தமிழ் மீனிங் தெத்தம்

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the tamil language with its free online services. English meaning of தெத்தம் is as below...

தெத்தம் : tettam (p. 256) s. A gift, &c. See தத்தம். 39)


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


தெளி
teḷi (p. 257) க்கிறேன், த்தேன், ப்பேன், க்க, v. a. To clear or free from turbid or feculent matter; to clarify, to refine, to polish, to clean, துப்புரவாக்க. 2. To separate large from small particles by a fan, புடைக்க. 3. To heave up sand, pearis, &c., கொழிக்க. 4. To assure, convince, confirm, நிச்சயப்படுத்த. 5. (for. தெழி.) To sound make a noise, ஒலி க்க. 6. To drain off, draw off, pour off, clear from sediments, decant, வடிக்க. 7. (c.) To scatter seed, விதைக்க. 8. To strew, sprinkle, தூவ. பனிநீர்த்தெளிக்க. inf. To sprinkle rose water on persons on festive occasions, or in a temple, &c. தெளிப்பு, v. noun. Clearing, fining. clarification, refinement, purification. 2. Separating grain, particles, &c., in a fan. 3. Draining off, straining off, decanting, drinage. 4. Sprinkling, scattering, strewing. 8)
தெழி
teẕi (p. 257) க்கிறேன், த்தேன், ப்பேன், க்க, v. a. To shout, vociferate, whoop as in driving cattle, scaring away birds, &c., அதட்ட. 2. To tread out corn, துவைக்க. (சது.) 3. v. n. To sound, din, roar, பெரிதொ லிக்க. 4. To be angry, rage, bluster, or vociferate through anger, சினக்குறிப்புக்காட்ட. நீனிறக்கரும்பகட்டினாற்றெழித்து. Trodden out by the deep blue colored buffaloes. (நைட.) தெழித்தல்--தெழிப்பு, v. noun. Sound, shout, vociferation, bluster, noisy rage. 6)
தெல்
tel (p. 256) --தெல்லு, s. [prov.] A kind of play; also the thing used in the play, ஓர் விளையாட்டு, (c.) 2. A stage in a journey by palankeen, or the place of changing bearers அஞ்சலிடம். 3. Oblong plats or patches in a field, bounded by small ridges, நெடும்பாத்தி.--The compounds are limited to Jaffna. தெல்லாட்டம், s. Playing with தெல். 2. Fraud, trick, deception, வஞ்சனை. தெல்லுக்கட்ட, inf. To construct small ridges between plats in rice-fields. தெல்லுக்காரர், s. Bearers for change. தெல்லோட்டு, v. noun. Continual teasing, pressing, harassing, அலைக்கழிப்பு. 74)
தெருள்
teruḷ (p. 256) s. Knowledge, intelligence; clear perception, comprehension, தெளிவு.-oppos. to மருள். தெருளுடைமை, s. Clearness of knowledge, sageness, wisdom, அறிவுடைமை. 71)
தெள்
teḷ (p. 257) --தெள்ளு, கிறேன், தெள்ளினே ன், தெள்ளுவேன், தெள்ள, v. n. To sift softly in a winnowing fan, புடைக்க. 2. To heave up sand, &c., as the sea, cast upon the shore, கொழிக்க. (c.) 3. v. n. To become clear, lucid, pure, refined, as language, தெ ளிய. 4. To be mature in knowledge or experience, அனுபவப்பட. தெள்ளத்தெளிய, inf. To understand clearly. See தெட்டத்தெளிய. தெள்ளுதமிழ், s. Elegant Tamil, செந் தமிழ். மாத்தெள்ள, inf. To sift flour. தெள்ளல், v. noun. Sifting, becoming clear, &c., as the verb. 14)
தெளிர்தல்
teḷirtl (p. 257) v. noun. Articulating, ஒலித் தல். (சது.) 10)
தெம்பல்
templ (p. 256) s. [prov.] Hardening of ploughed land by heavy rain. See தம்பல். 47)
தெத்து
tettu (p. 256) v. a. and n. [prop. தெற்று.] To plat, &c.; also to stammer. 41)
தெத்துமாற்று
tettumāṟṟu (p. 256) s. Tricks, lies. See துத்துமாற்று. (R.) 42)
தெவு
tevu (p. 256) s. A taking, receiving, கொள் ளுதல். (p.) நீர்தெவு நிரைத்தொழுவர். The ploughmen Who owned the cows that were taking water. (சது.)
Random Fonts
PothigaiTSC Bangla Font
PothigaiTSC
Download
View Count : 5381
Tam Shakti 3 Bangla Font
Tam Shakti 3
Download
View Count : 7191
RojaACI Bangla Font
RojaACI
Download
View Count : 14542
TAU_Elango_Sabari Bangla Font
TAU_Elango_Sabari
Download
View Count : 3317
Kamaas Bangla Font
Kamaas
Download
View Count : 11652
Tam Kamala Bangla Font
Tam Kamala
Download
View Count : 6171
Eelamlead Bangla Font
Eelamlead
Download
View Count : 6154
Cheithi Bangla Font
Cheithi
Download
View Count : 4794
Tab Shakti-23 Bangla Font
Tab Shakti-23
Download
View Count : 3125
Akruti TML2 Bangla Font
Akruti TML2
Download
View Count : 3001

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
Please like, if you love this website