தமிழ் மீனிங் மொழியிடையெழுத்து

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the tamil language with its free online services. English meaning of மொழியிடையெழுத்து is as below...

மொழியிடையெழுத்து : moẕiyiṭaiyeẕuttu (p. 368) s. Letters proper to follow inanimate consonants in the middle of a word. See Nannûl. 10)


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


மொக்கு
mokku (p. 367) கிறேன், மொக்கினேன், வேன், மொக்க, v. a. To eat voraciously, to gluttonize. மொக்கித்தின்ன, inf. To devour greedily. 2)
மொழியொலிக்குறிப்பு
moẕiyolikkuṟippu (p. 368) s. Tone, emphasis, or inflexion. 13)
மொக்குள்
mokkuḷ (p. 367) s. A bubble, a water-bladder, நீர்க்குமிழி. 2. The navel, கொப்பூள். 3. The bud of a flower, the calix, மலரும்பருவத் தரும்பு. (சது.) 4)
மொழியிறுதி
moẕiyiṟuti (p. 368) --மொழியீறு, s. [in gram.] The termination of a word. 11)
மொத்தி
motti (p. 367) s. [prov.] Excrescence, protuberance, புடைப்பு. 24)
மொட்டை
moṭṭai (p. 367) s. A bald head, shaved head, முண்டிதம். (c.) 2. Bluntness of an instrument, மழுங்கல். 3. An unmarried young man. (in contempt.) மொட்டைக்கறுப்பர், s. The servants of Yama, எமதூதர். (p.) மொட்டைக்குல்லா, s. A flat cap. மொட்டைத்தலை--மொட்டந்தலை, s. A bald head. மொட்டந்தலையிற்பேன்போலேவெளியாயிருக்கின் றது. It is as evident as a louse on a bald pate. மொட்டந்தலையிற்பட்டங்கட்டியாளவந்தானோ..... Has that bald [incompetent] head come to govern us? மொட்டைச்சி, s. [masc. மொட்டையன், pl. மொட்டையர்.] Bald female. நாலுமொட்டையர்மாத்திரம்நிற்கிறார்கள். There are only four bald [senseless] pates. மொட்டைதட்ட, inf. To strip a tree of fruit, &c. எல்லாம்மொட்டைதட்டிக்கொண்டுபோய்விட்டா ன். He has taken away every thing. மொட்டைப்பார்ப்பாத்தி, s. A brahman widow.--Note. A brahamani who has lost her husband must shave her head; or her hair, adding to her beauty, will entice men, and so be a cord to bind her husband in hell. மொட்டைப்புத்தி, s. Stupidity, bluntness of intellect. மொட்டைமாடு, s. [also மோழை.] A cow, or any of the genus bos without horns. மொட்டையடிக்க, inf. To shave the head entirely, as the widows of brahmans, and of the கோமுட்டி caste. 2. To shave the head of a criminal, as a punishment. மொட்டையாய்ப்போக, inf. To become blunt. மொட்டையாய்வெட்ட, inf. To lop a tree bare. மொட்டையெழுத்தாணி. A blunt style. மொட்டைவசனம், s. An incomplete sentence; (lit.) a bald sentence. 16)
மொய்
moy (p. 367) s. A company, an assembly, a crowd, கூட்டம். 2. Pride, பெருமை. 3. A fight, war, battle, போர். 4. A field of battle, போர்க்களம். 5. A press, a throng, a swarm, மொய்ப்பு. 6. An elephant, யானை. 7.A beetle, வண்டு. (சது.) 8. Money given or subscribed in small sums, as to a new married couple, மணமுதலியவற்றில்வழங்குமொய். அவனுக்கதைமொய்யெழுதிவிட்டேன். I have lost that money; given it in vain. மொய்த்தாய், s. A mother, தாய். (சது.) மொய்ப்பணம், s. Money given in small sums, as மொய். மொய்யெழுத, inf. To subscribe small sums in charity. 31)
மொய்கதிர்
moyktir (p. 367) s. The paps of women, or teats of the lower animals, முலை. (சது.) 32)
மொக்குளி
mokkuḷi (p. 367) க்கிறது, த்தது, க்கும், க்க, v. n. To dubble up, to gurgle, குமிழியிட்டொ லிக்க. 3)
மோகம்
mōkam (p. 368) s. Fierce, ungovernable lust, lasciviousness, காமம். 2. Desire, affection, ஆசை. 3. Confusion of mind, bewilderment, fainting, உன்மத்தம். See under பகை, உட்பகை 6., also மாயை 5. and பஞ்சபாணா வஸ்தை. W. p. 676. MOHA. 4. [in comb.] Barrenness. See அமோகம். மோகம்முப்பதுநாள்ஆசைஅறுபதுநாள். Venereal appetite continues thirty-days, desire for sixty; [after marriage.] prov. அவனுக்கதின்பேரிலேமோகம். He lusts after it. மோகஇச்சை, s. Libidinous desire. மோககவனம், s. Passionate desire, libidinous inclination; [ex கவனம்.] மோகங்கொள்ள, inf. To grow libidinous. மோகந்தீர, inf. To gratify lust. மோகர், s. [pl.] Painters as fascinating people by their work, சித்திரக்காரர். மோகலீலை, s. Lascivious behaviour. See லீலை. மோகவியாபாரி, s. A lascivious person, காமவிகாரி. மோகன், s. Kama, the Hindu cupid, மன்மதன். (சது.) மோகாந்தகாரம், s. Mental darkness caused by sensuality. 5)
Random Fonts
GIST-TMOTKannadasan Bangla Font
GIST-TMOTKannadasan
Download
View Count : 3391
TBoomiS Bangla Font
TBoomiS
Download
View Count : 7166
Tab Shakti-13 Bangla Font
Tab Shakti-13
Download
View Count : 6443
ThendralUni Bangla Font
ThendralUni
Download
View Count : 10474
Rasigapria Plain Bangla Font
Rasigapria Plain
Download
View Count : 5614
Thenmoli Bangla Font
Thenmoli
Download
View Count : 4935
Ranjani Regular Bangla Font
Ranjani Regular
Download
View Count : 4923
Tab-Kannadasan Bangla Font
Tab-Kannadasan
Download
View Count : 4272
Saraswathy Bangla Font
Saraswathy
Download
View Count : 11784
TAB-Pattinathar Bangla Font
TAB-Pattinathar
Download
View Count : 8832

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
Please like, if you love this website