தமிழ் மீனிங் பிசகு

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the tamil language with its free online services. English meaning of பிசகு is as below...

பிசகு : picku (p. 314) கிறேன், பிசகினேன், வேன், பிசக, v. n. To fail, to miss, to disappoint, தவற. 2. To err, to blunder, to mistake, தப்பிப் போக. 3. To be hindered, to nesitate, தடை பட. 4. To be dislocated, at a joint, உறுப் புப்பிசக. 5. To deviate from a line or rule, to decline, to turn aside, வழிதப்ப 6. To slip, to miss, as the foot, &c, சறுக்கிவிழ. (c.) பானை, s. A pot, a vessel, மிடா. (c.) சட்டிபானை, pots and pans. பானைமூடி, s. An earthen chatty to cover a pot. 25)


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


பயம்
payam (p. 295) s. Fear, dread, apprehension, concern, alarm, அச்சம். 2. Reverence, awe, solemnity of mind, ஒடுக்கவணக்கம். W. p. 613. B'HAYA. (c.) பயங்காட்ட, inf. To menace, to threaten, to put in fear. பயங்காளி--பயங்கோளி, s. A coward. பயந்தமனம், s. A fearful mind full of apprehensions. பயந்தவன், appel. One who is afraid. பயந்திருக்க, inf. To be afraid, frightened, alarmed. பயந்தீர--பயந்தெளிய, inf. To be relieved of fear. பயந்து, [gerund of def. verb used in the past.] Feared, as பயந்தேன், I feared. பயபத்தி, s. Reverential awe, devotion and godly fear, solemnity, gravity of mind, பயமும்பத்தியும். பயப்பட--பயங்கொள்ள, inf. To fear, to be fearful. பயப்படுத்த--பயமுறுத்த, inf. To threaten, to terrify or frighten. 2. To upbraid, to rebuke. 3. To discipline, சிட்சிக்க. பயமுறுத்த, inf. See பயப்படுத்த. பயம்பிடிக்க, inf. To be seized with fear, be alarmed. பயப்பாடு, v. noun. Fear, dread, awe, அச்சம். (p.) அக்கினிபயம், s. Dread of fire. மிருகபயம், s. Dread of wild beasts. 17) *
பரப்பாழ்
prppāẕ (p. 297) s. The ethereal expanse. See பாழ். 25) *
புகழ்நாட்டுதல்
pukẕnāṭṭutl (p. 321) --புகழ்நிறுத்துதல், v. noun. Establishing one's reputation, or fame. 23)
புட்பகம்
puṭpakam (p. 323) --புஷ்பகம், s. The car of Kuvêra, குபேரனூர்தி. 2. A bracelet of precious stones, இரத்தினகங்கணம். W. p. 546. PUSHPAKA. 3. A car adorned with flowers, புட்பகவிமானம். 4. The conch or shell of Sakadeva, the youngest of the Panduva princes, சகாதேவன்சங்கு. 5) *
பயந்தாள்
pyntāḷ (p. 295) appel. n. [masc. பயந்தான், பயந்தோன்.] A mother, தாய். (சது.) [ex பய, v.] 14)
பாரிகத்து
pārikttu (p. 312) --பாரீகத்து. s. (Arab.) A general release, an acquittal, விடுதலைப்பத்திரம். 19)
பராத்தம்
parāttam (p. 298) . See பரார்த்தம். 5) *
பளபளக்க
pḷpḷkk (p. 303) inf. To glitter, coruscate, shine as a well polished surface, as தள தளக்க. (c.) பளபளப்பு, v. noun. Glittering, coruscation, Instre. 2. Radiance, பிரபை. 3. That which is dazzling, florid, showy, gorgeous, as some poetry, &c., செய்யுளின் பாகம். பளபளப்பானபாடல். A poem written in a florid style. பளபளவெனல்--பளபளெனல், v. noun. Glittering, gleaming, glistering. 2. Sounding, ஒலிக்குறிப்பு. பளபளென்றுபொரிகிறது. Sputtering as peas, &c., in frying. பளபளென்றுபொரிகிறவன். A florid talker. 13)
பலாயனம்
palāyaṉam (p. 301) s. Flight, retreat, defeat, as of an army or force, பறங்காட்டுகை. W. p. 518. PALAYANA. 2. [fig.] Tottering condition, precarious state, நிலைகுலைவு. சேனைபலாயனமாய்ப்போயிற்று. The army is defeated. 51) *
பிசினம்
piciṉam (p. 314) s. Tale-bearing, slander, கோ ட்சொல்லுகை. (சது.) W. p. 537. PISUNA. பிசினன், s. A tale-bearer, slanderer, கோளன். 49) *
Random Fonts
TSCu_Paranar Bangla Font
TSCu_Paranar
Download
View Count : 22916
Sagarabaranam Bangla Font
Sagarabaranam
Download
View Count : 3710
AndalTSC Bangla Font
AndalTSC
Download
View Count : 2232
Tab Shakti-23 Bangla Font
Tab Shakti-23
Download
View Count : 3017
TAB-Amala Bangla Font
TAB-Amala
Download
View Count : 7717
GIST-TMOTMina Bangla Font
GIST-TMOTMina
Download
View Count : 2612
TAU_Elango_Barathi Bangla Font
TAU_Elango_Barathi
Download
View Count : 3522
Saraswathy Bangla Font
Saraswathy
Download
View Count : 11511
Mohanam Bangla Font
Mohanam
Download
View Count : 10785
Kaanada Bangla Font
Kaanada
Download
View Count : 4458

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
Please like, if you love this website