தமிழ் மீனிங் தெய்வதம்

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the tamil language with its free online services. English meaning of தெய்வதம் is as below...

தெய்வதம் : teyvatam (p. 256) s. Deity, divinity, தெய்வம். (சது.) (Sa. Daivata.) 53) *


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


தெள்ளி
teḷḷi (p. 257) s. An elephant, யானை. (சது.) 18)
தெறு
teṟu (p. 257) க்கிறேன், த்தேன், ப்பேன், க்க, v. a. To bruise, crush, நெரிக்க. (p.) 28)
தெய்விகம்
teyvikam (p. 256) --தெய்வீகம், s. That which is divine, which appertains to God, திவ்வியம், (Sa. Daivika.) 2. Divine affairs, events, injunctions, divine providence, தெய்வச்செயல். 3. Transcendence, magnificence, super-eminence, as an august or splendid scene, மகிமை. 4. [vul.] Chance, தற்செயல். இராசீகதெய்வீகம், s. Earthly or divine power. See under இராசன். இராசீகதெய்வீகம்எப்படியோதெரியாது. How it will be, we cannot tell. தெய்வீகத்தாற்பிழைத்தேன். I providentially escaped. தெய்வீகமாய்மண்டபம்இடிந்துஅவன்தலைமேல் விழுந்தது. By chance the pavilion fell upon his head--Note. This form is used for chance, but implies a divine providence. தெய்வீகமானார். He has obtained likeness to God, is beatified. தெய்வீகபுருஷன், s. A divine man. 55)
தெள்விளி
teḷviḷi (p. 257) s. The name of a tune, ஓர் பண். 17)
தெள்
teḷ (p. 257) --தெள்ளு, கிறேன், தெள்ளினே ன், தெள்ளுவேன், தெள்ள, v. n. To sift softly in a winnowing fan, புடைக்க. 2. To heave up sand, &c., as the sea, cast upon the shore, கொழிக்க. (c.) 3. v. n. To become clear, lucid, pure, refined, as language, தெ ளிய. 4. To be mature in knowledge or experience, அனுபவப்பட. தெள்ளத்தெளிய, inf. To understand clearly. See தெட்டத்தெளிய. தெள்ளுதமிழ், s. Elegant Tamil, செந் தமிழ். மாத்தெள்ள, inf. To sift flour. தெள்ளல், v. noun. Sifting, becoming clear, &c., as the verb. 14)
தெற்பை
teṟpai (p. 257) s. [prop. தர்ப்பை, which see.] Sacrificial grass. 31)
தெம்முனை
temmuṉai (p. 256) s. Battle field, இரணகளம்; [ex தெவ், war.] (p.) 2. [vul. for தென்முனை.] Southern point. 50)
தெரிசனை
tericaṉai (p. 256) s. A vision, an auspicious sight, &c. See தரிசனை. 59)
தெற்றுமாற்று
teṟṟumāṟṟu (p. 257) s. [improp. துற்றுமாற் று.) Tricks, shifts, roguery, deception, திரியாவரம். 35)
தெற்கு
teṟku (p. 257) s. [a change of தக்கணம்.] South, southward, தென்றிசை. (c.) தெற்குவெறிக்கிறது. There is famine in the south. தெற்கத்தி--தெற்கித்தி--தெற்குத்தி, adj. Southern, தெற்கேயுள்ள. (c.) தெற்கத்திப்பேச்சு--தெற்கித்திப்பேச்சு, s. Language, dislect, idiom, pronunciation of the southern district. தெற்கித்திக்காற்று, s. Southern wind. தெற்கித்தியான், s. A person of southern India. தெற்குமண்டலம்--தெற்குவட்டம், s. The southern region. தெற்குமுகம், s. Southern, facing the south. தெற்குமுகமாய்ப்போக, inf. To go south. தெற்கேமுகங்காட்டி, v. part. Having the face southward. தெற்கோட்டம், s. [prov. for கர்ப்ப வோட்டம், which see.] The southern passage of the clouds. 30) *
Random Fonts
ThunaivanTSC Bangla Font
ThunaivanTSC
Download
View Count : 4142
Kushpoo Bangla Font
Kushpoo
Download
View Count : 12954
TAU_Elango_Kamban Bangla Font
TAU_Elango_Kamban
Download
View Count : 4236
Renuka Bangla Font
Renuka
Download
View Count : 3379
Sundaram1342 Bangla Font
Sundaram1342
Download
View Count : 9465
TAC-Valluvar Bangla Font
TAC-Valluvar
Download
View Count : 3106
GIST-TMOTKalyani Bangla Font
GIST-TMOTKalyani
Download
View Count : 4884
Mullai Bangla Font
Mullai
Download
View Count : 20987
TAC-Barathi Bangla Font
TAC-Barathi
Download
View Count : 7387
TAU_Elango_Neelampari Bangla Font
TAU_Elango_Neelampari
Download
View Count : 4371

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
Please like, if you love this website