தமிழ் மீனிங் தெள்

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the tamil language with its free online services. English meaning of தெள் is as below...

தெள் : teḷ (p. 257) adj. Clear, தெளிவான. (p.) [in combin, changing ன் to ண்.] See தெண்மை. தெண்டிரை, s. The clear sea. 13)


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


தெரிவை
terivai (p. 256) s. A woman from twentysix ti thirty-one years old, (lit.) discreet age. (See பருவம்.) 2. A woman in general, பெண்பொது. (p.) 66)
தெல்
tel (p. 256) --தெல்லு, s. [prov.] A kind of play; also the thing used in the play, ஓர் விளையாட்டு, (c.) 2. A stage in a journey by palankeen, or the place of changing bearers அஞ்சலிடம். 3. Oblong plats or patches in a field, bounded by small ridges, நெடும்பாத்தி.--The compounds are limited to Jaffna. தெல்லாட்டம், s. Playing with தெல். 2. Fraud, trick, deception, வஞ்சனை. தெல்லுக்கட்ட, inf. To construct small ridges between plats in rice-fields. தெல்லுக்காரர், s. Bearers for change. தெல்லோட்டு, v. noun. Continual teasing, pressing, harassing, அலைக்கழிப்பு. 74)
தெற்பை
teṟpai (p. 257) s. [prop. தர்ப்பை, which see.] Sacrificial grass. 31)
தெவ்
tev (p. 257) s. Enmity, hostility, பகை. 2. War, battle, contest, போர். 3. Opposing power, enemy, பகைவன். (p.)--Note. When the following word begins with ம், the வ் is changed into ம்; as, தெவ்--முனை is தெம் முனை. the battle field. தெவ்வர், s. Foes, enemies, பகைவர். தெவ்வர்முனைப்பதி, s. A hostile encampment. தெவ்வினை, s. Battle, warfare, contest. (சது.) 4)
தெளிர்
teḷir (p. 257) s. Internal sounds percived by the person himself, உள்ளோசை. (சது.) 9)
தெரிசி
terici (p. 256) க்கிறேன், த்தேன், ப்பேன், க்க, v. a. To obtain an auspicious sight, &c. See தரிசி. 60)
தெனாது
teṉātu (p. 257) appel. n. That which is in the south, தெற்குள்ளது. (p.) 36)
தெரியலர்
teriylr (p. 256) s.( plu.) The ignorant, unenlightened, uninformed, அறிவில்லார். 2. Enemies, பகைஞர். (p.) 63)
தெருமரு
terumru (p. 256) கிறேன், தெருமந்தேன், வேன், தெருமா, v. n. To whirl, be giddy, சுழல. 2. To fail in mind, be perplexed, be in a dilemma, to sink under distress, நம்பிக் கையற்றிருக்க. (p.) தெருமந்தசிந்தையனாயினான். He bacame giddy, or confused in mind. தெருமரல், v. noun. Being giddy, சுழலல். 70)
தெத்துமாற்று
tettumāṟṟu (p. 256) s. Tricks, lies. See துத்துமாற்று. (R.) 42)
Random Fonts
TBoomi Bangla Font
TBoomi
Download
View Count : 4489
Tam Shakti 30 Bangla Font
Tam Shakti 30
Download
View Count : 2462
Sindhu Bangla Font
Sindhu
Download
View Count : 18595
TAC-Kaveri Bangla Font
TAC-Kaveri
Download
View Count : 2772
Denisha Bangla Font
Denisha
Download
View Count : 3930
Tharakai Bangla Font
Tharakai
Download
View Count : 5924
Ananthabairavi Bangla Font
Ananthabairavi
Download
View Count : 12371
Tab Shakti-13 Bangla Font
Tab Shakti-13
Download
View Count : 6688
Ila Sundaram (Set) Bangla Font
Ila Sundaram (Set)
Download
View Count : 66041
Malayamarutham Bangla Font
Malayamarutham
Download
View Count : 6028

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
Please like, if you love this website