தமிழ் மீனிங் தெத்துமாற்று

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the tamil language with its free online services. English meaning of தெத்துமாற்று is as below...

தெத்துமாற்று : tettumāṟṟu (p. 256) s. Tricks, lies. See துத்துமாற்று. (R.) 42)


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


தெள்
teḷ (p. 257) adj. Clear, தெளிவான. (p.) [in combin, changing ன் to ண்.] See தெண்மை. தெண்டிரை, s. The clear sea. 13)
தெறுக்கால்
teṟukkāl (p. 257) s. A scorpion, தேள். 2. Scorpio of the Zodiac, விருச்சிகவிராசி. 29)
தெத்து
tettu (p. 256) v. a. and n. [prop. தெற்று.] To plat, &c.; also to stammer. 41)
தெம்பாங்கு
tempāngku (p. 256) s. [prov.] A kind of common tune, ஓர்வகைச்சந்தம், (c.) 48)
தெரு
teru (p. 256) s. [vul. தெருவு.] High way, public road, வீதி. 2. Street, வழி, (c.) என்குறையைத்தெருவிலேவையாதே. Expose not my faults, (lit.) put not my faults in the streets. நாலுதெருவும்ஒருதெருவாய்த்திரிய. To walk the street, especially as a harlot. தெருக்கதவு--தெருவாசல், s. A streetdoor. தெருக்காவல், s. Patrole of the streets. தெருவிலேபோக, inf. To pass through the street. 2. To be wasted, squandered, வீணாக. தெருவிலேபோட, inf. To throw into the street. 2. To be negligent, to waste. தெருவீதி, s. A street, a highway. 67)
தெத்துமாற்று
tettumāṟṟu (p. 256) s. Tricks, lies. See துத்துமாற்று. (R.) 42)
தெளிர்தல்
teḷirtl (p. 257) v. noun. Articulating, ஒலித் தல். (சது.) 10)
தெற்றுமாற்று
teṟṟumāṟṟu (p. 257) s. [improp. துற்றுமாற் று.) Tricks, shifts, roguery, deception, திரியாவரம். 35)
தெறு
teṟu (p. 257) த்தேன், வேன், தெற, v. n. (imperfect.) To tarry, தங்க. 2. v. a. To destroy, அழிக்க, (p.) தெறுநர், s. Foes, enemies, பகைவர். தெறுதல், v. noun. Abiding, staying, தங்கல். 2. Hurting, injuring, destroying, அழித்தல். (சது.) 27)
தெய்ய
teyy (p. 256) A poetic expletive of very rere use, ஓரிடைச்சொல். (p.) சொல்லேன்றெய்யநின்னொடுபெயர்த்தே. I will not tell you again. 52) *
Random Fonts
Arasu Bangla Font
Arasu
Download
View Count : 8882
Sahaanaa Bangla Font
Sahaanaa
Download
View Count : 18251
Tam Shakti 11 Bangla Font
Tam Shakti 11
Download
View Count : 5113
Saraswathy Bangla Font
Saraswathy
Download
View Count : 11783
Ks_Kamban Bangla Font
Ks_Kamban
Download
View Count : 5128
Singalam Bangla Font
Singalam
Download
View Count : 2982
TAU_Elango_Manimekalai Bangla Font
TAU_Elango_Manimekalai
Download
View Count : 4619
Tab Shakti 8 Bangla Font
Tab Shakti 8
Download
View Count : 3551
Adaana Bangla Font
Adaana
Download
View Count : 14443
TAU_Elango_Abirami Bangla Font
TAU_Elango_Abirami
Download
View Count : 8657

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
Please like, if you love this website