தமிழ் மீனிங் தெந்தனா

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the tamil language with its free online services. English meaning of தெந்தனா is as below...

தெந்தனா : tentṉā (p. 256) s. Syllables used in humming tunes, singing interludes, &c., தாளக் குறிப்பு. (c.) 43)


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


தெரிசனம்
tericaṉam (p. 256) s. A view of a deity, a vision, &c. See தரிசனம். 58) *
தெரிவு
terivu (p. 256) v. noun. Choosing, &c. See தெரி, v. n. 65)
தெறி
teṟi (p. 257) க்கிறது, த்தது, க்கும், க்க, v. n. To break or snap off, short, முறிய. 2. To fly back, rebound, recoil, &c., உதைந்துமீள. 3. To spirt as drops or particles of water. &c., to splash up, top up, as spray, சிதற. 4. To spring or hop, as fleas, துள்ள. 5. To part, burst, asunder--as a knot, a rope, a fiddle string; to fly apart, burst in pieces, fly off or be struck off, as pieces or sparks, அற. (c.) 6. [prov.] To be broken off, as friendiship; become disunited, வேறுபட. 7. (fig.) To fail, to result unsuccessfully. தவற. முகத்திலிரத்தந்தெறிக்கப்பேசினான். He spoke in anger, the blood flying to his face. பருத்தெறிக்கிறது. The boil throbs; (lit.) jumps. நாக்குத்தெறிக்கப்பேசுகிறான். He speaks wickedly enough to make his tongue burst asunder. பிணிதெறித்துப்போயிற்று. The disease is remedied. பொறிதெறிக்கிறது. Sparks fly out. கண்தெறித்தது. The eye is suddenly blinded; (lit.) broken by lightning &c. தெறிபட்டுப்போயிற்று. It has failed, come to naught. தெறிப்பான். He will burst asunder; a curse. தெறிக்கடிக்க, inf. [prop. தெறிக்கஅடி க்க.] To scatter, disperse, as an army; to beat or hammer so as to cause bursting, or to make a part fly off, to confound, to puzzle in controversy. தெறிக்கப்பேச, inf. To speak so as to offend, to break up friendship. தெறித்தவன், appel. n. A man of cruel conduct; used in cursing. தெறித்துவிழ, s. To strike on some thing in falling. 2. To burst to pieces; spoken of one who so acts as to reader himself liable to a curse. தெறிபதம், s. Spirtling of medicinal oil when boiling. தெறி, v. noun. Spattering, splash, spirt, சிதறுகை. தெறிப்பு, v. noun. Rebound, recoil, flying back, resilence, உதைந்துமீள்கை. 2. Spirit, spatter, splash, dash, சிந்துகை. 3. Parting, bursting asunder, flying apart; snapping off, breaking, as a limb, முறிகை, 4. Shooting with the fingers, snapping. &c., சுண்டுகை. 5. Wicked conduct spoken of in cursing as exposing a person to bursting asunder. 23)
தெப்பம்
teppm (p. 256) s. (Tel. தஎப்ப.) Half, float &c., புணை, (c.) Sometimes தெப்பல். தெப்பக்காரன், s. The man who pushes the raft. தெப்பக்குளம், s. The pool in which an idol floats on a festival day. தெப்பத்திருநாள்--தெப்பத்திருவிழா, s. The festival when an idol is floated on the தெப்பக்குளம். 45)
தெம்மாடி
temmāṭi (p. 256) s. A senseless person, a fool, அறிவீனன். See திம்மன். 49)
தெலுகு
teluku (p. 256) --தெலுங்கம்--தெலுங்கு, s. (Tel. தஎலுு.) [sometimes written தெ லிங்கம்.] The Telugu country, ஓர்தேயம். 2. Telugu language, ஓர்பாஷை. (c.) தெலுங்கன், s. (fem. தெலுங்கச்சி.) A Telugu person, Gentu. 73)
தெருமரு
terumru (p. 256) கிறேன், தெருமந்தேன், வேன், தெருமா, v. n. To whirl, be giddy, சுழல. 2. To fail in mind, be perplexed, be in a dilemma, to sink under distress, நம்பிக் கையற்றிருக்க. (p.) தெருமந்தசிந்தையனாயினான். He bacame giddy, or confused in mind. தெருமரல், v. noun. Being giddy, சுழலல். 70)
தெறிபட
teṟipṭ (p. 257) inf. (with போக.) To be desolate, forsaken, forlorn, திக்கற. 2. To be discomfited and dispersed as an army, அணிகுலைய. 3. To stray and wander as cattle, சிதறுண்ண. 4. To be tossed about, as a mariner or vessel at sea, அலைந்துலைய. 5. To be puzzled, confounded, &c., கலங்க. (c.) தெறிபட்டவள், appel. n. A lewd woman, as எடுபட்டவள். 25)
தெரியல்
teriyl (p. 256) s. A flower garland, பூமாலை. (சது.) 2. See தெரி, v. n. 64)
தெவுள்
tevuḷ (p. 257) --தெவுளு, கிறது, தெவுண்டது, தெவுளும், தெவுள. v. n. To overflow, increase, பெருக. (c.) தெவுளல், v. noun. As தெவிளல். 3)
Random Fonts
GIST-TMOTPadma Bangla Font
GIST-TMOTPadma
Download
View Count : 4906
TAU_Elango_Nalina Bangla Font
TAU_Elango_Nalina
Download
View Count : 3631
TAU_Elango_Kapilan Bangla Font
TAU_Elango_Kapilan
Download
View Count : 4325
ThendralUni Bangla Font
ThendralUni
Download
View Count : 10474
Mannaram Bangla Font
Mannaram
Download
View Count : 3817
ELCOT-Madurai Bangla Font
ELCOT-Madurai
Download
View Count : 5933
TAU_Elango_Kabini Bangla Font
TAU_Elango_Kabini
Download
View Count : 3051
Tam Shakti 2 Bangla Font
Tam Shakti 2
Download
View Count : 2645
Ranjani Regular Bangla Font
Ranjani Regular
Download
View Count : 4923
Tam Shakti 30 Bangla Font
Tam Shakti 30
Download
View Count : 2354

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
Please like, if you love this website