தமிழ் மீனிங் மோகம்

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the tamil language with its free online services. English meaning of மோகம் is as below...

மோகம் : mōkam (p. 368) s. Fierce, ungovernable lust, lasciviousness, காமம். 2. Desire, affection, ஆசை. 3. Confusion of mind, bewilderment, fainting, உன்மத்தம். See under பகை, உட்பகை 6., also மாயை 5. and பஞ்சபாணா வஸ்தை. W. p. 676. MOHA. 4. [in comb.] Barrenness. See அமோகம். மோகம்முப்பதுநாள்ஆசைஅறுபதுநாள். Venereal appetite continues thirty-days, desire for sixty; [after marriage.] prov. அவனுக்கதின்பேரிலேமோகம். He lusts after it. மோகஇச்சை, s. Libidinous desire. மோககவனம், s. Passionate desire, libidinous inclination; [ex கவனம்.] மோகங்கொள்ள, inf. To grow libidinous. மோகந்தீர, inf. To gratify lust. மோகர், s. [pl.] Painters as fascinating people by their work, சித்திரக்காரர். மோகலீலை, s. Lascivious behaviour. See லீலை. மோகவியாபாரி, s. A lascivious person, காமவிகாரி. மோகன், s. Kama, the Hindu cupid, மன்மதன். (சது.) மோகாந்தகாரம், s. Mental darkness caused by sensuality. 5)


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


மொக்குளி
mokkuḷi (p. 367) க்கிறது, த்தது, க்கும், க்க, v. n. To dubble up, to gurgle, குமிழியிட்டொ லிக்க. 3)
மொய்ம்பு
moympu (p. 367) s. The shoulder, தோள். 2. Strength, prowess, வலி. (சது.) 34)
மொழி
moẕi (p. 368) கிறேன், ந்தேன், வேன், ய, v. a. To say, to speak, சொல்ல. (p.) மொழிவதறமொழி. Say what thou sayest rightly. மொழிவதுமறுக்கினழிவதுகருமம். If the words of the ancients be forgotten, the business will not succeed. மொழிதல், v. noun. Speaking. 18)
மொர
mor (p. 367) s. [indeclin.] An imitative sound. மொரமொரெனல்--மொருமொரெனல் --மொறுமொறெனல், v. noun. Indicating an imitative sound, ஈரடுக்கொலிக்குறிப்பு. இலைக்காய்ந்துமொருமொரென்றுபோயிற்று.....The dry leaves crumple.
மொத்தி
motti (p. 367) s. [prov.] Excrescence, protuberance, புடைப்பு. 24)
மொத்தளம்
mottḷm (p. 367) s. [prov.] Vast numbers together, a great crowd, கூட்டம். 23)
மொய்கதிர்
moyktir (p. 367) s. The paps of women, or teats of the lower animals, முலை. (சது.) 32)
மொசுமொசுக்க
mocumocukk (p. 367) inf. To crawl, to itch, to feel a sensation like the crawling of insects, தினவுதின்ன. மொசுமொசென்றுசிரங்கரிக்கிறது.......The itch spreads. [crawls.] மொசுமொசுக்கை, s. A plant. See முசுமுசுக்கை. மொசுமொசெனல், v. noun. A sound produced by a throng, or swarm of ants, bees, &c. மாடுமொசுமொசென்றுகுடிக்கிறது.......The ox drinks with a gurgling sound. 8)
மொழி
moẕi (p. 368) s. A word, a saying, சொல். 2. Speech, declaration, expression, வாக்கியம். தேவர்மொழி, An oracle, சானுக்கிரகம். மொழி, 3. Three sorts of speech: 1. மெய்கூறல், speaking the truth; 2. புகழ்கூ றல், panegyrising, or flattering; 3. பழி கூறல், Calumniating or abusing. மொழிதடுமாற, inf. To stammer in speaking, naturally or otherwise. மொழிபிசக-மொழிபிறழ, inf. To fail in keeping one's word. மொழிபெயர்ப்பு, v. noun. Translation interpretation. See நூலியாப்பு. மொழிமாற்று, v. noun. A transposition of words, as சுரையாழவம்மிமிதக்க, the gourd sinks, the grinding stone swims, [நன் னூல்.] மோ, A syllabic letter compounded of ம் and ஒ. 3)
மொண்டு
moṇṭu (p. 367) s. Refractoriness, unruliness, முரண்டு. (R.) 20)
Random Fonts
Kathanakuthugalam Bangla Font
Kathanakuthugalam
Download
View Count : 34752
TSC_Kannadaasan Bangla Font
TSC_Kannadaasan
Download
View Count : 2160
Renuka Bangla Font
Renuka
Download
View Count : 3234
Jothy Bangla Font
Jothy
Download
View Count : 5085
Tam Shakti 1 Bangla Font
Tam Shakti 1
Download
View Count : 2319
GIST-TMOTKannadasan Bangla Font
GIST-TMOTKannadasan
Download
View Count : 3391
Code2001 Bangla Font
Code2001
Download
View Count : 7087
TAU_Elango_Neelampari Bangla Font
TAU_Elango_Neelampari
Download
View Count : 4102
KavipPriya Bangla Font
KavipPriya
Download
View Count : 4958
Elango Bharathy Bangla Font
Elango Bharathy
Download
View Count : 33498

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
Please like, if you love this website