தமிழ் மீனிங் தெப்பம்

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the tamil language with its free online services. English meaning of தெப்பம் is as below...

தெப்பம் : teppm (p. 256) s. (Tel. தஎப்ப.) Half, float &c., புணை, (c.) Sometimes தெப்பல். தெப்பக்காரன், s. The man who pushes the raft. தெப்பக்குளம், s. The pool in which an idol floats on a festival day. தெப்பத்திருநாள்--தெப்பத்திருவிழா, s. The festival when an idol is floated on the தெப்பக்குளம். 45)


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


தெள்ளி
teḷḷi (p. 257) s. An elephant, யானை. (சது.) 18)
தெள்ளு
teḷḷu (p. 257) s. A flea, தெள்ளு. (p.) 15)
தெள்ளிமை
teḷḷimai (p. 257) s. Clearness, obviousness, perspicuity, தெளிவ. 2. Intelligence, sagacity, penetration, cleverness, அறிவு. (p.) தெள்ளிய, adj. Clear, perspicuous, தெளிந்த. தெள்ளியவன், s. One of clear intellect, (Beschi.) தெள்ளியர்-தெள்ளியோர், s. (plu.) The learned, the wise, the intelligent, sages persons of clear understanding. 20)
தெய்ய
teyy (p. 256) A poetic expletive of very rere use, ஓரிடைச்சொல். (p.) சொல்லேன்றெய்யநின்னொடுபெயர்த்தே. I will not tell you again. 52) *
தெற்கு
teṟku (p. 257) s. [a change of தக்கணம்.] South, southward, தென்றிசை. (c.) தெற்குவெறிக்கிறது. There is famine in the south. தெற்கத்தி--தெற்கித்தி--தெற்குத்தி, adj. Southern, தெற்கேயுள்ள. (c.) தெற்கத்திப்பேச்சு--தெற்கித்திப்பேச்சு, s. Language, dislect, idiom, pronunciation of the southern district. தெற்கித்திக்காற்று, s. Southern wind. தெற்கித்தியான், s. A person of southern India. தெற்குமண்டலம்--தெற்குவட்டம், s. The southern region. தெற்குமுகம், s. Southern, facing the south. தெற்குமுகமாய்ப்போக, inf. To go south. தெற்கேமுகங்காட்டி, v. part. Having the face southward. தெற்கோட்டம், s. [prov. for கர்ப்ப வோட்டம், which see.] The southern passage of the clouds. 30) *
தெம்பாங்கு
tempāngku (p. 256) s. [prov.] A kind of common tune, ஓர்வகைச்சந்தம், (c.) 48)
தெய்வதம்
teyvatam (p. 256) s. Deity, divinity, தெய்வம். (சது.) (Sa. Daivata.) 53) *
தெப்பல்
teppl (p. 256) s. (Tel. plu. எ்லு.) Beating, flogging, அடிக்குமடி, (c.) இவன்நல்லதெப்பல்வாங்கினான். He has had a sound flogging. 46)
தெரிசி
terici (p. 256) க்கிறேன், த்தேன், ப்பேன், க்க, v. a. To obtain an auspicious sight, &c. See தரிசி. 60)
தெவம்
tevm (p. 256) s. The mango tree, மாமரம். 75)
Random Fonts
Viththi Bangla Font
Viththi
Download
View Count : 6339
Sundaram1342 Bangla Font
Sundaram1342
Download
View Count : 9060
Madhuvanthi Bangla Font
Madhuvanthi
Download
View Count : 10218
GIST-TMOTLalitha Bangla Font
GIST-TMOTLalitha
Download
View Count : 5419
Pravi Bangla Font
Pravi
Download
View Count : 4139
Sundaram-0808 Bangla Font
Sundaram-0808
Download
View Count : 5941
TBoomi Bangla Font
TBoomi
Download
View Count : 4342
TAU-Valluvar Bangla Font
TAU-Valluvar
Download
View Count : 6508
TAB-Nambi Bangla Font
TAB-Nambi
Download
View Count : 8872
Kamaas Bangla Font
Kamaas
Download
View Count : 8399

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
Please like, if you love this website