தமிழ் மீனிங் தெள்ளிச்சி

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the tamil language with its free online services. English meaning of தெள்ளிச்சி is as below...

தெள்ளிச்சி : teḷḷicci (p. 257) s. A medicinal powder, பூநீறு. 19)


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


தெண்மை
teṇmai (p. 256) s. Clearness, perspicuity, lucidness, transparency, தெளிவு. 2. Skill, penetration, intelligence, firmness or competency of mind or body, சாமர்த்தியம். See தெள். (p.) 38) *
தெரி
teri (p. 256) க்கிறேன், த்தேன், ப்பேன், க்க, v. a. To make evident, bring to view; to cause one to see, know or perceive, தோன் றச்செய்ய. 2. To tell, mention, say, declare, சொல்ல. 3. To write, inscribe, எழுத. [a change of தெரிவிக்க.] (p.) 4. [prov.] To separate large and small gems, &c., also different kinds of grain by a fan, &c., கொழிக்க. தெய்வமாக்கதைமாட்சிதெரிக்கவே. To make known the excellency of this divine tale. (இராம.) தெரித்தல், v. noun. Writing, எழுதுதல். 2. Saying, சொல்லுகை. 3. Being perverse, மாறுபாடு, (சது.) தெரிப்பு, v. noun. Informing, acquainting; communicating information, அறி விப்பு. 2. Saying, mentioning, telling, சொல்லுகை. 3. Writing, inscription, எழு துகை. 4. Separation of defferent particles by shaking or sifting in a fan, கொ ழிப்பு. 5. [prov.] Things separated, assorted, chosen, கொழிக்கப்பட்டவை. 6. [in the கொக்கான் play.] Selecting stones, &c. 57) *
தெள்ளு
teḷḷu (p. 257) s. A flea, தெள்ளு. (p.) 15)
தெள்ளிமை
teḷḷimai (p. 257) s. Clearness, obviousness, perspicuity, தெளிவ. 2. Intelligence, sagacity, penetration, cleverness, அறிவு. (p.) தெள்ளிய, adj. Clear, perspicuous, தெளிந்த. தெள்ளியவன், s. One of clear intellect, (Beschi.) தெள்ளியர்-தெள்ளியோர், s. (plu.) The learned, the wise, the intelligent, sages persons of clear understanding. 20)
தெருள்
teruḷ (p. 256) --தெருளு, கிறேன், தெருண் டேன், வேன், தெருள, v. n. To be enlightened, be convinced, to grow in knowledge, தெ ளிய. 2. To perceive, ascertain, become free from doubt, to understand clearly, ஐயமற்றறிய. 3. [improp. திரளு, தெரளு.] To arrive at puberly, as a girl, இருதுவாக. தெருண்டபெண், s. A girl grown marriageable. தெருண்டமனம், s. An intelligent, well informed mind, mature understanding. தெருண்டமேலவர், s. (plu.) Great and learned men, அறிவிற்சிறந்தோர். தெருட்சி, v. noun. Maturity of knowledge, comprehension, understanding. 2. Clearness, தெளிவு. (சது.) தெருளல்--தெருளுதல், v. noun. As தெருட்சி, 2. 72)
தெப்பல்
teppl (p. 256) s. (Tel. plu. எ்லு.) Beating, flogging, அடிக்குமடி, (c.) இவன்நல்லதெப்பல்வாங்கினான். He has had a sound flogging. 46)
தெள்விளி
teḷviḷi (p. 257) s. The name of a tune, ஓர் பண். 17)
தெரிவு
terivu (p. 256) v. noun. Choosing, &c. See தெரி, v. n. 65)
தெய்விகம்
teyvikam (p. 256) --தெய்வீகம், s. That which is divine, which appertains to God, திவ்வியம், (Sa. Daivika.) 2. Divine affairs, events, injunctions, divine providence, தெய்வச்செயல். 3. Transcendence, magnificence, super-eminence, as an august or splendid scene, மகிமை. 4. [vul.] Chance, தற்செயல். இராசீகதெய்வீகம், s. Earthly or divine power. See under இராசன். இராசீகதெய்வீகம்எப்படியோதெரியாது. How it will be, we cannot tell. தெய்வீகத்தாற்பிழைத்தேன். I providentially escaped. தெய்வீகமாய்மண்டபம்இடிந்துஅவன்தலைமேல் விழுந்தது. By chance the pavilion fell upon his head--Note. This form is used for chance, but implies a divine providence. தெய்வீகமானார். He has obtained likeness to God, is beatified. தெய்வீகபுருஷன், s. A divine man. 55)
தெளிர்தல்
teḷirtl (p. 257) v. noun. Articulating, ஒலித் தல். (சது.) 10)
Random Fonts
Mullai Bangla Font
Mullai
Download
View Count : 20987
PalarTSC Bangla Font
PalarTSC
Download
View Count : 5746
TAU_Elango_Muthu Bangla Font
TAU_Elango_Muthu
Download
View Count : 3370
Tam Shakti 4 Bangla Font
Tam Shakti 4
Download
View Count : 5295
Akruti TML1 Bangla Font
Akruti TML1
Download
View Count : 4074
TAB-ELCOT-Tirunelveli Bangla Font
TAB-ELCOT-Tirunelveli
Download
View Count : 4669
TAU_Elango_Rewathy Bangla Font
TAU_Elango_Rewathy
Download
View Count : 5505
Anusha Bangla Font
Anusha
Download
View Count : 12806
P_Ravi Bangla Font
P_Ravi
Download
View Count : 3809
Sivabalan Bangla Font
Sivabalan
Download
View Count : 6185

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
Please like, if you love this website