்-தென்றிசைப்பாலன், s. Yama, king of the southern region and god of death, இயமன். தென்றேசம், s. The southern region. தென்னன், s. A titular name of the Pandyan dynasty of Madura. தென்னிரேபதம், s. One of the nine division of the known continent. See கண்டம். தென்னிலங்கை, s. Lanka, Ceylon as situated to the south of India, இரா வணன்பட்டணம். (p.)
தெம்மாடி
temmāṭi (p. 256) s. A senseless person, a fool, அறிவீனன். See திம்மன். 49)
தெத்துமாற்று
tettumāṟṟu (p. 256) s. Tricks, lies. See துத்துமாற்று. (R.) 42)
தெரிப்பு
terippu (p. 256) s. A note of hand. (R.) 2. See தெரி, v. a. 61)
தெள்ளு
teḷḷu (p. 257) s. A flea, தெள்ளு. (p.) 15)
தெரு
teru (p. 256) s. [vul. தெருவு.] High way, public road, வீதி. 2. Street, வழி, (c.) என்குறையைத்தெருவிலேவையாதே. Expose not my faults, (lit.) put not my faults in the streets. நாலுதெருவும்ஒருதெருவாய்த்திரிய. To walk the street, especially as a harlot. தெருக்கதவு--தெருவாசல், s. A streetdoor. தெருக்காவல், s. Patrole of the streets. தெருவிலேபோக, inf. To pass through the street. 2. To be wasted, squandered, வீணாக. தெருவிலேபோட, inf. To throw into the street. 2. To be negligent, to waste. தெருவீதி, s. A street, a highway. 67)
தெள்
teḷ (p. 257) --தெள்ளு, கிறேன், தெள்ளினே ன், தெள்ளுவேன், தெள்ள, v. n. To sift softly in a winnowing fan, புடைக்க. 2. To heave up sand, &c., as the sea, cast upon the shore, கொழிக்க. (c.) 3. v. n. To become clear, lucid, pure, refined, as language, தெ ளிய. 4. To be mature in knowledge or experience, அனுபவப்பட. தெள்ளத்தெளிய, inf. To understand clearly. See தெட்டத்தெளிய. தெள்ளுதமிழ், s. Elegant Tamil, செந் தமிழ். மாத்தெள்ள, inf. To sift flour. தெள்ளல், v. noun. Sifting, becoming clear, &c., as the verb. 14)
Random Fonts
GIST-TMOTKumudam Bangla Font
GIST-TMOTKumudam
Download
View Count : 3755
Tab-Ilango Bangla Font
Tab-Ilango
Download
View Count : 8194
Tam Shakti 16 Bangla Font
Tam Shakti 16
Download
View Count : 14490
TAU_Elango_Manimekalai Bangla Font
TAU_Elango_Manimekalai
Download
View Count : 4898
Thanjavu Bangla Font
Thanjavu
Download
View Count : 5882
TBoomiS Bangla Font
TBoomiS
Download
View Count : 7344
Kallar Bangla Font
Kallar
Download
View Count : 17046
Tam Kamban Bangla Font
Tam Kamban
Download
View Count : 19207
Tam Shakti 12 Bangla Font
Tam Shakti 12
Download
View Count : 8423
Kksblack Bangla Font
Kksblack
Download
View Count : 5148

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
Please like, if you love this website