தமிழ் மீனிங் மொக்குள்

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the tamil language with its free online services. English meaning of மொக்குள் is as below...

மொக்குள் : mokkuḷ (p. 367) s. A bubble, a water-bladder, நீர்க்குமிழி. 2. The navel, கொப்பூள். 3. The bud of a flower, the calix, மலரும்பருவத் தரும்பு. (சது.) 4)


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


மொட்டு
moṭṭu (p. 367) s. A tender flower-bud, இளம் பூவரும்பு. (சது.) 2. Glans Penis. தேர்மொட்டு, s. The rounded top of an idol-car. மொட்டம்பு, s. A blunt-pointed arrow, as உதணம். [ex அம்பு.] (சது). 15)
மொக்கை
mokkai (p. 367) s. [Tel. மொக்கு.] Ignominy, shame, disgrace, வெட்கம். 2. Bulkiness, பருமை. 3. [loc.] A notch in a knife. 4 Bluntness of an iron style, கூரின்மை. மொக்கையானஎழுத்தாணி. A blunt style. மொக்கைகுலைய, inf. To be disgraced, to suffer reproach. மொக்கைபண்ண, inf. To injure one, அவமானப்படுத்த. 2. To use a knife injuriously--notching its edge, or breaking the point, ஆயுதங்களைமழுக்க. மொக்கைபோக, inf. To be disgraced or deceived. 2. To be notched as a knife, sword, &c. 5)
மொத்தம்
mottm (p. 367) s. The whole, universality, பொது. (சது.) 2. Aggregate, total, கூட்டுத் தொகை. 3. Bulk, hugeness, பருமை. (c.) அதுமொத்தமாயிருக்கிறது. It is bulky, it is lumped together. மொத்தமாய்க்கொடுப்பேன். I will pay all at once. மொத்தத்தொகை, s. The grand-total. மொத்தப்பட்டா, s. Lease of a Village, or district. 22)
மொத்தை
mottai (p. 367) s. A ball or lump. 2. An ignorant woman, as முத்தை. 26)
மொடுக்கு
moṭukku (p. 367) s. [indecl.] A peculiar sound. மொடுக்குமொடுக்கென்றுகுடிக்கிறது. Drinking with a gurgling noise in the throat. 14)
மொழியோசை
moẕiyōcai (p. 368) s. Pronunciation, உச் சரிப்பு. 14) *
மொழி
moẕi (p. 368) கிறேன், ந்தேன், வேன், ய, v. a. To say, to speak, சொல்ல. (p.) மொழிவதறமொழி. Say what thou sayest rightly. மொழிவதுமறுக்கினழிவதுகருமம். If the words of the ancients be forgotten, the business will not succeed. மொழிதல், v. noun. Speaking. 18)
மொக்குள்
mokkuḷ (p. 367) s. A bubble, a water-bladder, நீர்க்குமிழி. 2. The navel, கொப்பூள். 3. The bud of a flower, the calix, மலரும்பருவத் தரும்பு. (சது.) 4)
மொலு
molu (p. 368) --மொல்லு, s. [indeclin.] An imitative sound. 2. A noise made with the hands, or feet preparatory to a fight, இரைச்சல். மொலுமொலெனல், v. noun. Indicating an unceasing, troublesome talking; also scratching, ஒலிக்குறிப்பு. 2. Indicating a noisy clamor. மொலுமொலென்றுபிடித்துக்கொள்ளுகிறது..... Attacking one with great noise and bustle. 2)
மொழிமுதற்காரணம்
moẕimutṟkārṇm (p. 368) s. See காரணம். 8)
Random Fonts
Mullai Bangla Font
Mullai
Download
View Count : 20396
TAC-Barathi Bangla Font
TAC-Barathi
Download
View Count : 7113
Noto Sans Tamil Bangla Font
Noto Sans Tamil
Download
View Count : 136026
Nirmala Bangla Font
Nirmala
Download
View Count : 31079
Anuradha Bangla Font
Anuradha
Download
View Count : 5550
Jothy Bangla Font
Jothy
Download
View Count : 5085
Hindolam Bangla Font
Hindolam
Download
View Count : 6387
LT-ET-Ramya Bangla Font
LT-ET-Ramya
Download
View Count : 36437
Tam Shakti 4 Bangla Font
Tam Shakti 4
Download
View Count : 4968
Tam Shakti 12 Bangla Font
Tam Shakti 12
Download
View Count : 8009

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
Please like, if you love this website