தமிழ் மீனிங் தெந்தனா

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the tamil language with its free online services. English meaning of தெந்தனா is as below...

தெந்தனா : tentṉā (p. 256) s. Syllables used in humming tunes, singing interludes, &c., தாளக் குறிப்பு. (c.) 43)


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


தெருமரு
terumru (p. 256) கிறேன், தெருமந்தேன், வேன், தெருமா, v. n. To whirl, be giddy, சுழல. 2. To fail in mind, be perplexed, be in a dilemma, to sink under distress, நம்பிக் கையற்றிருக்க. (p.) தெருமந்தசிந்தையனாயினான். He bacame giddy, or confused in mind. தெருமரல், v. noun. Being giddy, சுழலல். 70)
தெற்றி
teṟṟi (p. 257) s. A painted or pictured hall, சித்திரகூடம். 2. A raised verandah, திண்ணை. 32)
தெய்விகம்
teyvikam (p. 256) --தெய்வீகம், s. That which is divine, which appertains to God, திவ்வியம், (Sa. Daivika.) 2. Divine affairs, events, injunctions, divine providence, தெய்வச்செயல். 3. Transcendence, magnificence, super-eminence, as an august or splendid scene, மகிமை. 4. [vul.] Chance, தற்செயல். இராசீகதெய்வீகம், s. Earthly or divine power. See under இராசன். இராசீகதெய்வீகம்எப்படியோதெரியாது. How it will be, we cannot tell. தெய்வீகத்தாற்பிழைத்தேன். I providentially escaped. தெய்வீகமாய்மண்டபம்இடிந்துஅவன்தலைமேல் விழுந்தது. By chance the pavilion fell upon his head--Note. This form is used for chance, but implies a divine providence. தெய்வீகமானார். He has obtained likeness to God, is beatified. தெய்வீகபுருஷன், s. A divine man. 55)
தெள்ளிமை
teḷḷimai (p. 257) s. Clearness, obviousness, perspicuity, தெளிவ. 2. Intelligence, sagacity, penetration, cleverness, அறிவு. (p.) தெள்ளிய, adj. Clear, perspicuous, தெளிந்த. தெள்ளியவன், s. One of clear intellect, (Beschi.) தெள்ளியர்-தெள்ளியோர், s. (plu.) The learned, the wise, the intelligent, sages persons of clear understanding. 20)
தெண்டை
teṇṭai (p. 256) --தெண்டகை, s. (Tel. .) Pressure, urgency, நெருக்கிடை. தெண்டைக்குத்தேவை--தெண்டகைக் குத்தேவை, s. Unwillingness, வேண்டா வெறுப்பு. (c.) தெண்டைக்குத்தேவையாய். Unwilling, compelled by custom, urging, pressing, &c. 37)
தெய்தெய்
teytey (p. 256) s. Syllables used in singing and dancing, தாளக்குறிப்பு, (c.) தெய்தெய்யெனல், v. noun. Being furious or angry, (lit.) dancing vehemently. தெய்தெய்யென்றுவந்துவிழுந்தான். He came to the attack with great fury. தெய்தெய்யென்றெழும்பினான். He rose in great fury. 51)
தெம்முனை
temmuṉai (p. 256) s. Battle field, இரணகளம்; [ex தெவ், war.] (p.) 2. [vul. for தென்முனை.] Southern point. 50)
தெரிசனம்
tericaṉam (p. 256) s. A view of a deity, a vision, &c. See தரிசனம். 58) *
தெண்டி
teṇṭi (p. 256) v. a. Chastise, &c. See தண்டி. 34) *
தெந்தனா
tentṉā (p. 256) s. Syllables used in humming tunes, singing interludes, &c., தாளக் குறிப்பு. (c.) 43)
Random Fonts
Lathangi Bangla Font
Lathangi
Download
View Count : 10325
Sundaram-1351 Bangla Font
Sundaram-1351
Download
View Count : 5144
TAB-Anna Bangla Font
TAB-Anna
Download
View Count : 20864
SM-Tamil-01 Bangla Font
SM-Tamil-01
Download
View Count : 19834
Pooram Bangla Font
Pooram
Download
View Count : 3398
Hamsathvani Bangla Font
Hamsathvani
Download
View Count : 5830
Kathanakuthugalam Bangla Font
Kathanakuthugalam
Download
View Count : 41033
Seliyan Bangla Font
Seliyan
Download
View Count : 6637
TAB-Amala Bangla Font
TAB-Amala
Download
View Count : 8778
Tab-Komala Bangla Font
Tab-Komala
Download
View Count : 8696

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
Please like, if you love this website