தமிழ் மீனிங் பிராணி

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the tamil language with its free online services. English meaning of பிராணி is as below...

பிராணி : pirāṇi (p. 317) s. A living creature, especially one of the lower animals, சீவனுடை யது; [ex பிராணம்.] (c.) இலிங்கபிராணி, s. A devotee wearing the Linga in life, and being buried with it. 40) *


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


பாணி
pāṇi (p. 309) s. Toddy கள். 2. Sweet juice, of certain fruits பழரசம். 3. Thick sap or moisture of இருப்பை flowers, tobacco leaves, &c. 4. A chant with an accompaniment, சங்கீதம். 5. A song as sung, இசைப்பாட்டு. 6. Time, காலம். 7. Delay, procrastination, தாமதம். 9. A country, நாடு. பாணிப்பிடிப்பு, v. noun. A sappy or juicy state, as in flowers, tobacco, leaves, &c. பாணிப்பூ, s. Iluppy flowers in a sappy, or oily state. 20)
பாளபந்து
pāḷapantu (p. 313) s. The Bâlbanâ character; a variety of Devanagari. 44) *
பிறங்கு
piṟngku (p. 318) s. Lines inside the joints of the fingers, விரலிறை. (சது.) 27)
பரிக்கை
parikkai (p. 298) s. Trial. See பரிட்சை. 34)
புசல்
pucl (p. 322) s. A storm, as பிசல். (Beschi.) 2. A plastering brush, குச்சுமட்டை. 22) *
பரார்த்தம்
parārttam (p. 298) --பராத்தம், s. A number, a hundred thousand billions, ஆயிரங் கோடாகோடி. 2. Half the life time of Brahma, பிரமனாயுளிற்பாதி. W. p. 56. PARARTA. 3. See பர. பரார்த்தசங்கை, s. An infinite series. 19)
பிரேதம்
pirētam (p. 317) s. A dead body, a corpse, சவம். 2. A ghost or goblin frequenting cemeteries till the funeral rites are completed, பிசாசு. W. p. 591 PRETA. பிரேதகருமம்--பிரேதகாரியம்-பிரேதகிரு த்தியம், s. Ceremonies for dead bodies. பிரேதகிரகம், s. A tomb for dead bodies, or a monument erected over them, பிண வறை; [ex கிரகம், house.] பிரேதகும்பம், s. The pot broken after a corpse is laid on the pile to be burnt, பிணத்துக்குடைக்குங்குடம். பிரேதக்குழி, s.A grave. பிரேதசுத்தி, v. noun. Purifying a dead body by washing. பிரேதச்சாயல்-பிரேதரூபம்-பிரேதாகி ருதி, s. A death-like, cadaverous appearance, பிணத்தின்றோற்றம். பிரேதபதி, s. The god of death, இய மன்; [ex. பதி, lord] பிரேதாலங்காரம், s. The adorning of the dead body, சவத்தையலங்கரித்தல். பிரேதாலங்காரம்பண்ண, inf. To adorn a corpse for the funeral. பிரேதலோகம், s. The region of departed spirits, where they remain for one year, or until the obsequies are completed, பிதிருலகம். பிரேதவனம், s. A place where corpses are buried, or burnt, மயானம். பிரேதன்னம், s. Balls of rice, &c., offered to the manes. 97) *
பஞ்சாங்குலம்
pañcāngkulam (p. 291) . See பஞ்ச. 10)
புண்டரீகம்
puṇṭrīkm (p. 323) s. The lotus, தாமரை. 2. The white lotus, வெண்டாமரை. 3. A white umbrella, as an emblem or royalty or victory, வெண்கொற்றக்குடை. 4. A leopard; a tiger, புலி. 5. the elephant of the southeast. See திக்கியானை. W. p. 54. PUN'DAREEKA. 6. A beetle, வண்டு. 7. An eagle, கழுகு. (சது.) புண்டரீகக்கண்ணன்--புண்டரீகாட்சன், appel. n. Vishnu as lotus-eyed, திருமால். 19)
புவி
puvi (p. 327) s. The earth, பூமி. (சது.) Compare புடவி. 37)
Random Fonts
Tam Shakti 5 Bangla Font
Tam Shakti 5
Download
View Count : 2068
Nagananthini Bangla Font
Nagananthini
Download
View Count : 44100
Needhimathi Bangla Font
Needhimathi
Download
View Count : 11828
Abohi Bangla Font
Abohi
Download
View Count : 3427
Tab Shakti-5 Bangla Font
Tab Shakti-5
Download
View Count : 4165
KollidamTSC Bangla Font
KollidamTSC
Download
View Count : 4504
Mathuram Bangla Font
Mathuram
Download
View Count : 8323
Tam Shakti 29 Bangla Font
Tam Shakti 29
Download
View Count : 7948
Gist Tmot Krishnan Bangla Font
Gist Tmot Krishnan
Download
View Count : 6495
Tam Shakti 43 Bangla Font
Tam Shakti 43
Download
View Count : 3099

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
Please like, if you love this website