தமிழ் மீனிங் மென்மேலும்

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the tamil language with its free online services. English meaning of மென்மேலும் is as below...

மென்மேலும் : meṉmēlum (p. 363) adv. Moreover, more and more, over and above, as மேலுமேலும். 18)


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


மெத்து
mettu (p. 362) கிறேன், மெத்தினேன், வேன், மெ த்த, v. n. To be abundant, to become great, மிக. மெத்த--மெத்தவும். Much, abundantly, greatly. மெத்தவும்பெரிது. It is very great. மெத்தமெத்தக்கேட்டேன்......I asked him with much entreaty. மெத்திக்கொள்ள, inf. To be great in quantity, to exceed in proportion. 9)
மெலி
meli (p. 363) க்கிறேன், த்தேன், ப்பேன், க்க, v. a. To make lean, to make soft. 2. To soften a consonant; also மெலிவிக்க, and மெலியப் பண்ண. (p.) மெலித்தல், v. noun. Making soft; softening a consonant--oppos. to வலித்தல் --as தட்டை to தண்டை. 9)
மெட்டு
meṭṭu (p. 362) s. Rise or fall in music, a musical interval, இராகமெட்டு. 2. The bridge of a fiddle, யாழின்மட்டு. [Tel.] 3. Wood or jungle which surrounds a village, கிராமத் தைச்சூழ்ந்தநாடு. (Beschi.) 4. A place where toll, or custom is paid, ஆயத்துறை. பெரியமெட்டு, s. The chief place where custom is paid. மெட்டுச்சேவகன், s. [sometimes மெட் டுக்காரன்.] The keeper of the entrance of such a place; also a toll-gatherer. (Govt. usage.) 4) *
மெள்ள
meḷḷ (p. 363) adv. [com. for மெல்ல.] Softly, gently, with a slow pace. மெள்ளப்பேசு. Speak slowly. மெள்ளவா. Come softly. மெள்ளநட. Walk slowly. மெள்ளமெள்ள. Too slow. 17)
மெல்
mel (p. 363) --மெல்லு, கிறேன், மென்றேன், மெல்லுவேன், மெல்ல, v. a. To chew softly, as rice, grapes, &c., to masticate, சவட்ட. 2. (fig.) To taunt, to reproach, துஷிக்க. (c.) மென்றுதுப்பு. Chew and spit (it). இரவும்பகலுமென்னைமென்றுகொண்டிருக்கிறான்...... He chides me night and day. பாக்குமென்றடக்குதல். Keeping a cud of betel-leaf, in one cheek. மெல்லிலை, s. Betel-leaf, வெற்றிலை. (p.) 13)
மெலு
melu (p. 363) s. A thin coin under the standard weight--oppos. to வலு. P. Du. Bourges. 10)
மெச்சு
meccu (p. 362) கிறேன், மெச்சினேன், வேன், மெ ச்ச, v. a. [also மெய்ச்சு.] To admire greatly, to wonder, வியக்க. 2. To praise, to extol highly, to flatter, புகழ. 3. To esteem, மதிக்க. தன்னைமெச்சிக்கொள்ளுகிறான்......He boasts himself. மெச்சாதவர்கள், appel. n. Welcome guests, friends, சிநேகிதர். மெச்சல்--மெச்சு, v. noun. Approbation, commendation, உவப்பு. 3)
மெலுக்கு
melukku (p. 363) s. [Tel.] Exquisiteness, minuteness, tenderness, மிருது. 11)
மெழுகு
meẕuku (p. 363) கிறேன், மெழுகினேன், வேன், மெழுக, v. a. [vul. மொழுகு.] To smear, to spread, to coat over with cow-dung, &c., தரைமெழுக. (c.) அவன்செய்தகுற்றத்தையிவன்பூசிமெழுகுகிறான்........ He cloaks [coats over] the faults of the other. மெழுகிடல், v. noun. Daubing a place with cow-dung, தரைமெழுகல். மெழுகுமண், s. Clay used in forming a mould over the figure of wax, in casting. மெழுக்கு, v. noun. Smearing a floor with mashed earth and cow-dung; or with sandal paste. மெழுக்குச்சாத்துதல், v. noun. Smearing a floor. (p.) 16)
மெந்திரி
mentiri (p. 362) --மேந்திரி, s. [prov.] The frame work, beams, &c., over a room to which a cloth ceiling may be attached; frame work of a loft, பரண். 11)


[1] ஒற்றை மொழி அகராதி: இங்கு ஒரு மொழியில் உள்ள வார்த்தை அந்த மொழியில் விளக்கப்படுகிறது. தமிழ் முதல் தமிழ், ஆங்கிலம் முதல் ஆங்கிலம் வரை. மென்மேலும் என்ற வார்த்தை ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழ் அகராதிக்கு எடுக்கப்பட்டது.

[2] இருமொழி அகராதி: இங்கு ஒரு மொழியிலிருந்து வரும் சொற்கள் மற்றொரு மொழியில் விளக்கப்படுகின்றன. ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழுக்கு. எங்கள் வலைத்தளம் இருமொழி அகராதி. மென்மேலும் என்ற வார்த்தையின் அர்த்தத்தை நீங்கள் இப்போது தேடுகிறீர்களானால், மென்மேலும் என்ற வார்த்தையின் அர்த்தத்துடன் கூடுதலாக சில ஆயிரம் சொற்களின் அர்த்தத்தையும் இங்கே காணலாம். நீங்கள் விரும்பிய வார்த்தையைத் தேட முயற்சிக்கவும்.

[3] வரலாற்று அகராதி: ஒரு வார்த்தையை முதலில் உருவாக்கியபோது, ​​முதல் நாணயத்தின் போது அதன் எழுத்துப்பிழை மற்றும் பொருள் என்ன, அதன் எழுத்துப்பிழை, உச்சரிப்பு மற்றும் பொருள் எப்போது மாறியது, அகராதியில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள வார்த்தையின் தற்போதைய வடிவம் மற்றும் பொருள் என்ன , அதனால் ஈ. வரலாற்று அகராதி. எ.கா., தி ஷார்ட்டர் ஆக்ஸ்போர்டு ஆங்கில அகராதி. மென்மேலும் என்ற வார்த்தை பெறப்பட்ட அகராதி வரலாற்று அகராதியில் பல அர்த்தங்களைக் கொண்டுள்ளது. ஆனால் தி ஷார்ட்டர் ஆக்ஸ்போர்டு ஆங்கில அகராதி சிறந்தது.

[4] பொருள் அகராதி: இந்த அகராதியில், எந்தவொரு பாடத்திற்கும் தொடர்புடைய அனைத்தும் அகராதியின்படி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு விளக்கப்பட்டுள்ளன. உதாரணமாக - வரலாற்று அகராதி, தாவரவியல் அகராதி, பொருளாதாரம் அகராதி. மென்மேலும் தவிர, பொருள் அகராதியிலிருந்து பல சொற்களை இங்கே காணலாம். சந்தையில் பல அகராதிகள் உள்ளன.
Random Fonts
TSCu_Times Bangla Font
TSCu_Times
Download
View Count : 12617
Tab Shakti-13 Bangla Font
Tab Shakti-13
Download
View Count : 12119
Tab Shakti-1 Bangla Font
Tab Shakti-1
Download
View Count : 7876
GIST-TMOTIlango Bangla Font
GIST-TMOTIlango
Download
View Count : 10176
Sundaram-0806 Bangla Font
Sundaram-0806
Download
View Count : 14745
Pravi Bangla Font
Pravi
Download
View Count : 7982
Nalini Bangla Font
Nalini
Download
View Count : 8093
Tam Kannadasan Bangla Font
Tam Kannadasan
Download
View Count : 16900
Tab Shakti-3 Bangla Font
Tab Shakti-3
Download
View Count : 17684
Ganesha Bold Bangla Font
Ganesha Bold
Download
View Count : 14704

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
Please like, if you love this website
close