தமிழ் மீனிங் தெண்டி

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the tamil language with its free online services. English meaning of தெண்டி is as below...

தெண்டி : teṇṭi (p. 256) v. a. Chastise, &c. See தண்டி. 34) *


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


தெத்து
tettu (p. 256) v. a. and n. [prop. தெற்று.] To plat, &c.; also to stammer. 41)
தெற்றுமாற்று
teṟṟumāṟṟu (p. 257) s. [improp. துற்றுமாற் று.) Tricks, shifts, roguery, deception, திரியாவரம். 35)
தெற்பை
teṟpai (p. 257) s. [prop. தர்ப்பை, which see.] Sacrificial grass. 31)
தெப்பல்
teppl (p. 256) s. (Tel. plu. எ்லு.) Beating, flogging, அடிக்குமடி, (c.) இவன்நல்லதெப்பல்வாங்கினான். He has had a sound flogging. 46)
தெரிசனை
tericaṉai (p. 256) s. A vision, an auspicious sight, &c. See தரிசனை. 59)
தெள்விளி
teḷviḷi (p. 257) s. The name of a tune, ஓர் பண். 17)
தெரிசனம்
tericaṉam (p. 256) s. A view of a deity, a vision, &c. See தரிசனம். 58) *
தெண்டை
teṇṭai (p. 256) --தெண்டகை, s. (Tel. .) Pressure, urgency, நெருக்கிடை. தெண்டைக்குத்தேவை--தெண்டகைக் குத்தேவை, s. Unwillingness, வேண்டா வெறுப்பு. (c.) தெண்டைக்குத்தேவையாய். Unwilling, compelled by custom, urging, pressing, &c. 37)
தெண்டி
teṇṭi (p. 256) v. a. Chastise, &c. See தண்டி. 34) *
தெரி
teri (p. 256) க்கிறேன், த்தேன், ப்பேன், க்க, v. a. To make evident, bring to view; to cause one to see, know or perceive, தோன் றச்செய்ய. 2. To tell, mention, say, declare, சொல்ல. 3. To write, inscribe, எழுத. [a change of தெரிவிக்க.] (p.) 4. [prov.] To separate large and small gems, &c., also different kinds of grain by a fan, &c., கொழிக்க. தெய்வமாக்கதைமாட்சிதெரிக்கவே. To make known the excellency of this divine tale. (இராம.) தெரித்தல், v. noun. Writing, எழுதுதல். 2. Saying, சொல்லுகை. 3. Being perverse, மாறுபாடு, (சது.) தெரிப்பு, v. noun. Informing, acquainting; communicating information, அறி விப்பு. 2. Saying, mentioning, telling, சொல்லுகை. 3. Writing, inscription, எழு துகை. 4. Separation of defferent particles by shaking or sifting in a fan, கொ ழிப்பு. 5. [prov.] Things separated, assorted, chosen, கொழிக்கப்பட்டவை. 6. [in the கொக்கான் play.] Selecting stones, &c. 57) *
Random Fonts
LT-ET-Ramya Bangla Font
LT-ET-Ramya
Download
View Count : 36437
Tam Shakti 3 Bangla Font
Tam Shakti 3
Download
View Count : 7191
TAU_Elango_Priyanka Bangla Font
TAU_Elango_Priyanka
Download
View Count : 9778
UthayaNet Bangla Font
UthayaNet
Download
View Count : 7119
Eelamlead Bangla Font
Eelamlead
Download
View Count : 6154
Tam Shakti 40 Bangla Font
Tam Shakti 40
Download
View Count : 1925
Tab Shakti 8 Bangla Font
Tab Shakti 8
Download
View Count : 3551
Anusha Bangla Font
Anusha
Download
View Count : 12045
Kalaham Bangla Font
Kalaham
Download
View Count : 70447
JanaTamil Bangla Font
JanaTamil
Download
View Count : 10878

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
Please like, if you love this website