தமிழ் மீனிங் மொபஸில்

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the tamil language with its free online services. English meaning of மொபஸில் is as below...

மொபஸில் : mopsil (p. 367) s. [pers.] The country, as opposed to the town, mofussil. 29)


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


மொண்டு
moṇṭu (p. 367) s. Refractoriness, unruliness, முரண்டு. (R.) 20)
மொய்
moy (p. 367) க்கிறேன், த்தேன், ப்பேன், க்க, v. n. To crowd, press, throng, swarm--as flies, bees, ants, &c., நெருங்க. 2. To cover, மூட. ஈமொய்க்கிறது. Flies swarm. கரப்பன்மொய்க்கிறது. The eruption is spreading. தலையில்விஷம்மொய்க்கிறது. The poison has reached the head. (p.) ஒருவனைமொய்த்துக்கொள்ளுதல்.......Reducing, impoverishing, or ruining one. வெல்லப்பானையையீக்கள்மொய்த்துக்கொண்டதுபோ ல. As flies surround a pot of sugar. 33)
மொழிமுதற்காரணம்
moẕimutṟkārṇm (p. 368) s. See காரணம். 8)
மொத்தை
mottai (p. 367) s. A ball or lump. 2. An ignorant woman, as முத்தை. 26)
மொதுமொதெனல்
motumoteṉl (p. 367) v. noun. A noise produced by swallowing or sucking up some thick liquid, ஒலிக்குறிப்பு. 21)
மொடுக்கு
moṭukku (p. 367) s. [indecl.] A peculiar sound. மொடுக்குமொடுக்கென்றுகுடிக்கிறது. Drinking with a gurgling noise in the throat. 14)
மோகரம்
mōkaram (p. 368) s. Confusion of mind, fascination; lasciviousness, மயக்கம். 2. Vehemence, ardor, fervency of mind, மோகவுக்கிரம். மோகரக்கணை-மோகரபாணம், s. A fiery dart. 15)
மொஞ்சி
moñci (p. 367) s. The breast, முலை, in child's talk. மொஞ்சிநாற்றம், s. The Scent of a woman's milk. 11)
மொய்
moy (p. 367) s. A company, an assembly, a crowd, கூட்டம். 2. Pride, பெருமை. 3. A fight, war, battle, போர். 4. A field of battle, போர்க்களம். 5. A press, a throng, a swarm, மொய்ப்பு. 6. An elephant, யானை. 7.A beetle, வண்டு. (சது.) 8. Money given or subscribed in small sums, as to a new married couple, மணமுதலியவற்றில்வழங்குமொய். அவனுக்கதைமொய்யெழுதிவிட்டேன். I have lost that money; given it in vain. மொய்த்தாய், s. A mother, தாய். (சது.) மொய்ப்பணம், s. Money given in small sums, as மொய். மொய்யெழுத, inf. To subscribe small sums in charity. 31)
மொழியிடையெழுத்து
moẕiyiṭaiyeẕuttu (p. 368) s. Letters proper to follow inanimate consonants in the middle of a word. See Nannûl. 10)
Random Fonts
ThendralUni Bangla Font
ThendralUni
Download
View Count : 10472
Chunnaka Bangla Font
Chunnaka
Download
View Count : 3709
Ranjani Bangla Font
Ranjani
Download
View Count : 4510
TAU_Elango_Madhavi Bangla Font
TAU_Elango_Madhavi
Download
View Count : 5709
Tab-Ilango Bangla Font
Tab-Ilango
Download
View Count : 7844
Tam Ilango Bangla Font
Tam Ilango
Download
View Count : 42531
TAU_Elango_Janani Bangla Font
TAU_Elango_Janani
Download
View Count : 3981
TAB-ELCOT-Salem Bangla Font
TAB-ELCOT-Salem
Download
View Count : 3816
PonniTSC Bangla Font
PonniTSC
Download
View Count : 5916
Sundaram-1352 Bangla Font
Sundaram-1352
Download
View Count : 4933

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
Please like, if you love this website