தமிழ் மீனிங் தோற்று

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the tamil language with its free online services. English meaning of தோற்று is as below...

தோற்று : tōṟṟu (p. 264) கிறேன், தோற்றினேன், வேன், தொற்ற, s. [used com. in the neuter only. with the datire of person.] To appear, to become visible, to come izn sight, காணப்பட. 2. To rise, to originate, to spring forth, to come into existence, to emanate, to be born, உற்பலிக்க. 3. To spring, to sprout, முளைக்க. 4. To be evolved, produced --as worlds, creatures, &c., from original elements, உண்டாக. 5. To appear to the mind, to seem, to be evident, மனதுக்குத் தோன்ற. 6. To be presented as images ideas, &c.,to the imagination, to be comprehended by the mind, பாவனையாய்க்காண. 7. To appear on the stage, கூத்தில்வர. 8. To be felt, perceived, &c., by any of the senses, &c., விடயமாக. 9. To cause to appear, to show, to produce, தோன்றச்செய்ய; [ex தோன்று.] தோற்றாமல், [neg. v. part.] Being imperceptible or invisible. தோற்றாமற்கொண்டுபோக, inf. To take away unseen. 2. To pilfer by little and little. தோற்றுவாய், s. Introduction to a literary work, a preface, பாயிரம். (p.) தோற்றுவாய்செய்ய, inf. To introduce a subject to make an exordium. 72)


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


தோம்
tōm (p. 264) s. Fault, defect, blemish, குற் றம். (சது.) 2. Moral evil, vice, தீமை. 37)
தோலா
tōlā (p. 264) s. (Hind.) A tola or a Rupee weight, ரூபாயிடை. 52)
தோள
tōḷ (p. 264) inf. [defective, used principally in the negative.] To pierce, to perforate as தொள்ள. (p.) தோளுதல், v. noun. Piercing, perforating, துளைசெய்தல். தோளாமணி, s. An imperforated gem. (p.) 63) *
தோத்தை
tōttai (p. 264) s. [prov.] A small quantity, as mach as will stick to the fingers. சேரங்கை. 29)
தோற்று
tōṟṟu (p. 264) கிறேன், தோற்றினேன், வேன், தொற்ற, s. [used com. in the neuter only. with the datire of person.] To appear, to become visible, to come izn sight, காணப்பட. 2. To rise, to originate, to spring forth, to come into existence, to emanate, to be born, உற்பலிக்க. 3. To spring, to sprout, முளைக்க. 4. To be evolved, produced --as worlds, creatures, &c., from original elements, உண்டாக. 5. To appear to the mind, to seem, to be evident, மனதுக்குத் தோன்ற. 6. To be presented as images ideas, &c.,to the imagination, to be comprehended by the mind, பாவனையாய்க்காண. 7. To appear on the stage, கூத்தில்வர. 8. To be felt, perceived, &c., by any of the senses, &c., விடயமாக. 9. To cause to appear, to show, to produce, தோன்றச்செய்ய; [ex தோன்று.] தோற்றாமல், [neg. v. part.] Being imperceptible or invisible. தோற்றாமற்கொண்டுபோக, inf. To take away unseen. 2. To pilfer by little and little. தோற்றுவாய், s. Introduction to a literary work, a preface, பாயிரம். (p.) தோற்றுவாய்செய்ய, inf. To introduce a subject to make an exordium. 72)
தோமரம்
tōmaram (p. 264) s. W. p. 386. TOMARA. A javelin or hand-lance, எறிபடை. 2. A large kind of lance, பெருஞ்சவளம். 3. A missile weapon, a dart, கைவேல். (சது.) 4. A large club, தண்டம். 36)
தோத்திரம்
tōttiram (p. 264) --ஸ்தோத்திரம், s. Praise, thanks, laudation, enlogy, panegyricதுதி. 2. Compliment, salutation, adulation, flattery, வந்தனம். 3. A song of praise --as தோத்திரப்பாட்டு. (c.) 4. [vul. for சோத் திரம்.] Ear. தோத்திரப்பாட்டு, s. Songs of praise. 2. [in Chris. usage.] Doxology. 27)
தோட்டி
tōṭṭi (p. 264) s. Door, கதவு. 2. Gate, gateway, வாயில். 3. A town on the seashore, surounded by salt marshes, சூழ்சுழி யிருக்கை. (சது.) 4. Beauty, அழகு. 5. One of the eight benefits of which the occurrence is auspicious, அட்டமங்கலத்தொன்று. 6. A village servant, வெட்டியான். 7. (Tel.) [loc.] A person for emptying slops, cleaning privies, சுத்திசெய்வோன். தோட்டிச்சி, s. [loc.] A female of the தோட்டி caste. தோட்டிமை, s. The occupation of a village servant, வெட்டியான்வேலை. 13) *
தோட்கோப்பு
tōṭkōppu (p. 264) s. Boiled rice tied up for a journey, (lit.) taken on the shoulder, கட்டுச்சோறு; [ex தோள்.] (நாலடி.) 9)
தோற்றரவு
tōṟṟrvu (p. 264) s. Appearance, visibility, காட்சி. 2. Conspicuousness, eminence, dignity, பிரபலம். 3. [poetic.] Rising of a star, உதயம். 4. Appearance of the stars in the evening twilight as denoting the time auspicious for marriages, வான்மீனின் தோற்றம். 5. Phantom, apparition, spectre, ஆவேசம். 73)
Random Fonts
Ks_Avvaiyar Bangla Font
Ks_Avvaiyar
Download
View Count : 4643
PonniTSC Bangla Font
PonniTSC
Download
View Count : 5732
GIST-TMOTIlango Bangla Font
GIST-TMOTIlango
Download
View Count : 3619
Kksblack Bangla Font
Kksblack
Download
View Count : 4877
GIST-TMOTChandra Bangla Font
GIST-TMOTChandra
Download
View Count : 5557
Vairamani Bangla Font
Vairamani
Download
View Count : 12956
Pooram Bangla Font
Pooram
Download
View Count : 3169
Sundaram Regular Bangla Font
Sundaram Regular
Download
View Count : 8767
TAU_Elango_Vairam Bangla Font
TAU_Elango_Vairam
Download
View Count : 3121
Agni Bangla Font
Agni
Download
View Count : 6769

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
Please like, if you love this website