தமிழ் மீனிங் மொக்கை

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the tamil language with its free online services. English meaning of மொக்கை is as below...

மொக்கை : mokkai (p. 367) s. [Tel. மொக்கு.] Ignominy, shame, disgrace, வெட்கம். 2. Bulkiness, பருமை. 3. [loc.] A notch in a knife. 4 Bluntness of an iron style, கூரின்மை. மொக்கையானஎழுத்தாணி. A blunt style. மொக்கைகுலைய, inf. To be disgraced, to suffer reproach. மொக்கைபண்ண, inf. To injure one, அவமானப்படுத்த. 2. To use a knife injuriously--notching its edge, or breaking the point, ஆயுதங்களைமழுக்க. மொக்கைபோக, inf. To be disgraced or deceived. 2. To be notched as a knife, sword, &c. 5)


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


மொக்குள்
mokkuḷ (p. 367) s. A bubble, a water-bladder, நீர்க்குமிழி. 2. The navel, கொப்பூள். 3. The bud of a flower, the calix, மலரும்பருவத் தரும்பு. (சது.) 4)
மோ
mō (p. 368) An expletive [affixed to the second person singular of verbs.] as கேண்மோ, hear. 4) *
மொட்டை
moṭṭai (p. 367) s. A bald head, shaved head, முண்டிதம். (c.) 2. Bluntness of an instrument, மழுங்கல். 3. An unmarried young man. (in contempt.) மொட்டைக்கறுப்பர், s. The servants of Yama, எமதூதர். (p.) மொட்டைக்குல்லா, s. A flat cap. மொட்டைத்தலை--மொட்டந்தலை, s. A bald head. மொட்டந்தலையிற்பேன்போலேவெளியாயிருக்கின் றது. It is as evident as a louse on a bald pate. மொட்டந்தலையிற்பட்டங்கட்டியாளவந்தானோ..... Has that bald [incompetent] head come to govern us? மொட்டைச்சி, s. [masc. மொட்டையன், pl. மொட்டையர்.] Bald female. நாலுமொட்டையர்மாத்திரம்நிற்கிறார்கள். There are only four bald [senseless] pates. மொட்டைதட்ட, inf. To strip a tree of fruit, &c. எல்லாம்மொட்டைதட்டிக்கொண்டுபோய்விட்டா ன். He has taken away every thing. மொட்டைப்பார்ப்பாத்தி, s. A brahman widow.--Note. A brahamani who has lost her husband must shave her head; or her hair, adding to her beauty, will entice men, and so be a cord to bind her husband in hell. மொட்டைப்புத்தி, s. Stupidity, bluntness of intellect. மொட்டைமாடு, s. [also மோழை.] A cow, or any of the genus bos without horns. மொட்டையடிக்க, inf. To shave the head entirely, as the widows of brahmans, and of the கோமுட்டி caste. 2. To shave the head of a criminal, as a punishment. மொட்டையாய்ப்போக, inf. To become blunt. மொட்டையாய்வெட்ட, inf. To lop a tree bare. மொட்டையெழுத்தாணி. A blunt style. மொட்டைவசனம், s. An incomplete sentence; (lit.) a bald sentence. 16)
மொபபு
moppu (p. 367) s. A putrid smell of sour milk, tainted meat, &c., வெடிநாற்றம். (Colloq.) மொப்படித்தல், v. noun. Emitting an offensive smell. 30)
மொபஸில்
mopsil (p. 367) s. [pers.] The country, as opposed to the town, mofussil. 29)
மோகம்
mōkam (p. 368) s. Fierce, ungovernable lust, lasciviousness, காமம். 2. Desire, affection, ஆசை. 3. Confusion of mind, bewilderment, fainting, உன்மத்தம். See under பகை, உட்பகை 6., also மாயை 5. and பஞ்சபாணா வஸ்தை. W. p. 676. MOHA. 4. [in comb.] Barrenness. See அமோகம். மோகம்முப்பதுநாள்ஆசைஅறுபதுநாள். Venereal appetite continues thirty-days, desire for sixty; [after marriage.] prov. அவனுக்கதின்பேரிலேமோகம். He lusts after it. மோகஇச்சை, s. Libidinous desire. மோககவனம், s. Passionate desire, libidinous inclination; [ex கவனம்.] மோகங்கொள்ள, inf. To grow libidinous. மோகந்தீர, inf. To gratify lust. மோகர், s. [pl.] Painters as fascinating people by their work, சித்திரக்காரர். மோகலீலை, s. Lascivious behaviour. See லீலை. மோகவியாபாரி, s. A lascivious person, காமவிகாரி. மோகன், s. Kama, the Hindu cupid, மன்மதன். (சது.) மோகாந்தகாரம், s. Mental darkness caused by sensuality. 5)
மொத்தி
motti (p. 367) s. [prov.] Excrescence, protuberance, புடைப்பு. 24)
மொழியிடையெழுத்து
moẕiyiṭaiyeẕuttu (p. 368) s. Letters proper to follow inanimate consonants in the middle of a word. See Nannûl. 10)
மொத்தை
mottai (p. 367) s. A ball or lump. 2. An ignorant woman, as முத்தை. 26)
மொழுக்கன்
moẕukkṉ (p. 368) s. [for மழுங்கன்.] A jewel without engraving, a plain jewel. மொழுக்கன்மோதிரம். A plain ring. மொழுக்கனோலை. A plain ear-ring for a female. 19)
Random Fonts
Tam Kamban Bangla Font
Tam Kamban
Download
View Count : 17971
Amudham Bangla Font
Amudham
Download
View Count : 16033
Elocot Kanchi Bangla Font
Elocot Kanchi
Download
View Count : 11918
JanaTamil Bangla Font
JanaTamil
Download
View Count : 10546
Gangha Bangla Font
Gangha
Download
View Count : 1838
Tam Shakti 14 Bangla Font
Tam Shakti 14
Download
View Count : 2513
Ks_Avvaiyar Bangla Font
Ks_Avvaiyar
Download
View Count : 4660
Tam Shakti 28 Bangla Font
Tam Shakti 28
Download
View Count : 2444
TAB-LT-Lakshman Bangla Font
TAB-LT-Lakshman
Download
View Count : 30871
TML Square Bangla Font
TML Square
Download
View Count : 8894

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
Please like, if you love this website