தமிழ் மீனிங் மொத்தை

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the tamil language with its free online services. English meaning of மொத்தை is as below...

மொத்தை : mottai (p. 367) s. A ball or lump. 2. An ignorant woman, as முத்தை. 26)


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


மொச்சை
moccai (p. 367) s. A leguminous creeper, Black-seeded Dolichos, Lablab vulgaris, cultivated in புஞ்சை, lands, ஓர்செடி. கடலைமொச்சை, s. A kind of மொச்சை. காட்டுமொச்சை, s. A variety not cultivated. பாம்புமொச்சை, s. A plant. See மொச்சைக்கொட்டை--மொச்சைப்ப யறு, s. Its pea or vetch. 10)
மொஞ்சி
moñci (p. 367) s. The breast, முலை, in child's talk. மொஞ்சிநாற்றம், s. The Scent of a woman's milk. 11)
மொழி
moẕi (p. 368) கிறேன், ந்தேன், வேன், ய, v. a. To say, to speak, சொல்ல. (p.) மொழிவதறமொழி. Say what thou sayest rightly. மொழிவதுமறுக்கினழிவதுகருமம். If the words of the ancients be forgotten, the business will not succeed. மொழிதல், v. noun. Speaking. 18)
மொழியிறுதி
moẕiyiṟuti (p. 368) --மொழியீறு, s. [in gram.] The termination of a word. 11)
மொந்தை
montai (p. 367) s. A small vessel for sour milk, toddy, &c., as முந்தை.(c.) 2. A drum open at one end, ஓர்கட்பறை. (சது.) மொந்தையெடுத்தான். He has taken up [hidden treasure in] a vessel. மோருக்கும்போய்மொந்தையையொளிக்கிறதா........ Going for butter-milk, will he hide his vessel? 28)
மோகம்
mōkam (p. 368) s. Fierce, ungovernable lust, lasciviousness, காமம். 2. Desire, affection, ஆசை. 3. Confusion of mind, bewilderment, fainting, உன்மத்தம். See under பகை, உட்பகை 6., also மாயை 5. and பஞ்சபாணா வஸ்தை. W. p. 676. MOHA. 4. [in comb.] Barrenness. See அமோகம். மோகம்முப்பதுநாள்ஆசைஅறுபதுநாள். Venereal appetite continues thirty-days, desire for sixty; [after marriage.] prov. அவனுக்கதின்பேரிலேமோகம். He lusts after it. மோகஇச்சை, s. Libidinous desire. மோககவனம், s. Passionate desire, libidinous inclination; [ex கவனம்.] மோகங்கொள்ள, inf. To grow libidinous. மோகந்தீர, inf. To gratify lust. மோகர், s. [pl.] Painters as fascinating people by their work, சித்திரக்காரர். மோகலீலை, s. Lascivious behaviour. See லீலை. மோகவியாபாரி, s. A lascivious person, காமவிகாரி. மோகன், s. Kama, the Hindu cupid, மன்மதன். (சது.) மோகாந்தகாரம், s. Mental darkness caused by sensuality. 5)
மொள்ளு
moḷḷu (p. 368) கிறேன், மொண்டேன், வேன், மொள்ள, v. a. To draw water தண்ணீர் மொள்ள. மொண்டாளுகிறவீட்டிற்கொண்டாண்டாநிறையும். Does a house with drawn-water [from a well] need water bought? 21)
மொபபு
moppu (p. 367) s. A putrid smell of sour milk, tainted meat, &c., வெடிநாற்றம். (Colloq.) மொப்படித்தல், v. noun. Emitting an offensive smell. 30)
மொழுப்பு
moẕuppu (p. 368) v. [for மழுப்பு.] To protract a business, delay a law-suit, or put off payment of frivolous pretences. 20)
மொக்கை
mokkai (p. 367) s. [Tel. மொக்கு.] Ignominy, shame, disgrace, வெட்கம். 2. Bulkiness, பருமை. 3. [loc.] A notch in a knife. 4 Bluntness of an iron style, கூரின்மை. மொக்கையானஎழுத்தாணி. A blunt style. மொக்கைகுலைய, inf. To be disgraced, to suffer reproach. மொக்கைபண்ண, inf. To injure one, அவமானப்படுத்த. 2. To use a knife injuriously--notching its edge, or breaking the point, ஆயுதங்களைமழுக்க. மொக்கைபோக, inf. To be disgraced or deceived. 2. To be notched as a knife, sword, &c. 5)
Random Fonts
Amma Bangla Font
Amma
Download
View Count : 22046
Tiruvaru Bangla Font
Tiruvaru
Download
View Count : 4335
Denisha Bangla Font
Denisha
Download
View Count : 3787
Seliyan Bangla Font
Seliyan
Download
View Count : 6374
TAU_Elango_Cholaa Bangla Font
TAU_Elango_Cholaa
Download
View Count : 4454
Saraswathy Bangla Font
Saraswathy
Download
View Count : 11783
GIST-TMOTPadma Bangla Font
GIST-TMOTPadma
Download
View Count : 4906
Tab Shakti-14 Bangla Font
Tab Shakti-14
Download
View Count : 5403
TAC-Barathi Bangla Font
TAC-Barathi
Download
View Count : 7113
TAU_Elango_Krishna Bangla Font
TAU_Elango_Krishna
Download
View Count : 4203

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
Please like, if you love this website