தமிழ் மீனிங் மொழுக்கன்

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the tamil language with its free online services. English meaning of மொழுக்கன் is as below...

மொழுக்கன் : moẕukkṉ (p. 368) s. [for மழுங்கன்.] A jewel without engraving, a plain jewel. மொழுக்கன்மோதிரம். A plain ring. மொழுக்கனோலை. A plain ear-ring for a female. 19)


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


மொழுப்பு
moẕuppu (p. 368) v. [for மழுப்பு.] To protract a business, delay a law-suit, or put off payment of frivolous pretences. 20)
மோ
mō (p. 368) An expletive [affixed to the second person singular of verbs.] as கேண்மோ, hear. 4) *
மொக்குள்
mokkuḷ (p. 367) s. A bubble, a water-bladder, நீர்க்குமிழி. 2. The navel, கொப்பூள். 3. The bud of a flower, the calix, மலரும்பருவத் தரும்பு. (சது.) 4)
மொந்தன்
montṉ (p. 367) s. A plantain tree yielding a large fruit, ஓர்வாழை. 27)
மொண்டு
moṇṭu (p. 367) s. Refractoriness, unruliness, முரண்டு. (R.) 20)
மொழியிடையெழுத்து
moẕiyiṭaiyeẕuttu (p. 368) s. Letters proper to follow inanimate consonants in the middle of a word. See Nannûl. 10)
மொத்து
mottu (p. 367) கிறேன், மொத்தினேன், வேன், மொத்த, v. a. To strike, to beat, அடிக்க. (c.) மொத்தல்--மொத்து, v. noun. Beat. 25) *
மொழியோசை
moẕiyōcai (p. 368) s. Pronunciation, உச் சரிப்பு. 14) *
மொடுக்கு
moṭukku (p. 367) s. [indecl.] A peculiar sound. மொடுக்குமொடுக்கென்றுகுடிக்கிறது. Drinking with a gurgling noise in the throat. 14)
மோகனம்
mōkaṉam (p. 368) s. Libidinous fascination by magic. See கருமம், கலைஞானம். 2. Confusion of mind, mental perturbation, giddiness, மயக்கம். W. p. 676. MOHANA. மோகனக்கல், s. A flat stone as a lintel over the gate-way of a Hindu temple, உத்திரக்கல். சோற்றுக்கல்லெடுக்கமாட்டாதவன்மோகனக்கல்லை த்தாங்குவானா. Can one, not able to lift the stones in his rice, carry away the stonelintel of a temple gate-way? மோகனசாஸ்திரம்--மோகனநூல், s. See காமநூல். மோகனநாட்டியம், s. Lascivious dancing. மோகனமாலை, s. The name of a hanging neck-ornament, ஓர்கழுத்தணி. மோகனவித்தை, s. The art of fascinating by magic. மோகனாங்கனை--மோகனாங்கினி, s. A fascinating female, as மோகினி; [ex அங் கனை.] மோகனாஸ்திரம், s. An enchanted missile-weapon; [ex அஸ்திரம்.] மோகனீயம், s. Subjection to the passions. See அஷ்டகுற்றம், under குற்றம். 17)
Random Fonts
Sundaram-0806 Bangla Font
Sundaram-0806
Download
View Count : 5870
Ganesha Bold Bangla Font
Ganesha Bold
Download
View Count : 9032
Keeravani Bangla Font
Keeravani
Download
View Count : 30858
Pandian Bangla Font
Pandian
Download
View Count : 10390
Sundaram-0808 Bangla Font
Sundaram-0808
Download
View Count : 5941
Sivagami Bangla Font
Sivagami
Download
View Count : 5114
Ananthabairavi Bangla Font
Ananthabairavi
Download
View Count : 11882
Nirmala Bangla Font
Nirmala
Download
View Count : 31078
Mathuram Bangla Font
Mathuram
Download
View Count : 8570
Thevaki Bangla Font
Thevaki
Download
View Count : 6073

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
Please like, if you love this website