தமிழ் மீனிங் மொபபு

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the tamil language with its free online services. English meaning of மொபபு is as below...

மொபபு : moppu (p. 367) s. A putrid smell of sour milk, tainted meat, &c., வெடிநாற்றம். (Colloq.) மொப்படித்தல், v. noun. Emitting an offensive smell. 30)


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


மொக்கை
mokkai (p. 367) s. [Tel. மொக்கு.] Ignominy, shame, disgrace, வெட்கம். 2. Bulkiness, பருமை. 3. [loc.] A notch in a knife. 4 Bluntness of an iron style, கூரின்மை. மொக்கையானஎழுத்தாணி. A blunt style. மொக்கைகுலைய, inf. To be disgraced, to suffer reproach. மொக்கைபண்ண, inf. To injure one, அவமானப்படுத்த. 2. To use a knife injuriously--notching its edge, or breaking the point, ஆயுதங்களைமழுக்க. மொக்கைபோக, inf. To be disgraced or deceived. 2. To be notched as a knife, sword, &c. 5)
மொள்ளு
moḷḷu (p. 368) கிறேன், மொண்டேன், வேன், மொள்ள, v. a. To draw water தண்ணீர் மொள்ள. மொண்டாளுகிறவீட்டிற்கொண்டாண்டாநிறையும். Does a house with drawn-water [from a well] need water bought? 21)
மோகரி
mōkri (p. 368) க்கிறேன், த்தேன், ப்பேன், க்க, v. n. To be confused in mind, மயங்க. 2. To be inflamed with anger, கோபிக்க. 16) *
மோ
mō (p. 368) An expletive [affixed to the second person singular of verbs.] as கேண்மோ, hear. 4) *
மோகனம்
mōkaṉam (p. 368) s. Libidinous fascination by magic. See கருமம், கலைஞானம். 2. Confusion of mind, mental perturbation, giddiness, மயக்கம். W. p. 676. MOHANA. மோகனக்கல், s. A flat stone as a lintel over the gate-way of a Hindu temple, உத்திரக்கல். சோற்றுக்கல்லெடுக்கமாட்டாதவன்மோகனக்கல்லை த்தாங்குவானா. Can one, not able to lift the stones in his rice, carry away the stonelintel of a temple gate-way? மோகனசாஸ்திரம்--மோகனநூல், s. See காமநூல். மோகனநாட்டியம், s. Lascivious dancing. மோகனமாலை, s. The name of a hanging neck-ornament, ஓர்கழுத்தணி. மோகனவித்தை, s. The art of fascinating by magic. மோகனாங்கனை--மோகனாங்கினி, s. A fascinating female, as மோகினி; [ex அங் கனை.] மோகனாஸ்திரம், s. An enchanted missile-weapon; [ex அஸ்திரம்.] மோகனீயம், s. Subjection to the passions. See அஷ்டகுற்றம், under குற்றம். 17)
மோகரம்
mōkaram (p. 368) s. Confusion of mind, fascination; lasciviousness, மயக்கம். 2. Vehemence, ardor, fervency of mind, மோகவுக்கிரம். மோகரக்கணை-மோகரபாணம், s. A fiery dart. 15)
மொத்தம்
mottm (p. 367) s. The whole, universality, பொது. (சது.) 2. Aggregate, total, கூட்டுத் தொகை. 3. Bulk, hugeness, பருமை. (c.) அதுமொத்தமாயிருக்கிறது. It is bulky, it is lumped together. மொத்தமாய்க்கொடுப்பேன். I will pay all at once. மொத்தத்தொகை, s. The grand-total. மொத்தப்பட்டா, s. Lease of a Village, or district. 22)
மொறுமொறு
moṟumoṟu (p. 368) க்கிறேன், த்தேன், ப்பேன், க்க, v. n. To evince anger, to murmur, as முறுமுறுக்க. மொறுமொறெனல், v. noun. Crumpling--as overdone cakes, dried leaves or paper.
மொக்குள்
mokkuḷ (p. 367) s. A bubble, a water-bladder, நீர்க்குமிழி. 2. The navel, கொப்பூள். 3. The bud of a flower, the calix, மலரும்பருவத் தரும்பு. (சது.) 4)
மொக்கைச்சோளம்
mokkaiccōḷm (p. 367) s. A kind of Maize. See சோளம். 6)
Random Fonts
Tam Shakti 32 Bangla Font
Tam Shakti 32
Download
View Count : 7919
Ranjani Plain Bangla Font
Ranjani Plain
Download
View Count : 3876
Kamaas Bangla Font
Kamaas
Download
View Count : 8399
Singalam Bangla Font
Singalam
Download
View Count : 2982
Tab Shakti-18 Bangla Font
Tab Shakti-18
Download
View Count : 4727
Imayam Bangla Font
Imayam
Download
View Count : 4271
TAB-ELCOT-Tiruvarur Bangla Font
TAB-ELCOT-Tiruvarur
Download
View Count : 3395
Jaffna Bangla Font
Jaffna
Download
View Count : 6710
Tam Shakti 4 Bangla Font
Tam Shakti 4
Download
View Count : 4968
Hamsathvani Bangla Font
Hamsathvani
Download
View Count : 5557

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
Please like, if you love this website