தமிழ் மீனிங் நுழை

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the tamil language with its free online services. English meaning of நுழை is as below...

நுழை : nuẕai (p. 278) கிறேன், ந்தேன், வேன், நுழைய, v. a. To creep in through a narrow passage; to crawl in, to slip in, to enter--as a rat, புக. 2. To be put in, to be inserted, அகப்பட. 3. To enter one's mind as an author's meaning, &c., புதிய. 4. To side with, profess friendship for with byends, வஞ்சகமாய்ச்சார. (c.) காதிலேநுழையவில்லையா. Don't you hear me? ஊசித்துளையில்்சரடுநுழையவில்லை. The thread will not go into the eye of the needle. அந்தச்சொல்லென்மனதிலேநுழைந்தது.....That word penetrated my mind. நுழைநரி, s. A fox which burrows in the ground. See நரி. நுழைந்துபார்க்க, inf. To peep in or into, to put the head in and look. 2. To penetrate. நுழைந்துபோக, inf. As நுழை, 1. 2. To force through a crowd. நுழைவாசல்--நுழைவாயில், s. A low or small gate. 17)


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


நன்னர்
nṉṉr (p. 272) s. A good, நன்மை. (p.) 19)
நுணி
nuṇi (p. 277) s. [improp. for நுனி.] Point, end, tip, முனை. 332)
நடி
nṭi (p. 268) s. Greatness, dignity, பெருமை. (சது.) 2. a dancing girl. See under நடம். 18)
நாலு
nālu (p. 275) --நால், adj. Four, நான்கு. 2. (fig.) Many, general, multifold, universal, all, பல, as நாலுவித்தையும்.--Note. In combination before, க, ச, த, ப, the ல், becomes ற் and before ஞ, ந, ம, it is changed to ன்; sometimes to லா as நாலாகாரியமும், divers matters, various affairs, concerns, circumstances. நாலுகல்வியும். Different branches of knowledge. நாலுகாரியமுமறிந்தவன். A man of general knowledge, one acquainted with men and things. நாலுகையிலும். On all hands, on all sides. நாலுசாதியும். All the castes. 2. Various castes, several castes. நாலுதிக்கும். The four cardinal points. quarters, regions. 2. On all sides, in all directions. நாலுதிக்கிலுஞ்சிதறுண்டுபோக. To be scattered in different directions. நாலுதெருவுந்திரிகிறான். He strolls, or wanders through all the streets. நாலுமுக்கிலுமெதிர்தார்கள். They faced him on all sides. நாலையும்பார்த்துச்செய்யவேண்டும். One should act with due consideration of the whole matter. ஆலும்வேலும்பல்லுக்குறுதிநாலுமிரண்டுஞ்சொல்லுக் குறுதி. As the splint of the banyan and வேல் trees gives strength to the teeth (by rubbing them), so நாலடியார், and குறள், give strength to the speech. நாலடி--நாலடியார், s. The title of a poetical book on morals having four lines to each verse, and four hundred verses; or the book which ascended, according to the legend, four feet against the stream of the river Veiga, at Madura. நாலாஞ்சடங்கு--நாலாநாட்சடங்கு, s. Bathing of the new married pair on the fourth day with the ends of their cloths tied together. நாலாமுறைக்காய்ச்சல், s. Quartan fever. நாலாம்வருணம், s. The Sudras; (lit.) the fourth caste, சூத்திரசாதி. நாலாயிரப்பிரபந்தம், s. Four thousand poems made by twelve ஆழ்வார்கள். நாலாவிதம், s. [probably a change of நானாவிதம்.] Various kinds, varieties, sundry modes, &c. நாலுபேருமறிய--நாலுபேர்அறிய, inf. (adverbially) Publicly, before all, generaly or universally known. நால்வகைத்தோற்றம், s. The births of four kinds. See தோற்றம். நால்வர், s. The four persons, நான்கு பேர். 2. Four devotees of Siva, சம்பந்தர் முதலியநால்வர். நால்வர்வாக்குதேவர்வாக்கு. The testimony of four persons is equal to that of the god. நாற்கணம், s. [in gram.] The four classes of letters, viz. vowels, hard consonants, nasals and medials. See under கணம். நாற்கதி, s. The four divisions of living beings. See கதி. நாற்கவி, s. The four kinds of verses. See கவி. நாற்காலி, appel. n. A quadruped, as நாற்காற்்சீவன். 2. Any four-legged seal, as a chair, a stool, &c. நாற்காற்சீவன்--நாற்கான்மிருகம், s. A quadruped. நாற்குணம், s. The four prominent human qualities. See under குணம். நாற்கோணம், s. A square, a quadrangular figure, a tetragon. நாற்சதுரம், s. [com. நாற்சதுரம்.] A four angled figure, four square, four sided figure. (a colloquial pleonasm.) நாற்சந்தி, s. The junction of four ways or streets. நாற்பண், s. The four kinds of melody. நாற்பது, s. [poet. நாற்பான்.] Forty, ஓரெண். நாற்பதுநாளொருசந்தி, s. [R. Cath. usage.] Quadragesimal, the time of Lent. நாற்பத்தெண்ணாயிரம்ரிஷிகள், s. The 48, Rishis. நாற்பயன்--நாற்பொருள், s. The four fruits of science, or kinds of good, treated of in moral writings, to which every branch of literature may be reduced, நால்வகைப்பயன், viz: அறம், virtue; 2. பொருள், wealth; 3. இன்பம், pleasure, commonly connubial; 4. வீடு, final bliss, liberation from births, absorption. நாற்பாட்டன், s. The great grandfather's father. நாற்றிசை, s. [also நாற்பெருந்திசை.] The four cardinal points, நான்குதிக்கு. நானான்கு, s. Four times four. நானிலம், s. The four kinds of soil-mountainous, forest, agricultural and maritime, நால்வகைநிலம். 2. The earth, the four quarters of the globe, பூமி. நானூறு, s. Four hundred. நான்கு, adj. Four. 2. Four-fold. நான்மணிமாலை, s. A poem of forty verses of four varieties, (lit.) four gemmed chain, ஓர்பிரபந்தம். நான்மருப்பியானை, s. The four tusked elephant of Indra, ஐராவதம். நான்மருப்பியானையூர்தி, s. Indra, இந் திரன். நான்மறை--நாலுவேதம், s. The four Vedas, சதுர்வேதம். See வேதம். நானமறையோன், s. Brahma, பிரமன். நான்முகப்புல், s. A grass, Saccharum spontaneum, சசபரம். நான்முகன், s. Brahma the four-faced. பிரமன். 2. Argha, அருகன். நான்முகன்கிழத்தி, s. Sarasvati, as wife of Brahma, சரஸ்வதி. நான்முகன்வாழ்நாள், s. A kalpa, (lit.) the life time of Brahma, கற்பம். 17)
நட்டணை
nṭṭṇai (p. 268) s. Abuse of things, waste, recklessness, rashness, எண்ணாமை. 2. The mimic gestures of one in a drama; mockery. ஆகடியம். 3. Fastidiousness, squeamishness, வெறுப்பு. 4. Excessive selfcaused by another, disobliging conduct between persons bound to each other, as husband and wife, நடலம். (c.) நட்டணைக்காரன், inf. An insolent, overbearing man. நட்டணைபண்ண, inf. To act wantonly, rocklessly, fastidiously. 29)
நாத்திகம்
nāttikam (p. 273) --நாஸ்திகம், s. Non-existence, atheism; denial of the deity, a future state, also of the divine origin of the Vedas; தெய்வமின்மை. (Sa. Nastikata.) நாஸ்திகமதம், s. A system of atheism, சார்வாகம். நாஸ்திகன், s. An atheist, heretic, infidel. 102) *
நாரத்தை
nārttai (p. 275) s. A Mandarin orange, Citrus aurantium, L., as நாரங்கம். (c.) நாரத்தங்காய், s. Citron fruit. 3) *
நிமிர்க்க
nimirkk (p. 277) inf. To straighten, &c., as நிமிர்த்த. (c.) 59)
நித்திரை
nittirai (p. 277) s. Sleep, drowsiness, repose. See தூக்கம். W. p. 467. NIDRA. அயர்ந்தநித்திரை, deep sleep; கள்ளநித்திரை, feigned sleep; சோற்றுநித்திரை, sleep from eating. (c.) நித்திரைதூக்கித்தூக்கியடிக்கிறது. Sleep causes him to nod. அவன்நித்திரைபோகிறான். He is sleeping. ஒத்தவிடத்தில்நித்திரைகொள். Sleep in a level place. (Avv.) நித்திராதேவி, s. The goddess of sleep, நித்திரைக்கதிதேவதை. நித்திராலு, s. (St.) A sleeper, தூங்குவோன். நித்திரைகொள்ள--நித்திரைசெய்ய, inf. To sleep. நித்திரைசோதிக்க, inf. To examine if one is asleep. நித்திரைசுகம், s. Enjoyment of sleep. நித்திரைசோகம், s. Drowsiness, tendency to sleep. நித்திரைதெளிய, inf. To recover from drowsiness. நித்திரைவிழிக்க, inf. To be wakeful, to watch; to keep a watch-night, &c., as கண்விழிக்க. 27)
நாம்
nām (p. 274) pron. The plu. and hon. of நான் when used by superiors to inferiors; Gen. நம்முடைய, used both in sing, and pl. also நமது, and poetic நம. It differs from நாங்கள், as including both the persons addressing and addressed, except in poetry, உவப்பாட்டுத்தன்மைப்பன்மை. நமகால்கள். My, or our feet. (p.) நமக்காக. For our sake, or my sake. நமதுவீடு. [by poet. license நமதுவீடு.] My, or our house. 2)
Random Fonts
Sirippu Bangla Font
Sirippu
Download
View Count : 2323
Tab-Chandra Bangla Font
Tab-Chandra
Download
View Count : 9389
Tam Nambi Bangla Font
Tam Nambi
Download
View Count : 8159
Boopalam Bangla Font
Boopalam
Download
View Count : 15386
Rasigapria PC Bangla Font
Rasigapria PC
Download
View Count : 4419
Rosa Bangla Font
Rosa
Download
View Count : 7980
TAU_Elango_Ganga Bangla Font
TAU_Elango_Ganga
Download
View Count : 3014
Geethapria Bangla Font
Geethapria
Download
View Count : 17856
GIST-TMOTPattinathar Bangla Font
GIST-TMOTPattinathar
Download
View Count : 5405
Baamini Bangla Font
Baamini
Download
View Count : 255461

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
Please like, if you love this website