தமிழ் மீனிங் தெந்தி

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the tamil language with its free online services. English meaning of தெந்தி is as below...

தெந்தி : tenti (p. 256) s. A tree, நேர்வளம், Croton L. 44)


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


தெண்டி
teṇṭi (p. 256) v. a. Chastise, &c. See தண்டி. 34) *
தெறுக்கால்
teṟukkāl (p. 257) s. A scorpion, தேள். 2. Scorpio of the Zodiac, விருச்சிகவிராசி. 29)
தெரியல்
teriyl (p. 256) s. A flower garland, பூமாலை. (சது.) 2. See தெரி, v. n. 64)
தெத்தம்
tettam (p. 256) s. A gift, &c. See தத்தம். 39)
தெருட்டு
teruṭṭu (p. 256) கிறேன், தெருட்டினேன், வேன், தெருட்ட, v. a. To convince, inform, persuade, enlighten the mind, தெளியச்செய்ய. 2. To confirm, assure, console, வற்புறுத்த; [ex தெருள், v.] (p.) தெருட்டு, v. noun. Puberty of a girl, இருதுவாகுகை. 2. Illuminating, convincing, informing, consoling, அறிவிப்பு. தெருட்டுக்கலியாணம், s. [vul. தெரட் டிக்கலியாணம்.] The consummating marriage ceremony. 2. Ceremony at the time of a girl's becoming marriageable. தெருட்டல், v. noun. As தெருட்டு, 2. 69)
தெய்ய
teyy (p. 256) A poetic expletive of very rere use, ஓரிடைச்சொல். (p.) சொல்லேன்றெய்யநின்னொடுபெயர்த்தே. I will not tell you again. 52) *
தெள்ளிச்சி
teḷḷicci (p. 257) s. A medicinal powder, பூநீறு. 19)
தெவ்வு
tevvu (p. 257) s. The moon, சந்திரன். 2. [ex தெவ்.] Enmity, hostility, animosity, பகை. 3. Battle, contest, war, போர். 4. Opposing force the enemy, சத்துரு. (சது.) 5)
தெற்றுமாற்று
teṟṟumāṟṟu (p. 257) s. [improp. துற்றுமாற் று.) Tricks, shifts, roguery, deception, திரியாவரம். 35)
தெள்விளி
teḷviḷi (p. 257) s. The name of a tune, ஓர் பண். 17)
Random Fonts
TAU-Kabilar Bangla Font
TAU-Kabilar
Download
View Count : 8381
Tam Pattinathar Bangla Font
Tam Pattinathar
Download
View Count : 8756
GIST-TMOTHeena Bangla Font
GIST-TMOTHeena
Download
View Count : 4286
Needhimathi Bangla Font
Needhimathi
Download
View Count : 13241
Sindhu Bangla Font
Sindhu
Download
View Count : 18801
ELCOT-Kovai Bangla Font
ELCOT-Kovai
Download
View Count : 6077
Aavarangal Bangla Font
Aavarangal
Download
View Count : 8573
TSCu_Times Bangla Font
TSCu_Times
Download
View Count : 5470
Kamaas Bangla Font
Kamaas
Download
View Count : 12845
Sivabalan Bangla Font
Sivabalan
Download
View Count : 6335

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
Please like, if you love this website