தமிழ் மீனிங் தெண்மை

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the tamil language with its free online services. English meaning of தெண்மை is as below...

தெண்மை : teṇmai (p. 256) s. Clearness, perspicuity, lucidness, transparency, தெளிவு. 2. Skill, penetration, intelligence, firmness or competency of mind or body, சாமர்த்தியம். See தெள். (p.) 38) *


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


தெத்தம்
tettam (p. 256) s. A gift, &c. See தத்தம். 39)
தெரி
teri (p. 256) கிறது, ந்தது, யும், ய, v. n. To be seen or perceived, to be ascertained by the senses or mind, to become evident, தோன்ற. 2. To be knows, distinguished, understood, comprehended, விளங்க, (c.) Usually, in the neuter, with a dative. கிறேன், ந்தேன், வேன், ய, v. a. To select, choose, make a selection, to prefer, தெ ரிந்தெடுக்க. 2. To investigate and comprehend, ஆராய. 3. To search for, to seek, தேட. தெறுகணைதெரிந்தான். He chose a suitable arrow. (p.) தெரிந்துசெயல்வகை. Precautions for suceess before any undertaking. தெரிந்துதெளிதல். Clearly understanding. தெரிந்தெழுதுதல். Writing correctly, with full information. தெரிந்துவிளையாடல். A king's discreet use of all instruments of government. பலவிதமுந்தெரிந்துரைத்தான். He carefully considered and spoke. தெரிகடை, s. [prov.] Refuse, leavings, the best things having been selected. தெரிகவி, s. [prov.] Selections of poetry, திரட்டுகவி. தெரிசொல், s. Veracity, truth, சத்தி யம். 2. Cause as discovered or alleged. (சது.) 3. Glossary, அருமொழிவிளக்கம். தெரிதர, inf. To appear, &c., தோன் ற. 2. To know, அறிய. (p.) தெரிநிலை, s. Conspicuousness, definiteness, perspicuity, விளங்கநிற்பது. 2. [in gram.] A division of particles expressive of certaining as to time, காலந்தெரி யநிற்பது. தெரிநிலைவினை, s. Declarative verb, one of the two classes of verbs, that which expresses action, suffering, &c. generally containing a characteristic of tense--oppos. to குறிப்புவினை. See வினை. தெரிநிலைவினைமுற்று, s. A declarative verb in the terminate form. தெரிநிலைவினையெச்சம்--தெரிநிலைவினை வினையெச்சம், s. The declarative verb in an unfinished form, as infinitive, gerunds, &c., embracing especially twelve varieties, and requiring a terminate verb. appellative, &c., to complete the sense. தெரிந்தவழி, s. A known way. (c.) தெரிந்தவன், appel. n. A man who knows. தெரிந்துகொள்ள, inf. To understand. 2. To choose, select things or persons, to elect, pick, cull. தெரிந்துவைக்க, inf. To select and set aside. தெரியப்பட, inf. To be known, seen, to appear. 2. (adv.) Visibly. தெரியப்படுத்த, inf. To explain, make known, reveal. தெரியவர, inf. To become known, perceived, understood. தெரியாத்தனம்-தெரியாததன்மை-தெரி யாப்புத்தி, s. Ignorance, simplicity. தெரியாநிலைவினை, s. A symbolic verb. See குறிப்புவினை. தெரியாப்பிரகாரம், adv. Unwrittingly, unknowingly. தெரியாமை, neg. v. noun. Ignorance, அறியாமை. 2. Invisibility, imperceptibility, தோன்றாமை. தெரியிழை, s. A female, a lady wearing choice ornaments, பெண். (p.) தெரிவிக்க, inf. [caus.] To explain, point out, show, teach, அறிவிக்க. 2. To bring to light, manifest, reveal, display, வெளிப்படுத்த. (c.) தெரிவினைப்பெயரெச்சம், s. Participles of the declarative verb, being one for each of the three tenses. தெரியல், v. noun. Appearing, தோற் றல். 2. Searching, investigating, selecting comprehending, ஆராய்தல். தெரிவு, v. noun. Choosing, picking, selecting, ஆராய்வு. 2. Any thing select, chosen, &c., superior in quality, a selection, election, choice, picking, தெரிந் தெடுக்கப்பட்டது. 3. Appearance, visibility, தோற்றம். 4. That which is known, ascertained, அறியப்பட்டது. 5. s. Knowledge, அறிவு. தெரிவிட, inf. [prov.] To choose, select, cull, தெரிந்துகொள்ள. 56)
தெரிப்பு
terippu (p. 256) s. A note of hand. (R.) 2. See தெரி, v. a. 61)
தெவுள்
tevuḷ (p. 257) --தெவுளு, கிறது, தெவுண்டது, தெவுளும், தெவுள. v. n. To overflow, increase, பெருக. (c.) தெவுளல், v. noun. As தெவிளல். 3)
தெள்ளு
teḷḷu (p. 257) கிறது, தெள்கினது, ம், தெள்க, v. n. [prov.] To become clear, தெளிவாக. 2. To first up, to be tossed or heaved up, as spray, &c., கொழிக்க. 16)
தெரிசி
terici (p. 256) க்கிறேன், த்தேன், ப்பேன், க்க, v. a. To obtain an auspicious sight, &c. See தரிசி. 60)
தெத்துமாற்று
tettumāṟṟu (p. 256) s. Tricks, lies. See துத்துமாற்று. (R.) 42)
தெம்மாடி
temmāṭi (p. 256) s. A senseless person, a fool, அறிவீனன். See திம்மன். 49)
தெப்பம்
teppm (p. 256) s. (Tel. தஎப்ப.) Half, float &c., புணை, (c.) Sometimes தெப்பல். தெப்பக்காரன், s. The man who pushes the raft. தெப்பக்குளம், s. The pool in which an idol floats on a festival day. தெப்பத்திருநாள்--தெப்பத்திருவிழா, s. The festival when an idol is floated on the தெப்பக்குளம். 45)
தெந்தி
tenti (p. 256) s. A tree, நேர்வளம், Croton L. 44)
Random Fonts
DenukaPC Bangla Font
DenukaPC
Download
View Count : 7305
Ganesha Bold Bangla Font
Ganesha Bold
Download
View Count : 9032
TAU_Elango_Guntalakesi Bangla Font
TAU_Elango_Guntalakesi
Download
View Count : 6532
GIST-TMOTHeena Bangla Font
GIST-TMOTHeena
Download
View Count : 3995
TAU_Elango_Kapilan Bangla Font
TAU_Elango_Kapilan
Download
View Count : 4325
ELCOT Salem Bangla Font
ELCOT Salem
Download
View Count : 5749
TAU_Elango_Valluvan Bangla Font
TAU_Elango_Valluvan
Download
View Count : 3324
AParanarTSC Bangla Font
AParanarTSC
Download
View Count : 3086
Tam Shakti 8 Bangla Font
Tam Shakti 8
Download
View Count : 6482
TAU_Elango_Marutham Bangla Font
TAU_Elango_Marutham
Download
View Count : 6968

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
Please like, if you love this website