தமிழ் மீனிங் மோ

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the tamil language with its free online services. English meaning of மோ is as below...

மோ : mō (p. 368) An expletive [affixed to the second person singular of verbs.] as கேண்மோ, hear. 4) *


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


மொள்ளு
moḷḷu (p. 368) கிறேன், மொண்டேன், வேன், மொள்ள, v. a. To draw water தண்ணீர் மொள்ள. மொண்டாளுகிறவீட்டிற்கொண்டாண்டாநிறையும். Does a house with drawn-water [from a well] need water bought? 21)
மொலு
molu (p. 368) --மொல்லு, s. [indeclin.] An imitative sound. 2. A noise made with the hands, or feet preparatory to a fight, இரைச்சல். மொலுமொலெனல், v. noun. Indicating an unceasing, troublesome talking; also scratching, ஒலிக்குறிப்பு. 2. Indicating a noisy clamor. மொலுமொலென்றுபிடித்துக்கொள்ளுகிறது..... Attacking one with great noise and bustle. 2)
மொஞ்சி
moñci (p. 367) s. The breast, முலை, in child's talk. மொஞ்சிநாற்றம், s. The Scent of a woman's milk. 11)
மொக்குளி
mokkuḷi (p. 367) க்கிறது, த்தது, க்கும், க்க, v. n. To dubble up, to gurgle, குமிழியிட்டொ லிக்க. 3)
மோகரம்
mōkaram (p. 368) s. Confusion of mind, fascination; lasciviousness, மயக்கம். 2. Vehemence, ardor, fervency of mind, மோகவுக்கிரம். மோகரக்கணை-மோகரபாணம், s. A fiery dart. 15)
மொறுமொறு
moṟumoṟu (p. 368) க்கிறேன், த்தேன், ப்பேன், க்க, v. n. To evince anger, to murmur, as முறுமுறுக்க. மொறுமொறெனல், v. noun. Crumpling--as overdone cakes, dried leaves or paper.
மொடு
moṭu (p. 367) s. [prov.] Greatness, bulkiness; cheapness; plentifulness, பருமை, நயம். 13)
மொச்சு
moccu (p. 367) --மொச்சுநாற்றம், s. [Tel. முச்சு.] sometimes மொச்சை.] A strong smell from sheep, ஆட்டுமணம். மொச்சடித்தல், v. noun. The giving of a strong scent, by sheep. 9)
மொர
mor (p. 367) s. [indeclin.] An imitative sound. மொரமொரெனல்--மொருமொரெனல் --மொறுமொறெனல், v. noun. Indicating an imitative sound, ஈரடுக்கொலிக்குறிப்பு. இலைக்காய்ந்துமொருமொரென்றுபோயிற்று.....The dry leaves crumple.
மொக்கை
mokkai (p. 367) s. [Tel. மொக்கு.] Ignominy, shame, disgrace, வெட்கம். 2. Bulkiness, பருமை. 3. [loc.] A notch in a knife. 4 Bluntness of an iron style, கூரின்மை. மொக்கையானஎழுத்தாணி. A blunt style. மொக்கைகுலைய, inf. To be disgraced, to suffer reproach. மொக்கைபண்ண, inf. To injure one, அவமானப்படுத்த. 2. To use a knife injuriously--notching its edge, or breaking the point, ஆயுதங்களைமழுக்க. மொக்கைபோக, inf. To be disgraced or deceived. 2. To be notched as a knife, sword, &c. 5)
Random Fonts
Gangha Bangla Font
Gangha
Download
View Count : 1911
TAB-ELCOT-Madurai Bangla Font
TAB-ELCOT-Madurai
Download
View Count : 2874
GIST-TMOTLalitha Bangla Font
GIST-TMOTLalitha
Download
View Count : 5419
Divya Bangla Font
Divya
Download
View Count : 13939
Kksblack Bangla Font
Kksblack
Download
View Count : 4996
Tam Shakti 35 Bangla Font
Tam Shakti 35
Download
View Count : 5480
Kushpoo Bangla Font
Kushpoo
Download
View Count : 12511
Sundaram-0824 Bangla Font
Sundaram-0824
Download
View Count : 7137
Tam Shakti 20 Bangla Font
Tam Shakti 20
Download
View Count : 5534
Ranjani Bangla Font
Ranjani
Download
View Count : 4510

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
Please like, if you love this website