தமிழ் மீனிங் தெப்பல்

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the tamil language with its free online services. English meaning of தெப்பல் is as below...

தெப்பல் : teppl (p. 256) s. (Tel. plu. எ்லு.) Beating, flogging, அடிக்குமடி, (c.) இவன்நல்லதெப்பல்வாங்கினான். He has had a sound flogging. 46)


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


தெழி
teẕi (p. 257) க்கிறேன், த்தேன், ப்பேன், க்க, v. a. To shout, vociferate, whoop as in driving cattle, scaring away birds, &c., அதட்ட. 2. To tread out corn, துவைக்க. (சது.) 3. v. n. To sound, din, roar, பெரிதொ லிக்க. 4. To be angry, rage, bluster, or vociferate through anger, சினக்குறிப்புக்காட்ட. நீனிறக்கரும்பகட்டினாற்றெழித்து. Trodden out by the deep blue colored buffaloes. (நைட.) தெழித்தல்--தெழிப்பு, v. noun. Sound, shout, vociferation, bluster, noisy rage. 6)
தெரி
teri (p. 256) க்கிறேன், த்தேன், ப்பேன், க்க, v. a. To make evident, bring to view; to cause one to see, know or perceive, தோன் றச்செய்ய. 2. To tell, mention, say, declare, சொல்ல. 3. To write, inscribe, எழுத. [a change of தெரிவிக்க.] (p.) 4. [prov.] To separate large and small gems, &c., also different kinds of grain by a fan, &c., கொழிக்க. தெய்வமாக்கதைமாட்சிதெரிக்கவே. To make known the excellency of this divine tale. (இராம.) தெரித்தல், v. noun. Writing, எழுதுதல். 2. Saying, சொல்லுகை. 3. Being perverse, மாறுபாடு, (சது.) தெரிப்பு, v. noun. Informing, acquainting; communicating information, அறி விப்பு. 2. Saying, mentioning, telling, சொல்லுகை. 3. Writing, inscription, எழு துகை. 4. Separation of defferent particles by shaking or sifting in a fan, கொ ழிப்பு. 5. [prov.] Things separated, assorted, chosen, கொழிக்கப்பட்டவை. 6. [in the கொக்கான் play.] Selecting stones, &c. 57) *
தெற்று
teṟṟu (p. 257) கிறேன், தெற்றினேன், வேன், தெற்ற, v. n. (com. தெத்து.) To stammer in speaking, வாய்கொன்ன. 2. To have the feet entangled in a rope, &c., to be tripped up, upset, supplanted, இடற, (c.) 3. To be perverse, obstinate, மாறுபட. 4. v. a. (c.) To braid whips, mats, baskets, &c., to plait, entwine, enfoid, weave, பின்ன, 5. To disturb, அலைக்க. தெற்றிப்பேச, inf. To stammer. தெற்றிவீழ்த்த, inf. To trip, supplant. தெற்றுக்காலன், s. A person whose legs in walking strike one against the other. தெற்றுப்பல், s. A lapping tooth, a snag tooth. தெற்றுப்பல்லன், s. (fem. தெற்றுப்ப ல்லி.) A person with teeth lapping over each other. தெற்றுவாயன், s. A stammerer. தெற்றல்--தெற்று, v. noun. Intwining, braiding, பின்னுகை. 2. Tripping, இடறுகை. 3. Being perverse, மாறுபாடு. 34)
தெம்பாங்கு
tempāngku (p. 256) s. [prov.] A kind of common tune, ஓர்வகைச்சந்தம், (c.) 48)
தெரியல்
teriyl (p. 256) s. A flower garland, பூமாலை. (சது.) 2. See தெரி, v. n. 64)
தெவிட்டு
teviṭṭu (p. 256) கிறேன், தெவிட்டினேன், வேன், தெவிட்ட, v. n. To be sated, glutted, overloaded as the stomach, to be cloyed, தேக்க. 2. To loathe from excess, to nauseate, to vomit, வாந்திசெய்ய. 3. To grow full, நிறைய. (c.) 4. (சது.) To think, reflect, நினைக்க. 5. To sound, ஒலிக்க. பார்க்கப்பார்க்கத்தெவிட்டவில்லை. However much it is examined, it never cloys. தெவிட்டாத்தித்திப்பு, s. Sweets that do not cloy. தெவிட்டல்--தெவிட்டு, v. noun. Nausea from sweet things, the sight of medicines, &c., உவட்டு. 2. Loathing of food from satiety, வெறுப்பு. 76)
தெள்
teḷ (p. 257) adj. Clear, தெளிவான. (p.) [in combin, changing ன் to ண்.] See தெண்மை. தெண்டிரை, s. The clear sea. 13)
தெப்பம்
teppm (p. 256) s. (Tel. தஎப்ப.) Half, float &c., புணை, (c.) Sometimes தெப்பல். தெப்பக்காரன், s. The man who pushes the raft. தெப்பக்குளம், s. The pool in which an idol floats on a festival day. தெப்பத்திருநாள்--தெப்பத்திருவிழா, s. The festival when an idol is floated on the தெப்பக்குளம். 45)
தென்
teṉ (p. 257) adj. South, southern, தெற்குத் திசை. தென்கடல், s. The southern sea, தெற் குச்சமுத்திரம். தென்கயிலாயம், s. The southern Kaylasa, the feigned favorite abode of Siva. தென்கரை, s. A name for the town of Periacolom, as தென்கரைதாலுகா, (Govt. usage.) தென்கலை, s. Southern literature; i. e. Tamil, தமிழ். 2. As தென்கலையார். தென்கலைத்திருமண், s. A sacred earth used by தென்கலையார், in marking their foreheads,--Note. They extend the middle mark below the other two to the bridge of the nose. தென்கலையார், s. A sect of Vishnuvas who maintain diferent tenets from the வடகலையார். தென்கால்--தென்காற்று, s. The gentle south wind. தென்கிழக்கு--தென்கீழ், s. South-east. தென்கீழ்த்திசை, s. The south-east region. தென்கீழ்த்திசைப்பாலன்--தென்கீழ்த்தி சையிறை, s. The regent of the southeast, அக்கினிதேவன். தென்குமரி, s. A sacred river that disembogues itself near Cape Comorin. ஓர்நதி. 2. Cape Comorin named after the river. தென்கோடு, s. The southern horn of the crescent moon, the word for moon being understood. See வடகோடு. தென்சார்--தென்பக்கம், s. Southern side, parts or region, &c., தென்பரதம், s. One of the four கண் டம், as தென்பாரதம். தென்பாண்டி, s. The district south of Madura. See தமிழ். தென்பாரதம், s. The southern division of India. See பாரதம். தென்பாரிசம்--தென்பால், s. The southern side or region. தென்பாரிசத்தார், s. Inhabitants of the southern regions. தென்புலம், s. The region or world of the deceased, பிதிர்கள்வாழுமிடம். 2. A corn-field lying to the south. தென்புலத்தார், s. The manes or souls of the deceased, supposed to be in the south. தென்புறம், s. As தென்பக்கம். தென்பூமி, s. Southern parts of India, any part south of Mount Meru, மேரு வின்றென்பால். 2. The southern parts of the earth. தென்மதுரை, s. South Madura, as distinguished from வடமதுரை, north Madura, ஆலவாய். தென்மலை, s. The southern mountain Pothiya, supposed to be the residence of Agastia, பொதியம். 2. As சோலைமலை. தென்மலையாளம், s. South Travancore. தென்முகம், s. Facing the south, southern direction. தென்முனை, s. South pole. தென்மேல்--தென்மேற்கு, s. South-west. தென்மேற்றிசை, s. The south-west region. தென்மேற்றிசைப்பாலன், s. The regent of the south-west, நிருதி. தென்விதேகம், s. One of the nine divisions of the known continent. See கண் டம். தென்றமிழ், s. The Tamil language, as peculiar to the south, செந்தமிழ். தென்றல், s. The south wind, as தென் கால். (c.) 2. The wind of the farmer dewy season, முன்பனிபருவத்தின்காற்று. தென்றல்வீசுகிறது--தென்றலடிக்கிறது. The south-wind blows. தென்றல்திரும்புகிறது. The wind shifts to the south. தென்றல்முற்றிப்பெருங்காற்றாயிற்று. The gentle south wind has risen to a hurricane, i. e. a little affair has become a serious quarrel. தென்றற்றேரோன், s. Kama, whose chariot is the south wind, regarded, as favorable to love, காமன். தென்றி, s. South, தெற்கு. 2. The south-wind, தென்றல். (p.) தென்றிசை, s. South region. தென்றிசைக்கோன்-தென்றிசைப்பாலன், s. Yama, king of the southern region and god of death, இயமன். தென்றேசம், s. The southern region. தென்னன், s. A titular name of the Pandyan dynasty of Madura. தென்னிரேபதம், s. One of the nine division of the known continent. See கண்டம். தென்னிலங்கை, s. Lanka, Ceylon as situated to the south of India, இரா வணன்பட்டணம். (p.)
தெரிவை
terivai (p. 256) s. A woman from twentysix ti thirty-one years old, (lit.) discreet age. (See பருவம்.) 2. A woman in general, பெண்பொது. (p.) 66)
Random Fonts
TAU_Elango_Pavalam Bangla Font
TAU_Elango_Pavalam
Download
View Count : 2899
Viththi Bangla Font
Viththi
Download
View Count : 6339
TAU_Elango_Madhavi Bangla Font
TAU_Elango_Madhavi
Download
View Count : 5712
GIST-TMOTNambi Bangla Font
GIST-TMOTNambi
Download
View Count : 3762
TMNews Bangla Font
TMNews
Download
View Count : 3906
Arangam Bangla Font
Arangam
Download
View Count : 7773
Tam Kamban Bangla Font
Tam Kamban
Download
View Count : 18423
Tab-Heena Bangla Font
Tab-Heena
Download
View Count : 4409
TAU_Elango_Sabari Bangla Font
TAU_Elango_Sabari
Download
View Count : 3317
Tab Shakti-11 Bangla Font
Tab Shakti-11
Download
View Count : 10309

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
Please like, if you love this website