தமிழ் மீனிங் மொக்கை

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the tamil language with its free online services. English meaning of மொக்கை is as below...

மொக்கை : mokkai (p. 367) s. [Tel. மொக்கு.] Ignominy, shame, disgrace, வெட்கம். 2. Bulkiness, பருமை. 3. [loc.] A notch in a knife. 4 Bluntness of an iron style, கூரின்மை. மொக்கையானஎழுத்தாணி. A blunt style. மொக்கைகுலைய, inf. To be disgraced, to suffer reproach. மொக்கைபண்ண, inf. To injure one, அவமானப்படுத்த. 2. To use a knife injuriously--notching its edge, or breaking the point, ஆயுதங்களைமழுக்க. மொக்கைபோக, inf. To be disgraced or deceived. 2. To be notched as a knife, sword, &c. 5)


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


மொழியோசை
moẕiyōcai (p. 368) s. Pronunciation, உச் சரிப்பு. 14) *
மொங்கான்
mongkāṉ (p. 367) s. A ramming block for roads. 7)
மோகனம்
mōkaṉam (p. 368) s. Libidinous fascination by magic. See கருமம், கலைஞானம். 2. Confusion of mind, mental perturbation, giddiness, மயக்கம். W. p. 676. MOHANA. மோகனக்கல், s. A flat stone as a lintel over the gate-way of a Hindu temple, உத்திரக்கல். சோற்றுக்கல்லெடுக்கமாட்டாதவன்மோகனக்கல்லை த்தாங்குவானா. Can one, not able to lift the stones in his rice, carry away the stonelintel of a temple gate-way? மோகனசாஸ்திரம்--மோகனநூல், s. See காமநூல். மோகனநாட்டியம், s. Lascivious dancing. மோகனமாலை, s. The name of a hanging neck-ornament, ஓர்கழுத்தணி. மோகனவித்தை, s. The art of fascinating by magic. மோகனாங்கனை--மோகனாங்கினி, s. A fascinating female, as மோகினி; [ex அங் கனை.] மோகனாஸ்திரம், s. An enchanted missile-weapon; [ex அஸ்திரம்.] மோகனீயம், s. Subjection to the passions. See அஷ்டகுற்றம், under குற்றம். 17)
மொத்தி
motti (p. 367) s. [prov.] Excrescence, protuberance, புடைப்பு. 24)
மொக்குளி
mokkuḷi (p. 367) க்கிறது, த்தது, க்கும், க்க, v. n. To dubble up, to gurgle, குமிழியிட்டொ லிக்க. 3)
மொஞ்சி
moñci (p. 367) s. The breast, முலை, in child's talk. மொஞ்சிநாற்றம், s. The Scent of a woman's milk. 11)
மொந்தன்
montṉ (p. 367) s. A plantain tree yielding a large fruit, ஓர்வாழை. 27)
மொழிமுதற்காரணம்
moẕimutṟkārṇm (p. 368) s. See காரணம். 8)
மொச்சு
moccu (p. 367) --மொச்சுநாற்றம், s. [Tel. முச்சு.] sometimes மொச்சை.] A strong smell from sheep, ஆட்டுமணம். மொச்சடித்தல், v. noun. The giving of a strong scent, by sheep. 9)
மொடு
moṭu (p. 367) s. [prov.] Greatness, bulkiness; cheapness; plentifulness, பருமை, நயம். 13)
Random Fonts
Tab Shakti-6 Bangla Font
Tab Shakti-6
Download
View Count : 3995
GIST-TMOTChandra Bangla Font
GIST-TMOTChandra
Download
View Count : 6531
TAU_Elango_Arunthathi Bangla Font
TAU_Elango_Arunthathi
Download
View Count : 5081
Tam Shakti 4 Bangla Font
Tam Shakti 4
Download
View Count : 5596
Tamil Apple Thin Bangla Font
Tamil Apple Thin
Download
View Count : 8691
Thodiragam Bangla Font
Thodiragam
Download
View Count : 9141
Aavarangal Bangla Font
Aavarangal
Download
View Count : 8573
Nallur Bangla Font
Nallur
Download
View Count : 18735
Ks_Avvaiyar Bangla Font
Ks_Avvaiyar
Download
View Count : 5018
Vellore Bangla Font
Vellore
Download
View Count : 8850

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
Please like, if you love this website