தமிழ் மீனிங் தெனாது

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the tamil language with its free online services. English meaning of தெனாது is as below...

தெனாது : teṉātu (p. 257) appel. n. That which is in the south, தெற்குள்ளது. (p.) 36)


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


தெள்ளி
teḷḷi (p. 257) s. An elephant, யானை. (சது.) 18)
தெரி
teri (p. 256) கிறது, ந்தது, யும், ய, v. n. To be seen or perceived, to be ascertained by the senses or mind, to become evident, தோன்ற. 2. To be knows, distinguished, understood, comprehended, விளங்க, (c.) Usually, in the neuter, with a dative. கிறேன், ந்தேன், வேன், ய, v. a. To select, choose, make a selection, to prefer, தெ ரிந்தெடுக்க. 2. To investigate and comprehend, ஆராய. 3. To search for, to seek, தேட. தெறுகணைதெரிந்தான். He chose a suitable arrow. (p.) தெரிந்துசெயல்வகை. Precautions for suceess before any undertaking. தெரிந்துதெளிதல். Clearly understanding. தெரிந்தெழுதுதல். Writing correctly, with full information. தெரிந்துவிளையாடல். A king's discreet use of all instruments of government. பலவிதமுந்தெரிந்துரைத்தான். He carefully considered and spoke. தெரிகடை, s. [prov.] Refuse, leavings, the best things having been selected. தெரிகவி, s. [prov.] Selections of poetry, திரட்டுகவி. தெரிசொல், s. Veracity, truth, சத்தி யம். 2. Cause as discovered or alleged. (சது.) 3. Glossary, அருமொழிவிளக்கம். தெரிதர, inf. To appear, &c., தோன் ற. 2. To know, அறிய. (p.) தெரிநிலை, s. Conspicuousness, definiteness, perspicuity, விளங்கநிற்பது. 2. [in gram.] A division of particles expressive of certaining as to time, காலந்தெரி யநிற்பது. தெரிநிலைவினை, s. Declarative verb, one of the two classes of verbs, that which expresses action, suffering, &c. generally containing a characteristic of tense--oppos. to குறிப்புவினை. See வினை. தெரிநிலைவினைமுற்று, s. A declarative verb in the terminate form. தெரிநிலைவினையெச்சம்--தெரிநிலைவினை வினையெச்சம், s. The declarative verb in an unfinished form, as infinitive, gerunds, &c., embracing especially twelve varieties, and requiring a terminate verb. appellative, &c., to complete the sense. தெரிந்தவழி, s. A known way. (c.) தெரிந்தவன், appel. n. A man who knows. தெரிந்துகொள்ள, inf. To understand. 2. To choose, select things or persons, to elect, pick, cull. தெரிந்துவைக்க, inf. To select and set aside. தெரியப்பட, inf. To be known, seen, to appear. 2. (adv.) Visibly. தெரியப்படுத்த, inf. To explain, make known, reveal. தெரியவர, inf. To become known, perceived, understood. தெரியாத்தனம்-தெரியாததன்மை-தெரி யாப்புத்தி, s. Ignorance, simplicity. தெரியாநிலைவினை, s. A symbolic verb. See குறிப்புவினை. தெரியாப்பிரகாரம், adv. Unwrittingly, unknowingly. தெரியாமை, neg. v. noun. Ignorance, அறியாமை. 2. Invisibility, imperceptibility, தோன்றாமை. தெரியிழை, s. A female, a lady wearing choice ornaments, பெண். (p.) தெரிவிக்க, inf. [caus.] To explain, point out, show, teach, அறிவிக்க. 2. To bring to light, manifest, reveal, display, வெளிப்படுத்த. (c.) தெரிவினைப்பெயரெச்சம், s. Participles of the declarative verb, being one for each of the three tenses. தெரியல், v. noun. Appearing, தோற் றல். 2. Searching, investigating, selecting comprehending, ஆராய்தல். தெரிவு, v. noun. Choosing, picking, selecting, ஆராய்வு. 2. Any thing select, chosen, &c., superior in quality, a selection, election, choice, picking, தெரிந் தெடுக்கப்பட்டது. 3. Appearance, visibility, தோற்றம். 4. That which is known, ascertained, அறியப்பட்டது. 5. s. Knowledge, அறிவு. தெரிவிட, inf. [prov.] To choose, select, cull, தெரிந்துகொள்ள. 56)
தெவுள்
tevuḷ (p. 257) --தெவுளு, கிறது, தெவுண்டது, தெவுளும், தெவுள. v. n. To overflow, increase, பெருக. (c.) தெவுளல், v. noun. As தெவிளல். 3)
தெய்ய
teyy (p. 256) A poetic expletive of very rere use, ஓரிடைச்சொல். (p.) சொல்லேன்றெய்யநின்னொடுபெயர்த்தே. I will not tell you again. 52) *
தெப்பல்
teppl (p. 256) s. (Tel. plu. எ்லு.) Beating, flogging, அடிக்குமடி, (c.) இவன்நல்லதெப்பல்வாங்கினான். He has had a sound flogging. 46)
தெவம்
tevm (p. 256) s. The mango tree, மாமரம். 75)
தெரிவை
terivai (p. 256) s. A woman from twentysix ti thirty-one years old, (lit.) discreet age. (See பருவம்.) 2. A woman in general, பெண்பொது. (p.) 66)
தெள்ளிச்சி
teḷḷicci (p. 257) s. A medicinal powder, பூநீறு. 19)
தெலுகு
teluku (p. 256) --தெலுங்கம்--தெலுங்கு, s. (Tel. தஎலுு.) [sometimes written தெ லிங்கம்.] The Telugu country, ஓர்தேயம். 2. Telugu language, ஓர்பாஷை. (c.) தெலுங்கன், s. (fem. தெலுங்கச்சி.) A Telugu person, Gentu. 73)
தெள்
teḷ (p. 257) --தெள்ளு, கிறேன், தெள்ளினே ன், தெள்ளுவேன், தெள்ள, v. n. To sift softly in a winnowing fan, புடைக்க. 2. To heave up sand, &c., as the sea, cast upon the shore, கொழிக்க. (c.) 3. v. n. To become clear, lucid, pure, refined, as language, தெ ளிய. 4. To be mature in knowledge or experience, அனுபவப்பட. தெள்ளத்தெளிய, inf. To understand clearly. See தெட்டத்தெளிய. தெள்ளுதமிழ், s. Elegant Tamil, செந் தமிழ். மாத்தெள்ள, inf. To sift flour. தெள்ளல், v. noun. Sifting, becoming clear, &c., as the verb. 14)
Random Fonts
Code2001 Bangla Font
Code2001
Download
View Count : 7087
Akarathi Bangla Font
Akarathi
Download
View Count : 34061
Rasigapria Bangla Font
Rasigapria
Download
View Count : 4612
Ranjani Bangla Font
Ranjani
Download
View Count : 4510
Boopalam Bangla Font
Boopalam
Download
View Count : 16410
TSC_Kannadaasan Bangla Font
TSC_Kannadaasan
Download
View Count : 2160
Vavuniya Bangla Font
Vavuniya
Download
View Count : 5714
Tab Shakti-17 Bangla Font
Tab Shakti-17
Download
View Count : 2272
Ravi-D Bangla Font
Ravi-D
Download
View Count : 6168
GIST-TMOTKamal Bangla Font
GIST-TMOTKamal
Download
View Count : 3483

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
Please like, if you love this website