தமிழ் மீனிங் தெண்டை

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the tamil language with its free online services. English meaning of தெண்டை is as below...

தெண்டை : teṇṭai (p. 256) --தெண்டகை, s. (Tel. .) Pressure, urgency, நெருக்கிடை. தெண்டைக்குத்தேவை--தெண்டகைக் குத்தேவை, s. Unwillingness, வேண்டா வெறுப்பு. (c.) தெண்டைக்குத்தேவையாய். Unwilling, compelled by custom, urging, pressing, &c. 37)


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


தெவிட்டு
teviṭṭu (p. 256) கிறேன், தெவிட்டினேன், வேன், தெவிட்ட, v. n. To be sated, glutted, overloaded as the stomach, to be cloyed, தேக்க. 2. To loathe from excess, to nauseate, to vomit, வாந்திசெய்ய. 3. To grow full, நிறைய. (c.) 4. (சது.) To think, reflect, நினைக்க. 5. To sound, ஒலிக்க. பார்க்கப்பார்க்கத்தெவிட்டவில்லை. However much it is examined, it never cloys. தெவிட்டாத்தித்திப்பு, s. Sweets that do not cloy. தெவிட்டல்--தெவிட்டு, v. noun. Nausea from sweet things, the sight of medicines, &c., உவட்டு. 2. Loathing of food from satiety, வெறுப்பு. 76)
தெய்வம்
teyvam (p. 256) s. God, the Godhead, Deity, thus used in the neuter by good writers, கடவுள். 2. Fate, destiny, or the influence of actions performed in previous births, pursuing the soul and impelling to actions good or bad, ஊழ். 3. One of the eight kinds of marriage, எண்வகைமணத்தி லொன்று. W. p. 425. DAIVA. 4. A year, வருடம். (சது.) 5. One of the five யாகம், ஐவ கையாகத்தொன்று. தெய்வஞ்சீறில்கைதவமாளும். When the god is angry the penance is nullified. தெய்வகளை, s. Lustre of countenance a from the indwelling of Deity. See களை. தெய்வகற்பனை, s. Divine order or injunction, especially as attended by an oracle. தெய்வகாரியம், s. Divine or sacred things, concerns of religion, &c. தெய்வக்காவல், s. Divine protection. தெய்வசகாயம், s. Divine assistance. தெய்வசபை, s. The divine presence. See தேவசபை. தெய்வசாட்சி, s. God as witness. 2. the deity as all pervading. 3. Appeal to the Deity, oath. தெய்வசிந்தனை, s. Divine meditation, contemplations on the deity, &c., pious thoughts. தெய்வசுரபி--தெய்வப்பசு, s. The cow of the gods, காமதேனு. தெய்வசோதனை, s. Providential trials. தெய்வச்சாயல், s. Divine likeness, as in the countenance of a devout or holy person, chaste matrons, &c. தெய்வச்செயல், s. Providential occurrence, divine providence. தெய்வதத்துவம், s. Divine power. See தேவதத்துவம். தெய்வதுரோகம், s. Sin immediately against the Deity, as profanation, blasphemy, sacrilege, &c., apostasy, &c. தெய்வதூஷணம், s. Insult offered to the Deity, blasphemy, &c., See தேவதூ ஷணம். தெய்வத்தாபனம்--தெய்வஸ்தாபனம், s. Inspiring an image with the god represented. தெய்வத்தீர்வை, s. Divine judgement. தெய்வஸ்துதி, s. Divine praise. தெய்வத்துவம், s. The Godhead, Deity, the divine neture. See தேவத்துவம். தெய்வநாஸ்திகன், s. An atheist, but applied by the orthodox Hindus to any one who denies the divine authority of the Vedas, or doubts that of the Puranas. தெய்வநிந்தனை, s. Offence or insult offered to the Deity, blasphemy, &c. தெய்வநியமம், s. Judgement from heaven, divine decree, providential occurrence. தெய்வபத்தி, s. Devotedness, piety, religious zeal, trust in God for a good or bad destiny. தெய்வபூசை, s. Puja to a god. தெய்வப்பசு, s. See தெய்வசுரபி, தெய்வப்புலமை, s. Divinely inspired poetry--applied often to the குறள் and இராமாயணம். தெய்வப்பெண், s. A female of Swerga. தெய்வப்பெயர்த்தொகுதி, s. A classification of the names of the gods, and whatever is regarded divine, or celestial, &c., as given in நிகண்டு. தெய்வமணம், s. One of the eight kinds of marriage. See மணம். 2. Geateful odors, as திவ்வியமணம். தெய்வமத்தியஸ்தம், s. God being judge, a solemn appeal to the Deity. தெய்வமந்திரி, s. The planet Jupiter, as instructor of the gods, வியாழன். தெய்வமுனி, s. Munis of the race of Devas, as நாரதர், சூதர், &c. தெய்வமுனிவு, s. Divine indignation. தெய்வமுன்னிலை, s. Divine presence spoken woth a conscientious regard to God. தெய்வம்வழிபடல், v. noun. Worshiping of God, divine worship. தெய்வயானை, s. [improp. தெய்வானை.] A female of Swerga nurtured by the elephant ஐராவதம், and afterwards married to the god Skanda. தெய்வயானைகாந்தன், s. Skanda as husband of Devayanai. தெய்வவணக்கம், s. Divine worship. 2. Invocation, &c., of some god at the beginning of a treatise. தெய்வவிசுவாசம், s. Confidence or faith in God. 2. Belief in the divine existence, providences, &c. தெய்வவிமானம், s. An serial ear, said to move through, the sky at the pleasure of the occupier, திவ்வியவிமானம். தெய்வவிரதன், s. Bhishma, வீடுமாசா ரி. See தேவவிரதன். தெய்வாதீனம், s. Divine right, disposal, or direction தேவசுவாதீனம். 2. Divine providence, தெய்வச்செயல். தெய்வாதீனமாய்வருவது. That which happens providentially. தெய்வேத்தினம்--தேவேத்தினம், s. Divine providence. 2. Destiny or the influence of actions in a former birth. தெய்வோபாசனை, s. (St.) Divine worship, divine service. See உபாசனை. 54) *
தெய்வதம்
teyvatam (p. 256) s. Deity, divinity, தெய்வம். (சது.) (Sa. Daivata.) 53) *
தெய்விகம்
teyvikam (p. 256) --தெய்வீகம், s. That which is divine, which appertains to God, திவ்வியம், (Sa. Daivika.) 2. Divine affairs, events, injunctions, divine providence, தெய்வச்செயல். 3. Transcendence, magnificence, super-eminence, as an august or splendid scene, மகிமை. 4. [vul.] Chance, தற்செயல். இராசீகதெய்வீகம், s. Earthly or divine power. See under இராசன். இராசீகதெய்வீகம்எப்படியோதெரியாது. How it will be, we cannot tell. தெய்வீகத்தாற்பிழைத்தேன். I providentially escaped. தெய்வீகமாய்மண்டபம்இடிந்துஅவன்தலைமேல் விழுந்தது. By chance the pavilion fell upon his head--Note. This form is used for chance, but implies a divine providence. தெய்வீகமானார். He has obtained likeness to God, is beatified. தெய்வீகபுருஷன், s. A divine man. 55)
தெருட்டு
teruṭṭu (p. 256) கிறேன், தெருட்டினேன், வேன், தெருட்ட, v. a. To convince, inform, persuade, enlighten the mind, தெளியச்செய்ய. 2. To confirm, assure, console, வற்புறுத்த; [ex தெருள், v.] (p.) தெருட்டு, v. noun. Puberty of a girl, இருதுவாகுகை. 2. Illuminating, convincing, informing, consoling, அறிவிப்பு. தெருட்டுக்கலியாணம், s. [vul. தெரட் டிக்கலியாணம்.] The consummating marriage ceremony. 2. Ceremony at the time of a girl's becoming marriageable. தெருட்டல், v. noun. As தெருட்டு, 2. 69)
தெவுட்டு
tevuṭṭu (p. 257) கிறேன், தெவுட்டினேன், வேன், தெவுட்ட, v. n. To become full, to fill, நிறைய. 2. To abide stay, தங்க. 3. v. n. To gargle the mouth, கொப்பளிக்க, (திவா.) 4. To stop, choke up, அடைக்க. 5. To hide conceal itself, மறைக்க. 6. To think நினைக்க. தெவுட்டல், v. noun. Becoming full, &c., used in all the meanings of the verb. 2)
தெழி
teẕi (p. 257) க்கிறேன், த்தேன், ப்பேன், க்க, v. a. To shout, vociferate, whoop as in driving cattle, scaring away birds, &c., அதட்ட. 2. To tread out corn, துவைக்க. (சது.) 3. v. n. To sound, din, roar, பெரிதொ லிக்க. 4. To be angry, rage, bluster, or vociferate through anger, சினக்குறிப்புக்காட்ட. நீனிறக்கரும்பகட்டினாற்றெழித்து. Trodden out by the deep blue colored buffaloes. (நைட.) தெழித்தல்--தெழிப்பு, v. noun. Sound, shout, vociferation, bluster, noisy rage. 6)
தெறி
teṟi (p. 257) க்கிறது, த்தது, க்கும், க்க, v. n. To break or snap off, short, முறிய. 2. To fly back, rebound, recoil, &c., உதைந்துமீள. 3. To spirt as drops or particles of water. &c., to splash up, top up, as spray, சிதற. 4. To spring or hop, as fleas, துள்ள. 5. To part, burst, asunder--as a knot, a rope, a fiddle string; to fly apart, burst in pieces, fly off or be struck off, as pieces or sparks, அற. (c.) 6. [prov.] To be broken off, as friendiship; become disunited, வேறுபட. 7. (fig.) To fail, to result unsuccessfully. தவற. முகத்திலிரத்தந்தெறிக்கப்பேசினான். He spoke in anger, the blood flying to his face. பருத்தெறிக்கிறது. The boil throbs; (lit.) jumps. நாக்குத்தெறிக்கப்பேசுகிறான். He speaks wickedly enough to make his tongue burst asunder. பிணிதெறித்துப்போயிற்று. The disease is remedied. பொறிதெறிக்கிறது. Sparks fly out. கண்தெறித்தது. The eye is suddenly blinded; (lit.) broken by lightning &c. தெறிபட்டுப்போயிற்று. It has failed, come to naught. தெறிப்பான். He will burst asunder; a curse. தெறிக்கடிக்க, inf. [prop. தெறிக்கஅடி க்க.] To scatter, disperse, as an army; to beat or hammer so as to cause bursting, or to make a part fly off, to confound, to puzzle in controversy. தெறிக்கப்பேச, inf. To speak so as to offend, to break up friendship. தெறித்தவன், appel. n. A man of cruel conduct; used in cursing. தெறித்துவிழ, s. To strike on some thing in falling. 2. To burst to pieces; spoken of one who so acts as to reader himself liable to a curse. தெறிபதம், s. Spirtling of medicinal oil when boiling. தெறி, v. noun. Spattering, splash, spirt, சிதறுகை. தெறிப்பு, v. noun. Rebound, recoil, flying back, resilence, உதைந்துமீள்கை. 2. Spirit, spatter, splash, dash, சிந்துகை. 3. Parting, bursting asunder, flying apart; snapping off, breaking, as a limb, முறிகை, 4. Shooting with the fingers, snapping. &c., சுண்டுகை. 5. Wicked conduct spoken of in cursing as exposing a person to bursting asunder. 23)
தெள்ளி
teḷḷi (p. 257) s. An elephant, யானை. (சது.) 18)
தெத்து
tettu (p. 256) v. a. and n. [prop. தெற்று.] To plat, &c.; also to stammer. 41)
Random Fonts
Tharakai Bangla Font
Tharakai
Download
View Count : 5720
TAU_Elango_Ragham Bangla Font
TAU_Elango_Ragham
Download
View Count : 3398
TAU_Elango_Bhoopalam Bangla Font
TAU_Elango_Bhoopalam
Download
View Count : 3412
Mallikai Bangla Font
Mallikai
Download
View Count : 4872
ThunaivanTSC Bangla Font
ThunaivanTSC
Download
View Count : 3909
Gist Tmot Parvathi Bangla Font
Gist Tmot Parvathi
Download
View Count : 11090
Tam Chandra Bangla Font
Tam Chandra
Download
View Count : 13624
Ranjani Regular Bangla Font
Ranjani Regular
Download
View Count : 4922
Chunnaka Bangla Font
Chunnaka
Download
View Count : 3709
Tam Shakti 38 Bangla Font
Tam Shakti 38
Download
View Count : 4138

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
Please like, if you love this website